O czym należy pamiętać w związku ze zbliżającym się terminem na złożenie deklaracji CIT za 2021?

Artykuł

O czym należy pamiętać w związku ze zbliżającym się terminem na złożenie deklaracji CIT za 2021?

Jak właściwie przygotować kalkulację podatkową?

Alert podatkowy (6/2022) | 13 czerwca 2022 r.

Z końcem czerwca dla większości podatników upłynie termin na złożenie deklaracji CIT za rok ubiegły. Pomimo, że w 2022 r. termin uległ przedłużeniu o kilka miesięcy (w przypadku roku kalendarzowego deklaracja składana jest standardowo w marcu), zamknięcie roku podatkowego będzie niewątpliwie okresem wymagającym zwiększonego zaangażowania ze strony zespołów finansowo-księgowych.

Aspekt techniczny – jak przygotować kalkulację?

Przede wszystkim należy pamiętać, że przygotowanie kalkulacji to kompleksowy i wieloetapowy proces składający się z szeregu czynności.
Celem jest terminowe złożenie we właściwym urzędzie skarbowym prawidłowo wypełnionej deklaracji podatkowej.

Na poszczególnych etapach nietrudno o pomyłkę, która może powodować spowolnienie procesu lub, w skrajnych przypadkach, rozpoczynanie go od początku.

Dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo zaplanować czynności i na co zwracać uwagę, a także wprowadzić odpowiedni system weryfikacji.

  • Dane źródłowe

Kluczowa jest odpowiednia jakość oraz kompletność wykorzystanych informacji. Nie jest to jednak łatwe zadanie, ponieważ przygotowanie kalkulacji wymaga zebrania, przetworzenia i analizy danych z różnych źródeł (takich jak np. obrotówka, tabela amortyzacji dla celów podatkowych, kalkulacje w zakresie limitów, dane w zakresie spłat finansowania, przejściówka itd.).
Najważniejsze jest prawidłowe określanie okresu, dla którego system księgowy zbierze informacje oraz samego zakresu danych (np. kont księgowych, które mają zostać uwzględnione). W tym zakresie warto również zwrócić również uwagę np. na transakcje zawierane na przełomie lat i takich, dotyczących okresu dłuższego niż rok.

  • Weryfikacja

„Ufaj, ale sprawdzaj” – mówi stare przysłowie ludowe. W każdym etapie procesu kalkulacji powinny pojawić się punkty kontrolne.

Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie wewnętrznej, systemowej procedury zatwierdzania poszczególnych czynności, tak aby dane były zawsze weryfikowane przez co najmniej dwie niezależne osoby. Należy zadbać o to, aby w każdej chwili możliwe było sprawdzenia, czy dana wersja kalkulacji została zaakceptowana – w jakim zakresie, kiedy i przez kogo.

  • Organizacja

Istotne jest ustalenie wspólnego sposób przechowywania danych źródłowych, archiwizacji różnych wersji kalkulacji i ich nazewnictwa (np. wskazania kto i kiedy wygenerował dane). Szczególnie w sytuacji, gdy nad daną kalkulacją pracuje jednocześnie więcej osób.

  • Ujęcie danych źródłowych w kalkulacji

W przypadku eksportu danych lub korzystania jednocześnie z różnych systemów należy również zwracać uwagę na odpowiednie dostosowanie formatu danych (np. na użycie separatora w postaci „kropki” przy prezentacji liczb, nietypowy układ kolumn, zastosowane znaki „+”, „-”, czy nawiasy). Często wydaje się, że kwestie takie są banalne, niemniej to one najczęściej prowadzą do pomyłek i wydłużają cały proces przygotowania kalkulacji i deklaracji CIT.
Ważne jest również utworzenie odpowiednich zależności między danymi źródłowymi (np. określenie prawidłowych formuł / odwołań między arkuszami). Tam, gdzie tylko to możliwe, należy ograniczyć odwołania do plików zewnętrznych. Ustalony na poziomie zespołu jednolity sposób prezentacji danych – przyspieszy nie tylko proces ich weryfikacji i jednoczesnej pracy wielu osób na tym samym pliku, ale zapewni również porównywalność danych z kalkulacjami z lat poprzednich oraz łatwiejsze wykrywanie błędów.

  • Niezbędne elementy kalkulacji

Prawidłowo przygotowana kalkulacja powinna obejmować między innymi:
o czytelną przejściówkę z wyniku finansowego na wynik podatkowy (w tym także na potrzeby podatku odroczonego),

- alokację na odrębne źródła przychodów,

- szczegółowe kalkulacje podatkowe na potrzeby zastosowanych ulg, takich jak B+R czy SSE/PSI,

- zestawienie rozliczenia strat podatkowych,

- tabelę amortyzacji podatkowej,

- kalkulację limitów kosztów (np. w zakresie art. 15c).

  • Formuły liczbowe

W przypadku prac przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych należy zwracać szczególną uwagę na poprawność formuł oraz zakresu „zaciąganych” danych. Warto również zadbać o odpowiednie opisanie poszczególnych linii (etapów kalkulacji). Tam, gdzie to możliwe, należy wprowadzić automatyczne formuły uzgadniające wynik z innymi źródłami.

W szczególności w zakresie kalkulacji limitów podatkowych (np. kosztów finansowania dłużnego) należy sprawdzić, czy dotychczasowa praktyka spółki jest zgodna z aktualnym podejściem organów podatkowych i literalnym brzmieniem przepisów.

  • Dostosowanie kalkulacji do aktualnych przepisów podatkowych

Polskie otoczenie prawno-podatkowe jest bardzo dynamiczne. Stąd, konieczne jest corocznego aktualizowania kalkulacji CIT do aktualnej praktyki i nowych regulacji. Dodawanie nowych elementów kalkulacyjnych lub dostosowanie poprzednich formuł w wyników wprowadzonych zmian, powinno zostać poprzedzone kompleksową analizą merytoryczną i weryfikacją, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędu.

Przykładowe zmiany podatkowe wprowadzone w zakresie CIT w 2021 r. obejmują:

- opodatkowanie CIT wybranych spółek osobowych (komandytowych i niektórych jawnych),

- wprowadzenie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. „estońskiego CIT”) / funduszu na cele inwestycyjne,

- opodatkowanie tzw. spółek nieruchomościowych,

- wprowadzenie opodatkowania tzw. struktur hybrydowych,

- rozszerzenie dostępności stawki 9%,

- zmiany w amortyzacji,

- ograniczenie rozliczania strat podatkowych w przypadku reorganizacji.


Jakie mogą być konsekwencje błędów lub niedotrzymania terminu?

Niezłożenie deklaracji CIT, złożenie jej po terminie, a w konsekwencji nieodprowadzenie podatku lub wykazanie błędnie wyliczonego zobowiązania, kreuje ryzyko doszacowania dochodu przez organy podatkowe, wraz z odsetkami od zaległości. Dodatkowo, pod pewnymi warunkami skutkować może odpowiedzialnością karno-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe Spółki – często członków Zarządu.

W szczególnych sytuacjach, podatnik może uniknąć odpowiedzialności karnej poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli powiadomienia urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego.

 

Jak przyspieszyć procesy?

Pomocą dla podatników może być wykorzystanie najnowszych technologii i procesów automatyzujących rozliczenia podatkowe. Zastosowanie takich rozwiązań nie tylko minimalizuje ryzyko popełnienia błędu i przyspiesza procesy, ale także może przynieść wymierne korzyści finansowe, poprzez redukcję kosztów działalności oraz wsparcie zespołów księgowo-finansowych. Aktualne stosowane narzędzia pozwalają również wypracować jednolitą procedurę standaryzującą rozliczenia oraz przeprowadzić złożoną analitykę (np. sprawdzić na podstawie danych za lata ubiegłe, jaki może być wpływ nowej ulgi podatkowej na rozliczenia spółki). Automatyzacja rozliczeń zapewnia także sprawne dostosowywanie kalkulacji do dynamicznie zmieniających się regulacji podatkowych.

Po więcej informacji w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę internetową.

CITech

Poznaj narzędzia do automatyzacji rozliczeń

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?