Rozporządzenia wykonawcze do Pakietu paliwowego 2.0

Analizy

Rozporządzenia wykonawcze do Pakietu paliwowego 2.0

Ekspres akcyzowy 17/2019 | 15 października 2019 r.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520, dalej: „Pakiet paliwowy 2.0”), na podmiotach, które prowadzą działalność z wykorzystaniem preparatów i olejów smarowych, będzie ciążył szereg obowiązków. Do realizacji części z nich podmioty gospodarcze mogą się już przygotować, ponieważ na stronie Rządowego Centrum Legislacji sukcesywnie pojawiają się kolejne projekty rozporządzeń dotyczących Pakietu paliwowego 2.0.

O co chodzi?

Nowy formularz AKC-R.

W wyniku wejścia w życie przepisów Pakietu paliwowego 2.0 podmioty prowadzące działalność w zakresie preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 z wyłączeniem smarów plastycznych (dalej: „Preparaty Smarowe”) muszą dokonać rejestracji na podatek akcyzowy jeśli będą podatnikami np. w wyniku nabywania tych preparatów z UE, ich importu, bądź jeśli będą chciały skorzystać ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie. Te podmioty, które są już zarejestrowane dla potrzeb akcyzy są zobowiązane zaktualizować zgłoszenie rejestracyjne najpóźniej do 30 listopada 2019 r. Nowy wzór formularza AKC-R uwzględniający preparaty smarowe został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2019, poz. 1892). Z uwagi na to, że rozporządzenie określające nowy wzór formularza rejestracyjnego na którym należy dokonać aktualizacji wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r., najwcześniej formularz w celu rejestracji bądź aktualizacji w zakresie Preparatów Smarowych będzie można formalnie złożyć dopiero od 1 listopada 2019 r.

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian

25 października 2019 r.,
godz. 10:00 – 11:00

Osoba kontakowa:
Katarzyna Wiktorowicz
kwiktorowicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Nowy wzór deklaracji podatkowych dla Preparatów Smarowych.

W związku z objęciem Preparatów Smarowych efektywną stawką akcyzy, zmianie ulegnie wzór deklaracji AKC-4 oraz załącznika AKC-4/K. Począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r., deklaracje podatkowe będą musiały być składane na nowej wersji formularza, która zostanie określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (numer w wykazie prac legislacyjnych 1007). Złożenie deklaracji na niewłaściwym formularzu, może skutkować nałożeniem kar przewidzianych w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Obowiązek zgłaszania wewnątrzwspólnotowego nabycia Preparatów Smarowych przez podmioty prowadzące składy podatkowe.

Pakiet paliwowy 2.0 wprowadza także zmiany w zakresie warunków dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia Preparatów Smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego. Począwszy od 1 listopada 2019 r. warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do nabywanych wewnątrzwspólnotowo Preparatów Smarowych będzie m.in. (i) dokonanie zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (dalej: „Powiadomienie”) oraz (ii) złożenie zabezpieczenia akcyzowego. Zgłoszenia trzeba będzie dokonać jeszcze przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju. Wzór formularza, na którym należy dokonać zgłoszenia zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym, którego Projekt został już opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (numer w wykazie prac legislacyjnych 1004).

Jak wynika z naszego doświadczenia większość urzędów skarbowych dopuszcza możliwość składania Powiadomień w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu PUESC. Warto skontaktować, się z właściwym urzędem w celu potwierdzenia czy taka forma składania Powiadomień będzie wystarczająca.

Anna Wibig, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Należy zauważyć, iż w przypadku zwolnienia z zabezpieczenia akcyzowego, możliwość elektronicznego składania powiadomień o planowanym nabyciu nie powinna budzić wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy podmiot złożył zabezpieczenie generalne, które wymaga saldowania, konieczne może okazać się składanie zgłoszeń o planowanym nabyciu także w formie papierowej.

Co dalej?

1 listopada 2019 r. już za 16 dni. Czasu na dostosowanie się do nowych regulacji jest coraz mniej. Spółki powinny w pierwszej kolejności zidentyfikować czy Preparaty Smarowe pojawiają się w ich działalności gospodarczej. Jeśli tak to należy ustalić zakres nowych obowiązków w zależności o transakcji i czynności wykonywanych w zakresie Preparatów Smarowych oraz przeanalizować jaki reżim akcyzowy jest możliwy do zastosowania w danej sytuacji. Może się okazać, iż w niektórych przypadkach konieczne będzie potwierdzenie klasyfikacji danego produktu na drodze Wiążącej Interpretacji Akcyzowej, aby np. określić możliwość zakwalifikowania go do grupy tzw. smarów plastycznych.

Pod szczególną lupą powinny znaleźć się nabycia Preparatów Smarowych z zagranicy, gdyż producenci i dystrybutorzy z innych krajów mogą nie być świadomi zmian w polskich regulacjach. Podatek akcyzowy bowiem nie jest zharmonizowany w krajach UE w zakresie takich wyrobów.

Mateusz Jopek, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

W takim przypadku, polski podmiot dokonujący np. nabycia wewnątrzwspólnotowego będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia akcyzy i wypełnieniu obowiązków w zakresie zgłoszenia nabycia, złożenia zabezpieczenia etc. To co ważne to należy pamiętać, że spod nowych regulacji nie ma wyłączenia dla tzw. małych opakowań.

Czy ta strona była pomocna?