Akcyza od płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich jest, ale jednak jej nie ma

Analizy

Akcyza od płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich jest, ale jednak jej nie ma

Już od dzisiaj nowe regulacje akcyzowe w zakresie opodatkowania i banderolowania płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

Ekspres Akcyzowy 10/2020 | 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2018, poz. 2404, dalej: „Ustawa Zmieniająca”), od 1 lipca 2020 r. płyny do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie zostały objęte efektywną stawką akcyzy wynoszącą odpowiednio 0,55 zł/ml dla płynów do e-papierosów oraz 305,39 zł/kg w przypadku wyrobów nowatorskich. Jednak jak wynika z opublikowanego wczoraj w dzienniku ustaw rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich i płynów do e-papierosów, od 1 lipca do 30 września 2020 r. ma obowiązywać przewidziany przez ordynację podatkową mechanizm zaniechania poboru akcyzy od tych wyrobów.

Płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie – regulacje dotyczące płatności akcyzy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (Dz.U. 2020, poz. 1159, dalej: „Rozporządzenie ws. zaniechania poboru akcyzy”) oraz jego uzasadnieniem, których projekt został przedstawiony opinii publicznej w niedzielę 28 czerwca 2020 r., ze względu na panującą obecnie pandemią COVID-19 oraz spowodowane tym liczne ograniczenia dla podmiotów dotyczące m.in. możliwości założenia składu podatkowego, od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zarządza się zaniechanie poboru podatku akcyzowego od podatników, którzy będą zobowiązani do jej zapłaty w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

Natomiast, w związku z wejściem w życie od 1 lipca przepisów wprowadzających pozytywną stawkę akcyzy na płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie, produkty te co do zasady powinny podlegać obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Niemniej jednak, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. 2020, poz. 1092, dalej: „Rozporządzenie zwalniające z banderolowania”) płyny do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie w stosunku, do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie:

a. po 30 czerwca 2020, są zwolnione z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy do 31 grudnia 2020 r.

b. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2021 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy.
 

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce instytucja zaniechania poboru podatku, polega na tym, że zobowiązanie podatkowe powstałe w skutek wykonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu, wygasa nie na skutek zapłaty podatku akcyzowego, lecz w efekcie zastosowania mechanizmu zaniechania poboru podatku, wprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia. I tak samo będzie w przypadku Rozporządzenie ws. zaniechania poboru akcyzy.  

Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że podmioty które w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r., dokonają czynności opodatkowanej w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich (np. produkcja lub nabycie z zagranicy) nie będą zobligowane do zapłaty akcyzy związanej z powstałym w związku z tym zobowiązaniem podatkowym

- informuje Anna Wibig, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego
 

Natomiast, niezależnie od samego zaniechania poboru podatku, a więc braku obowiązku uregulowania należności podatkowej, do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia wielu pozostałych obowiązków wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 722, dalej: „ustawa akcyzowa”) w tym m.in.:

  • produkcja w składzie podatkowym, 
  • stosowanie zabezpieczenia akcyzowego, 
  • składanie deklaracji podatkowych, 
  • obowiązki wynikające z art. 78 ustawy akcyzowej związane z nabyciami wewnątrzwspólnotowymi wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym np. składanie zgłoszeń o planowanych nabyciach.

Jeśli chodzi zaś o regulacje wprowadzone przez Rozporządzenie zwalniające z banderolowania, przewidziany przez nie brak obowiązku oznaczania płynów do e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich podatkowymi znakami akcyzy, sprawia, że podmioty dokonujące produkcji czy też obrotu tymi wyrobami zyskają dodatkowy czas na przygotowanie się do nakładania banderol oraz dopełnienia wszelkich związanych z tym formalności. Jak wynika z uzasadnienia do tego rozporządzenia, wprowadzenie czasowego zwolnienia z obowiązku banderolowania wynika przede wszystkim z faktu, że w związku z panującą pandemią Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych nie była w stanie wyprodukować odpowiedniej liczby banderol w wymaganym czasie.
 

Konieczna jest analiza obowiązków

Podmioty prowadzące działalność w zakresie płynów do e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich, która co do zasady podlega opodatkowaniu akcyzą, powinny przeanalizować do wypełniania jakich obowiązków będą faktycznie zobligowane począwszy od 1 lipca 2020 r., w szczególności w związku z regulacjami Rozporządzenia ws. zaniechania poboru akcyzy, a także jak należy wypełniać je w praktyce. Z pewnością bowiem obowiązujące od dziś przepisy akcyzowe od tych wyrobów nie powodują, że nie zmieni się zupełnie nic, względem tego do czego podmioty były zobowiązane jeszcze wczoraj. Poza tym mogą pojawiać się pytania z innych podatków, jak choćby czy taki „zaniechany” podatek akcyzowy powinien być mimo wszystko doliczany do podstawy opodatkowania VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Z pewnością nie powinien pojawić się w kosztach uzyskania przychodu.

Czy ta strona była pomocna?