Zmiany w podatku PIT

Analizy

Zmiany w podatku PIT

Alert podatkowy (23/2020) | 25 września 2020 r.

Dnia 16 września 2020 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy, obok zapowiadanych zmian w zakresie opodatkowania spółek komandytowych, przewiduje również „ograniczenie” ulgi abolicyjnej do wysokości kwoty zmniejszającej podatek, tj. 1.360 zł. Przed pojawieniem się projektu zmian, mówiono o całkowitym zniesieniu ulgi abolicyjnej.

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu „celem projektowanych działań o charakterze uszczelniającym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy PIT. Istotą ulgi abolicyjnej jest zniesienie skutku metody proporcjonalnego odliczenia w stosunku do wybranych źródeł przychodów i zrównanie ich efektywnego opodatkowania ze skutkiem jaki powoduje metoda wyłączenia z progresją”.

Odnosząc się do powyższego, w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż ulga abolicyjna została wprowadzona właśnie celem zrównania statusu podatkowego polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody lub wykonujących pracę za granicą, co do których, zgodnie postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego odliczenia lub metoda wyłączenia z progresją.

Tym samym, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, art. 27g ustawy o PIT (dotyczący ww. ulgi) już teraz stosowany jest zgodnie z jego celem i normatywnym brzmieniem, zapewniając polskim rezydentom podatkowym objętym metodą proporcjonalnego odliczenia możliwość wyrównania wysokości podatku płaconego przy rozliczaniu dochodów zagranicznych metodą odliczenia proporcjonalnego z obciążeniami podatkowymi, które trzeba byłoby ponieść, gdyby dochody te zostały rozliczone metodą wyłączenia z progresją.

Jeśli proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w kontekście ulgi abolicyjnej wejdą w życie, korzyść wynikająca z zastosowania ulgi będzie nieznaczna (w przeciwieństwie do korzyści, jaką można uzyskać obecnie), a obciążenia podatkowe polskich rezydentów wykonujących pracę lub uzyskujących dochody za granicą w krajach objętych tzw. metodą kredytową praktycznie równe sytuacji, w której ww. ulga nie zostałaby zastosowana lub zlikwidowana całkowicie. Konsekwencje te również będą dotyczyły polskich rezydentów wykonujących pracę lub uzyskujących dochód na terenie krajów, w stosunku do których, korzystniejsza metoda unikania podwójnego opodatkowania (tj. metoda wyłączenia z progresją) została zmieniona przez konwencję MLI na kredyt podatkowy.

Poza powyższym, w projekcie przewidziano również m.in. modyfikację przepisu w zakresie zwolnienia marynarzy z PIT poprzez rozszerzenie jego zastosowania na wszystkie bandery również te spoza państw UE lub EOG, objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych oraz w niektórych przypadkach spółek jawnych (tj. przejście z dotychczas jednostopniowego opodatkowania dochodu z działalności spółki komandytowej na poziomie jej wspólników na opodatkowanie dwustopniowe, tj. raz na poziomie dochodu spółki komandytowej, a dwa – na poziomie dystrybucji zysku do jej wspólników), przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową, jak również odniesiono się do kwestii amortyzacji podatkowej, zaostrzając jej zasady ogólne (w szczególności dla podmiotów działających na podstawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) i jednocześnie modyfikując założenia przyspieszonej amortyzacji dla używania środków trwałych, co będzie miało bezpośredni wpływ na rozliczane w Polsce dochody z najmu nieruchomości.

Za korzystną należy uznać propozycję zmiany ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zwiększającą limit przychodów uprawniających do skorzystania z ryczałtu z 250 tys. EUR do 2 mln. EUR i tym samym rozszerzającą krąg podmiotów uprawnionych do stosowania tej formy opodatkowania. Ponadto, projekt przewiduje możliwość zastosowania ryczałtu do przychodów z najmu niezależnie od tego czy takie przychody są osiągane w ramach działalności gospodarczej czy też przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej (dzisiejsze brzmienie przepisów eliminuje możliwość stosowania ryczałtu do przychodów osiąganych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej).

Kolejną pozytywną propozycją jest rozszerzenie definicji „wolnego zawodu”, którego wykonywanie uprawnia do korzystania z ryczałtu. Nowa definicja obejmuje m. in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, architektów, doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, maklerów papierów wartościowych i inne profesje, które dotychczas były wyłączone z możliwości stosowania tej formy opodatkowania.

Zachęcamy do zapoznania się z alertem Rewolucyjne Zmiany w CIT od 2021 r. , gdzie powyższe aspekty opisane są bardziej szczegółowo.

Zwracamy również uwagę na toczące się w kręgach rządowych dyskusje w zakresie oskładkowania umów zleceń oraz możliwości zniesienia tzw. zbiegów ubezpieczeń (tj. sytuacji, kiedy posiadając jeden obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia, np. umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym, nie płaci się składek od wybranych innych umów, np. umowy zlecenie). Na chwilę obecną brak jeszcze szczegółów omawianych rozwiązań.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?