Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w zakresie cen transferowych

Analizy

Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w zakresie cen transferowych

Alert podatkowy (9/2018) | 17 lipca 2018 r.

W dniu 15 lipca 2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), regulującej w szczególności kwestie związane z cenami transferowymi. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i być stosowane do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. Niemniej projekt umożliwia również zastosowanie nowych przepisów do transakcji rozpoczętych po 31 grudnia 2017 r., natomiast decyzję w tej kwestii pozostawia się podatnikowi.

Celem wprowadzenia regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiony projekt ustawy dotyczy nie tylko zmiany przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych, ale także m.in. zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych, korekty cen transferowych, itd. Zatem obejmuje ona swoim zakresem kompleksowe uregulowanie tematyki cen transferowych poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie o CIT i ustawie o PIT.

Najważniejsze zmiany wprowadzane projektem ustawy obejmują:

1.    Zmiana definicji podmiotów powiązanych – za podmioty powiązane uważa się podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot.
 

2.    Podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Zmianie ulega też sam mechanizm określenia progów – w projekcie określa się progi co do zasady na poziomie 10 mln zł dla transakcji towarowych oraz finansowania dłużnego oraz 2 mln zł dla transakcji niematerialnych i innych.
 

3.    Wprowadzenie nowych warunków dla sporządzenia dokumentacji Masterfile. W myśl nowych przepisów do sporządzenia dokumentacji Masterfile 1.    zobowiązani będą podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych należący do grupy podmiotów powiązanych:

  • dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość,

4.    W projekcie uregulowane zostały także kwestie wynagradzania za usługi o niskiej wartości dodanej. Jeżeli wynagrodzenie za nie wynosić będzie nie więcej niż 5% kosztów (w przypadku ich nabycia) oraz nie mniej niż 5% kosztów (w przypadku ich świadczenia) – organy odstąpią od określenia wysokości narzutu.

5.    W przypadku pożyczek udzielanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, organy odstąpią od określenia ich oprocentowania, jeżeli:

  • ich oprocentowanie ustalone zostanie w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów,
  • nie przewiduje się dodatkowych opłat związanych z obsługą pożyczek,
  • zostały one udzielone na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz
  • suma pożyczek udzielonych oraz pożyczek otrzymanych od pomiotów powiązanych (poziom liczony odrębnie) wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł.

6.    Wydłuża się terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

7.    Wprowadza się możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie.

8.    Zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), które jednocześnie zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.

9.    Projekt reguluje również kwestię dokonywania przez podatników korekt cen transferowych (TP adjustments) wynikających z różnic pomiędzy zakładanym poziomem rentowności a rentownością rzeczywistą osiągniętą przez podatnika, wskazując warunki dokonania takich korekt.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem, w którym rozwinięte są szczegółowo wyżej nakreślone kwestie. W tym celu poniżej zamieszczamy bezpośredni odnośnik do przepisów.

Projekt zmian w TP:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313855/12522183/12522184/dokument350017.pdf

O dalszych zmianach, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.