Rewolucyjne zmiany w CIT od 2021 roku

Analizy

Rewolucyjne zmiany w CIT od 2021 roku

Spółki komandytowe opodatkowane CIT

Alert podatkowy (22/2020) | 18 września 2020 r.

W środę 16 września 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych, wprowadzając nowe zasady opodatkowania i nakładając nowe obowiązki dla wielu biznesów. Co i jak zmieni się od 1 stycznia 2021 r.?

Spółki komandytowe i wybrane spółki jawne będą płacić CIT

Kluczową kwestią przewidzianą w nowych przepisach jest objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych. Projekt zakłada przejście z dotychczas jednostopniowego opodatkowania dochodu z działalności spółki komandytowej na poziomie jej wspólników na opodatkowanie dwustopniowe, tj. raz na poziomie dochodu spółki komandytowej, a dwa – na poziomie dystrybucji zysku do jej wspólników.

W projekcie przewidziano również częściowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w zyskach komandytariuszy takich spółek (do wysokości 50% przychodów, nie więcej niż 60 000 zł), niemniej uwarunkowane brakiem „optymalizacyjnego celu” założenia takiej spółki. Analogiczny system opodatkowania będzie dotyczyć w niektórych przypadkach spółek jawnych – wówczas, gdy podatnicy podatku dochodowego, partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani.

Nowe zasady opodatkowania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 

Najwięksi upublicznią swoją politykę podatkową

Poza powyższym, na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. powszechnego obowiązku sporządzenia i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Obowiązek obejmie:

 • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
 • podatkowe Grupy Kapitałowe i poszczególne spółki wchodzące w ich skład, 
 • spółki nieruchomościowe.

Zakres sprawozdania z realizacji strategii podatkowej jest szeroki i obejmuje otwarty katalog informacji. Dodatkowo, choć nie wynika to bezpośrednio z nowych przepisów, powyższy obowiązek może pośrednio wskazywać na konieczność wcześniejszego opracowania korporacyjnej strategii podatkowej, jak również ustrukturyzowania i sformalizowania procesów oraz procedur dotyczących zarządzania i zapewnienia prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Na publikację sprawozdania podatnicy będą mieli 9 miesięcy od upływu terminu złożenia rocznego zeznania CIT.

Ci, którzy nie wywiążą się z powyższych obowiązków, zapłacą karę administracyjną w wysokości do 1 000 000 zł. Przy czym w praktyce nie można też wykluczyć potencjalnej odpowiedzialności na gruncie KKS.

Szereg dalszych zmian uszczelniających system podatkowy

Do pozostałych rozwiązań przewidzianych w projekcie w zakresie ustawy o CIT należą, m.in:

 • Zaostrzenie zasad amortyzacji podatkowej, w szczególności dla podmiotów działających na podstawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym;
  Regulacja ta obejmie przede wszystkim podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE lub na podstawie Decyzji o Wsparciu. Do tej pory ustawa o CIT przewidywała swobodę podatnika w obniżaniu lub podwyższaniu stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach. Zgodnie z nowym projektem, w odniesieniu do środków trwałych i WNiP wprowadzonych do ewidencji po 1 stycznia 2021 r., przepisy całkowicie wyłączają taką możliwość dla „strefowiczów”, a także wprowadzają ograniczenia w zakresie stosowania stawek indywidualnych dla używanych środków trwałych.
 • Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
  Wprowadzenie rewolucyjnego mechanizmu, w którym rolę płatnika pełni podmiot, będący przedmiotem transakcji. Nowelizacja przewiduje również szereg innych obowiązków dla spółek nieruchomościowych, takich jak konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego w konkretnych przypadkach oraz obowiązek przekazywania informacji o udziałowcach/akcjonariuszach spółek nieruchomościowych.
 • Zmiany w obrębie cen transferowych - zaostrzenie i rozszerzenie tzw. przepisów anty-rajowych oraz zmniejszenie obciążeń w zakresie cen transferowych w okresie pandemii;
  Projektowane zmiany zakładają rozszerzenie obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej - zmiany dotyczyć będą sytuacji, w których tzw. beneficial owner ma siedzibę w „raju podatkowym". Z drugiej strony, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, zastosowanie znajdzie zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji dla szerszego zakresu transakcji krajowych oraz złagodzenie wymogów dotyczących podpisywania oświadczenia.
 • Ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych przez podatników, którzy przejęli majątek innych podmiotów stanowiący przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w wyniku połączenia, aportu lub zakupu sfinansowanego wkładem pieniężnym;
  W konsekwencji wdrożenia projektowanych zmian, całkowicie ograniczona zostanie możliwość wykorzystania przez dane przedsiębiorstwo strat podatkowych innego przedsiębiorstwa, nieposiadającego zdolności do ich rozliczenia.
 • Objęcie opodatkowaniem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej;
  W tym kontekście nowelizacja stanowi zrównanie pod kątem opodatkowania operacji wydania majątku likwidowanej spółki ze sprzedażą aktywów po stronie spółki. Regulacja ta jest zatem odpowiedzią na dotychczasowe spory fiskusa z podatnikami w kontekście zastosowania art. 14a ustawy o CIT w sytuacji podziału majątku likwidowanej osoby prawnej.
 • Wprowadzenie zmian w podatku od nieruchomości komercyjnych, pozwalających na przedłużenie zwolnienia w stanie epidemii;
  Zgodnie z projektowanymi zmianami, rozwiązanie to uprawnia podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-21.
 • Podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania ze 9% stawki CIT;
  Realizacja zapowiadanej zmiany zrównania poziomu przychodów do warunków tzw. „małego podatnika”. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w kieszeniach przedsiębiorców zostanie z tego tytułu rocznie ok. 400 milionów złotych więcej.
 • Wykreślenie sformułowania „prawnie i faktycznie” z definicji rzeczywistego właściciela;
  W świetle uzasadnienia do projektu zmian, przedmiotowa modyfikacja ma skutkować wyeliminowaniem wątpliwości interpretacyjnych związanych z cechą weryfikacji faktu bycia pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi. W praktyce, wygląda na to, że taka zmiana może prowadzić do jeszcze szerszych wątpliwości podatników co do spełniania kryterium rzeczywistego właściciela przez odbiorcę płatności.

Zgodnie z planem, proponowane modyfikacje wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. Przy czym należy mieć na uwadze, że na najbliższy czas zapowiadane są też dalsze kluczowe zmiany w CIT w formie nowych projektów. Zalecamy zatem jak najszybsze podjęcie dyskusji i działań mających na celu przygotowanie się do nowego reżimu.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?