Ekspres akcyzowy: Koniec roku – uwaga na banderole

Analizy

Ekspres akcyzowy: Koniec roku – uwaga na banderole

Ekspres akcyzowy 19/2021 | 16 listopada 2021 r.

Z końcem roku upływają ważne terminy związane ze znakami akcyzy.

O co chodzi?

W związku z wprowadzeniem nowych wzorów znaków akcyzy stosowanych do oznaczania wyrobów spirytusowych, z dniem 31 grudnia 2021 r. upływa termin ważności banderol naniesionych na napoje spirytusowe, we wzorze obowiązującym przed 1 stycznia 2019 r. (tj. banderole niezawierające kodu 2D).

Jednocześnie do 31 grudnia 2021 r. możliwe jest nanoszenie na wyroby winiarskie znaków akcyzy, we wzorze obowiązującym przed 1 lipca 2021 r., przy czym zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami banderole takie zachowują ważność do 30 czerwca 2022 r.

Co to oznacza?

Wszystkie wyroby spirytusowe oznaczone banderolami we wzorze obowiązującym przed 1 stycznia 2019 r. powinny zostać wycofane ze sprzedaży najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie sprzedaż takich wyrobów będzie możliwa wyłącznie po ich wcześniejszym prawidłowym oznaczaniu legalizacyjnymi znakami akcyzy. Po 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwy również zwrot takich wyrobów do dostawcy. Jeśli posiadacz wyrobów spirytusowych ze starymi znakami akcyzy nie będzie zainteresowany ich legalizacją, to po wycofaniu ze sprzedaży może je zutylizować.

Natomiast sprzedaż wyrobów winiarskich, oznaczonych znakami akcyzy we wzorze obowiązującym przed 1 lipca 2021 r. będzie możliwa do 30 czerwca 2022 r. Po tym terminie, w celu ich dalszej sprzedaży konieczne będzie prawidłowe oznaczenie legalizacyjnymi znakami akcyzy wyrobów winiarskich. Analogicznie jak w przypadku wyrobów spirytusowych alternatywnie można je będzie zutylizować.

Jednocześnie wskazujemy, że obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”), który przewiduje, że w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaków akcyzy, podmiot posiadający dotychczasowe znaki będzie miał możliwość dokonania ich zwrotu w terminie 30 dni od dnia zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru znaku akcyzy. Przedmiotowa zmiana umożliwiałaby podmiotom, które obecnie posiadają banderole na wyroby winiarskie w starym wzorze, dokonanie ich zwrotu oraz ubieganie się o zwrot kwot wpłaconych na poczet tych banderol. Jednakże biorąc pod uwagę etap legislacyjny, na którym znajduje się Projekt jest duże ryzyko, że przedmiotowa zmiana nie wejdzie w życie do końca br., a tym samym uzyskanie zwrotu kwoty wpłaconej na pokrycie kosztów wytworzenia starych znaków akcyzy, które nie zostały naniesione na wyroby winiarskie może być utrudnione.

Co dalej?

Biorąc pod uwagę, że proces ubiegania się o banderole legalizacyjne jest procesem kilkuetapowym uzasadnione jest, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zweryfikować czy nie jest się w posiadaniu wyrobów spirytusowych, które będą podlegały oznaczeniu banderolami legalizacyjnymi. Proces uzyskania banderol legalizacyjnych wymaga m.in. złożenia wstępnego zapotrzebowania na banderole, dokonania spisu wyrobów podlegających legalizacji oraz jego potwierdzenia przez właściwy organ, a także sporządzenia wniosków o wydanie legalizacyjnych znaków akcyzy. Jednocześnie wskazujemy, że szczególnie w przypadku nakładania banderol legalizacyjnych na opakowania niestandardowe, konieczne jest uzyskanie decyzji wydanej przez NUS określającej sposób nanoszenia banderol na takie opakowania.

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

22 listopada 2021 r., godz. 10:00-14:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?