Już od dzisiaj odpady są objęte monitorowaniem SENT

Analizy

Już od 22 lutego m.in. odpady są objęte monitorowaniem SENT

Rozszerzenie katalogu wyrobów objętych systemem monitorowania SENT

Ekspres akcyzowy 3/2022 | 22 lutego 2022 r.

Nowe towary objęte raportowaniem w systemie SENT

Od 22 lutego 2022 r. katalog towarów, których przemieszczanie objęte jest systemem monitorowania przewozu i obrotu towarów SENT zostanie rozszerzony o odpady w rozumieniu ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). W przypadku odpadów, obowiązek monitorowania został ograniczony wyłącznie do ich przywozu do Polski z zagranicy.

O co chodzi?

26 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 178, dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie to przewiduje rozszerzenie katalogu towarów, których przewóz wymaga dopełnienia obowiązków w ramach systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT, o następujące towary:

  • Objęte pozycją CN 3814 zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów; oraz
  • Inne niż wymienione w art. art. 3 ust. 2 pkt 1-3a Ustawy o SENT będące jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648 i 2151), które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm. 2 ), (dalej "Rozporządzenie UE"), bez względu na ich ilość w przesyłce.

Co to oznacza?

W związku z omawianą zmianą Rozporządzenia, podmioty uczestniczące w obrocie lub przewozie wskazanych powyżej wyrobów, co do zasady zostaną zobowiązane do raportowania ich przewozu w ramach systemu SENT. Wymaga to przesyłania oraz uzupełniania odpowiednich komunikatów np. za pośrednictwem platformy PUESC. Należy jednak zauważyć, że w przypadku odpadów, regulacje Rozporządzenia przewidują zwolnienie z obowiązku monitorowania w SENT przewozów rozpoczynających się na terytorium Polski, a więc zarówno tych odbywających się w całości w kraju, jak i tych kończących się w innych państwach (wywóz z Polski) – odpady są objęte monitorowaniem wyłącznie w przypadku ich przywozu do kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu. Niemniej, rodzi to wątpliwości co do faktycznej możliwości identyfikacji oraz weryfikacji przez organy podejrzanych przewozów, ponieważ duża część takich przemieszczeń rozpoczynających się na terytorium kraju będzie odbywała się bez zgłoszenia w SENT.

Należy zwrócić uwagę, że czas jaki dostali przedsiębiorcy na dostosowanie się do nowych wymogów był dość krótki, ponieważ od opublikowania Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw do jego wejścia w życie nie upłynął nawet pełny miesiąc. Wydaje się, że to stosunkowo mało czasu, aby odpowiednio przygotować się do wypełniania obowiązków w ramach SENT, w tym poinformować wszystkie strony uczestniczące w transakcjach oraz logistyce wyrobów, w szczególności, gdy zaangażowane są w to podmioty zagraniczne.

Wypełnianie obowiązków związanych z monitorowaniem przewozu w systemie SENT, wymaga od zainteresowanych podmiotów odpowiedniego zarejestrowania, danych samego podmiotu oraz jego pracowników na portalu PUESC.

Co dalej?

Niewątpliwe objęcie przewozów nowych kategorii wyrobów obowiązkami SENT wymaga odpowiedniego przygotowania po stronie przedsiębiorców. Z uwagi na krótki termin pomiędzy publikacją Rozporządzenia a jego wejściem w życie, podmioty, które zostały objęte obowiązkiem raportowania w systemie SENT miały niewiele czasu na podjęcie stosowanych działań celem uzyskania dostępu do tego systemu, czy też uwzględnienia nowych postanowień w umowach oraz zleceniach dla takich towarów. Warto wskazać, że w praktyce, czynności związanych z rejestracją należy dopełnić przed pierwszym przewozem towarów wrażliwych realizowanym 22 lutego 2022 r. lub później.

Biorąc pod uwagę fakt, że potencjalne kary przewidziane w ustawie o SENT mogą być dotkliwe, podmioty obracające takimi wyrobami oraz uczestniczące w ich przewozie powinny się do tego odpowiednio przystosować.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Oraz indywidualna konsultacja z ekspertami Deloitte

Dowiedz się więcej

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 10 marca 2022 r., godz. 10:00-15:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?