wht odatek u zrodla Opinia o stosowaniu zwolnienia

Analizy

Podatek u źródła (WHT)

Opinia o stosowaniu zwolnienia

Alert podatkowy (19/2019) | 29 maja 2019 r.

Wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące zasad poboru podatku u źródła (WHT) zaczną w pełni obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Tego dnia płatnicy dokonujący wypłat z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dywidend czy też wynagrodzenia za usługi niematerialne do podmiotów zagranicznych staną przed wyborem – pobierać podatek w pełnej wysokości, czy stosować jedno z dwóch możliwych rozwiązań: (i) działać na podstawie tzw. oświadczenia płatnika, czy też uzyskać (ii) opinię o stosowaniu zwolnienia.

Poniżej krótko scharakteryzujemy to drugie rozwiązanie – opinię o stosowaniu zwolnienia. Kwestie związane z oświadczeniem płatnika były szerzej omawiane w marcu.

Jak było do tej pory?

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, płatnicy dokonujący wypłat:

  • odsetek,
  • należności licencyjnych,
  • dywidend

do niektórych podmiotów powiązanych z siedzibą w UE mogą nie pobierać podatku u źródła (WHT) pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek (odnoszących się w szczególności do istniejących powiązań kapitałowych pomiędzy podatnikiem a płatnikiem) oraz posiadania określonych dokumentów (co do zasady certyfikat rezydencji oraz oświadczenie podatnika). Taka możliwość wynika z przepisów implementujących unijne dyrektywy w zakresie opodatkowania dywidend (Parent-Subsidiary) oraz odsetek i należności licencyjnych (Interest and Royalties).

Webcast: Podatek u źródła (WHT) – zmiany zasad poboru

5 czerwca 2019 r.,
godz. 10.00-11.00

Dowiedz się więcej, zarejestruj się na webcast

Co się zmienia?

Od 1 lipca 2019 r. w przypadku, gdy płatności do jednego podatnika dokonywane w roku podatkowym przekroczą 2 mln zł (z uwzględnieniem tych dokonanych od 1 stycznia 2019 r.) samo spełnienie warunków zwolnienia nie będzie wystarczające, by płatnik mógł nie pobrać podatku. Zasadą będzie w tym przypadku zastosowanie ustawowej stawki podatku (19% bądź 20%) chyba, że płatnik bądź podatnik podejmą dodatkowe działania.

W tym zakresie podstawowym instrumentem jest oświadczenie płatnika o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia składane przez zarząd płatnika. Alternatywą, w przypadku płatności, które mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie przepisów implementujących dyrektywy UE jest uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia.

Podcast Podatki/Prawo: Podatek u źródła (WHT)

Praktyka stosowania przepisów

Odsłuchaj nagranie

Czym jest opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (WHT)?

Opinia jest dokumentem wydawanym przez organ podatkowy, w którym potwierdza się prawo do stosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła (WHT). Na podstawie opinii płatnik uprawniony jest do niepobierania podatku od objętych opinią płatności dokonywanych w okresie 36 miesięcy od uzyskania opinii (chyba, że opinia wygaśnie wcześniej, np. w związku z istotną zmianą okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków korzystania ze zwolnienia).

Opinia o stosowaniu zwolnienia nie jest instrumentem o charakterze uniwersalnym – może mieć bowiem zastosowanie jedynie do tych płatności, które korzystają ze zwolnień z podatku u źródła (WHT) na podstawie przepisów implementujących dyrektywy UE (tj. na podstawie przepisów art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W zakresie pozostałych płatności, do wyboru pozostaje złożenie oświadczenia przez płatnika lub pobór podatku i ubieganie się o jego zwrot.

Opinię może uzyskać podatnik lub płatnik – ten drugi jednak jedynie w sytuacji, gdy ponosi ekonomiczny ciężar pobieranego podatku (np. na skutek zastosowania tak zwanych klauzul ubruttawiających).

Podatek u źródła (WHT)

Najważniejsze informacje dotyczące podatku u źródła (WHT) i zasad jego pobierania oraz aktualności wpływające na działalność przedsiębiorstw.

Baza wiedzy

Jak uzyskać opinię o stosowaniu zwolnienia?

W celu uzyskania opinii trzeba wypełnić i złożyć wniosek na formularzu, którego wzór został udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

We wniosku należy wykazać, że spełnione są przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnień (tj. warunki przewidziane w przepisach art. 21 ust. 3-9 lub art. 22 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 2000 złotych. Organ powinien wydać opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania wniosku.

Organ podatkowy odmówi wydania opinii w sytuacji:

  • stwierdzenia, że podatnik nie spełnia warunków uprawniających do zwolnienia płatności z podatku u źródła (WHT), 
  • istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym załączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
  • istnienia uzasadnionego przypuszczenie wydania decyzji na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
  • istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej siedziby.

Na odmowę wydania opinii o stosowaniu zwolnienia przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Przygotowanie wniosku może wiązać się z istotnym nakładem pracy niezbędnym do szczegółowego wykazania, że warunki zwolnienia są spełnione. Wśród tych, które mogą wiązać się ze szczególnymi wątpliwościami lub trudnościami praktycznymi można wskazać warunek bycia tzw. rzeczywistym właścicielem płatności.

Mając na uwadze zbliżający się termin, od którego nowe przepisy będą stosowane w pełnym zakresie oraz fakt, że uzyskanie opinii może wiązać się z 6-miesięcznym oczekiwaniem (od momentu złożenia wniosku), rekomendowane jest jak najszybsze dokonanie przeglądu dokonywanych płatności pod kątem wpływu nowej regulacji na sytuację podatnika i płatnika.

W przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się o opinię o stosowaniu zwolnienia, konieczne będzie podjęcie dodatkowych prac weryfikacyjnych i dokumentacyjnych, które zakończą się złożeniem wniosku do organów podatkowych.

 

Czy ta strona była pomocna?