Ceny transferowe w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Artykuł

Ceny transferowe w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Jak przygotować się do zmian?

Podatki, 31 marca 2020 r.

Spowolnienie gospodarcze spowodowane przez COVID-19 wpływa na ryzyko podatkowe w obszarze cen transferowych – ze względu na zmiany w łańcuchach dostaw, odchylenia od polityki cen transferowych, zmiany na rynku finansowym, spadek zysków grup międzynarodowych.

Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe

Spowolnienie gospodarcze związane z globalną pandemią COVID-19 na pewno będzie miało istotny wpływ na:

 • globalne łańcuchy dostaw w ramach grup kapitałowych (w tym przenoszenie produkcji pomiędzy zakładami w ramach grupy, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, wstrzymanie produkcji lub zamówień w niektórych zakładach w grupie);
 • spadek łącznych wyników finansowych międzynarodowych grup kapitałowych (w tym podmiotów których działalność dotychczas była uznawana za rutynową i które miały nie ponosić istotnych ryzyk finansowych);
 • sytuację na rynku finansowym (w tym dostępność finansowania oraz warunki i koszty kredytowania).

Taka sytuacja może powodować istotne ryzyko podatkowe w obszarze cen transferowych. W szczególności trudno obecnie przewidzieć i zmierzyć wszystkie konsekwencje spowolnienia oraz ich wpływ na warunki rynkowe. Natomiast kontrole podatkowe rynkowości transakcji dokonywanych obecnie w ramach grupy będą dokonywane ex-post. Ocena rynkowości transakcji zawieranych w 2020 r. z podmiotami powiązanymi często może być dokonywana dla celów podatkowych w porównaniu do lat 2017-2019 w których sytuacja rynkowa była niezwykle pozytywna.
 

Odpowiedzią na ryzyko w obszarze cen transferowych powinno być:
 • dostosowanie modeli i analiz cen transferowych do zmieniającej się rzeczywistości tak aby uwzględnić w nich wpływ spowolnienia na aktualne warunki rynkowe i warunki transakcji z podmiotami z grupy;
 • przygotowanie dokumentacji cen transferowych, która wyjaśni zmiany i ew. odchylenia od modelu cen transferowych oraz pozwoli zarządzić ryzykiem podatkowym w obszarze cen transferowych w 2020 r.
   

Obszary, które wymagają uwagi – istotne dla cen transferowych

Sugerujemy podjęcie następujących działań w obszarze cen transferowych, które powinny pozwolić na zarządzenie ryzykiem podatkowym wynikającym ze spowolnienia gospodarczego w 2020 r.:

 • przegląd modelu cen transferowych pod względem wpływu istotnego spadku zyskowności związanego ze spowolnieniem gospodarczym oraz zmian w grupowym łańcuchu dostaw;
 • analiza konieczności wprowadzenia zmian w modelu cen transferowych w sposób uwzględniający wpływ spowolnienia gospodarczego i spadek wyników finansowych grupy (np. dla produkcji kontraktowej);
 • analiza możliwości obniżenia zyskowności podmiotów prowadzących działalność rutynową w ramach modelu biznesowego grupy (np. ze względu na istotny wpływ kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, spadek przychodów i zysków grupy) oraz analiza ryzyka podatkowego z tym związanego (w szczególności dla producentów kontraktowych, centrum usług, dystrybutorów o ograniczonych funkcjach i ryzykach);
 • analiza konieczności dokonania korekt cen transferowych w celu zapewnienia zgodności wyniku na transakcjach kontrolowanych z modelem funkcjonalnym;
 • aktualizacja analiz danych porównawczych na 2020 r. ze względu na zmiany istotnych okoliczności w otoczeniu gospodarczym – obowiązek wynikający wprost z przepisów;
 • analiza kosztów finansowania grupowego (pożyczek, zabezpieczeń, itp.) i ich dostosowanie do zmian na rynku finansowym;
 • przygotowanie zmian umów ze względu na:

- zmiany w modelu biznesowym,

- zmiany w łańcuchach dostaw,

- kary umowne, rekompensaty, itp.;

 • analiza konieczności zapłaty rekompensat na rzecz producentów kontraktowych związanych ze wstrzymaniem produkcji / likwidacją fabryk;
 • opisanie wpływu spowolnienia związanego z koronawirusem w dokumentacji cen transferowych za 2020 r.;
 • przegląd dokumentacji cen transferowych za poprzednie lata w celu identyfikacji ryzyka zakwestionowania rynkowości transakcji za 2020 r. na podstawie analiz danych porównawczych opartych na danych za 2017-2019 lub wcześniejszych (przed kryzysem związanym z koronawirusem);
 • przygotowanie raportu TP-R za 2019 r. uwzględniający zmiany które nastąpią w 2020 r.;
 • przygotowanie raportu TP-R za 2020 r. w przypadku wystąpienia strat – ryzyko zakwestionowania rynkowości transakcji dla których wykazana zostanie strata lub których rentowność będzie niższa od przedziału rynkowego opartego o dane za 2017-2019 lub wcześniejsze;
 • ocena konieczności podjęcia działań dotyczących obowiązujących APA oraz złożonych wniosków o wydanie APA (w szczególności przez podmioty funkcjonujące w modelu produkcji kontraktowej, dystrybucji o rutynowym charakterze, których wyniki finansowe przez spowolnienie gospodarcze nie będą zgodne z prognozami i założeniami opisanymi we wniosku);
 • zmiana wniosku o APA w celu uniknięcia odmowy wydania APA;
 • przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę wydanej decyzji ws. APA w celu uniknięcia wygaszenia decyzji o APA.

Webcast: Przyszłość cen transferowych w obliczu pandemii COVID-19

Wybrane zagadnienia i przykłady

Zarejestruj się

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?