Będą wiążące interpretacje dla podatku cukrowego i opłaty małpkowej

Analizy

Będą wiążące interpretacje dla podatku cukrowego i opłaty małpkowej

Ekspres Akcyzowy 2/2021 |31 marca 2021 r.

Jak wynika z informacji opublikowanych na stornach Sejmu, wczoraj została przyjęta wyczekiwana nowelizacja przepisów dotyczących tzw. „podatku cukrowego” oraz „opłaty od małpek”.

O co chodzi?

Od 1 stycznia 2021 r. do polskiego porządku prawnego zostały wprowadzone nowe daniny publiczne – opłata od środków spożywczych, czyli podatek cukrowy oraz opłata od małpek, czyli opłata od napojów alkoholowych w małych formatach do 300 ml.

Przepisy określające sposób poboru nowych opłat budzą sporo wątpliwości, w związku z czym przedsiębiorcy rozpoczęli występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych.

Jednakże i w tym zakresie przepisy okazały się nie być jasne, bowiem okazało się, że Ministerstwo Zdrowia oraz organy podatkowe uznały się za niewłaściwe w sprawach wydawania interpretacji wątpliwych regulacji. Wnioski o interpretacje składane przez przedsiębiorców były przekazywane pomiędzy organami.

Naprzeciw trudnościom przedsiębiorców z uzyskaniem interpretacji indywidualnych w ostatnim czasie wyszło Ministerstwo Finansów wprowadzając poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”), dołączyło zmiany dotyczące Ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 183) oraz Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) w zakresie problematycznych opłat.

Nowelizacja przewiduje m.in., że do opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, dalej: „Ordynacja podatkowa”), przy czym uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio naczelnikowi urzędu skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Oznacza to, że organem właściwym w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo w art. 30 Nowelizacji przewidziano, następujące terminy na wydanie interpretacji indywidualnych:

- 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2020 r.,

- 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Co to oznacza w praktyce?

Powyższe zmiany regulacji oznaczają, iż w końcu możliwe będzie uzyskanie przez podmioty interpretacji niejasnych przepisów, które będą dawały ochronę przedsiębiorcom.

Co do zasady, Nowelizacja ma zacząć obowiązywać od 1 maja 2021 r., natomiast zmiany przepisów dotyczących podatku cukrowego oraz opłaty małpkowej mają wejść w życie od dnia następującego po dniu ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę różne okoliczności należy uznać, że podpisanie Nowelizacji przez Prezydenta nastąpi już w najbliższych dniach. Co oznacza, że pierwsze interpretacje dotyczące podatku cukrowego oraz opłaty małpkowej pojawią się na początku czerwca 2021 r.

Co dalej?

Mimo próby rozwiązania problemu z wydawaniem interpretacji, procedowana Nowelizacja może dostarczyć kolejnych wątpliwości. Przede wszystkim stawia znak zapytania jaki tryb jest właściwy jeszcze dziś przed Nowelizacją. Czy np. pismo wydane 23 lutego 2021 r. przez Ministra Zdrowia może faktycznie zostać uznane za objaśnienia prawne dot. podatku cukrowego, które dają moc ochronną? Czy nierozpatrzone wnioski o interpretacje dają możliwość twierdzić, że podmiot uzyskał tzw. interpretację milczącą? Co się wydarzy jeśli taki podmiot otrzyma w najbliższym czasie interpretacje od Dyrektora KIS, która nie będzie zgodna ze stanowiskiem podmiotu?

Na koniec należy zauważyć, że Nowelizacja może wprowadzić wiele wątpliwości proceduralnych, bowiem po tym, gdy Ministerstwo Zdrowia oraz organy podatkowe uznały się za niewłaściwe w sprawie intepretowania przepisów dotyczących podatku cukrowego oraz opłaty małpkowej, wnioski składane przez przedsiębiorców były im zwracane wraz z wniesionymi opłatami skarbowymi.  Czy w takiej sytuacji przedsiębiorcy będą wzywani do ponownego złożenia wniosków wraz z uiszczeniem należnych opłat skarbowych? Czy teraz Dyrektor KIS będzie również rozpatrywał w trybie przepisów przejściowych wnioski złożone tylko w trybie Prawa Przedsiębiorców?

 

 

Współautor tekstu: Kordian Denkiewicz

Deloitte - Pogotowie PUESC

Pogotowie PUESC

Szybka i praktyczna pomoc w zakresie PUESC

Coraz więcej spraw podatnicy akcyzy będą mogli, a w niektórych przypadkach nawet będą musieli, przeprocesować przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej: „PUESC”, „Platforma”). 1 lutego 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która będzie nakładać na wszystkich podatników akcyzy obowiązek aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R właśnie na PUESC. Ponadto te podmioty, które przed nowelizacją dokonały tylko zgłoszenia, tj. pośredniczące podmioty węglowe lub pośredniczące podmioty gazowe, po wejściu w życie nowych regulacji będą musiały dokonać rejestracji. Czas na aktualizację i nową rejestrację będzie do 30 czerwca 2021 r.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?