Planowane zmiany w akcyzie

Analizy

Planowane zmiany w akcyzie – ważne dla prowadzących składy podatkowe i wszystkich podatników akcyzy

Opublikowano projekt nowelizacji

Ekspres akcyzowy 16/2019 | 9 października 2019 r.

17 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”). Projekt przewiduje szereg zmian zarówno w samej akcyzie, jak i kodeksie karno-skarbowym oraz ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Z lektury Projektu wynika, że największym wyzwaniem, które stoi przed podatnikami akcyzy, jest przygotowanie się do elektronizacji rozliczeń i ewidencji akcyzowych.

Zmiany w akcyzie – uszczelnienie poboru podatku akcyzowego

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w akcyzie, które będą skutkowały uszczelnieniem poboru podatku akcyzowego.
 

Zmiany w WIA

Pierwsza istotna zmiana dotyczy instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) – decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania akcyzą wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi i oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych. Po wejściu w życie nowelizacji, WIA będzie wydawana na trzy lata, ale będzie mogła utracić ważność także w przypadku zmian w przepisach akcyzowych, Nomenklaturze Scalonej lub wyjaśnieniach do niej, jeśli ich zmiana spowoduje niezgodność WIA z tymi regulacjami. Ponadto uchylenie WIA spowoduje natychmiastową niemożność posługiwania się nią – dzisiaj przepisy przewidują, że podmiot, na rzecz którego wydano WIA, która traci ważność, może ją stosować nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty utraty ważności.

Webcast: Digitalizacja podatku akcyzowego

24 maja 2021 r.,
godz. 10:00 – 11:00

Osoba kontakowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się

Zmiana w warunkach wydawania i cofania zezwoleń

Istotna zmiana czeka podmioty prowadzące, posiadające bądź zamierzające ubiegać się o zezwolenia w podatku akcyzowym, jak na przykład zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, uzyskanie statusu zarejestrowanego odbiorcy lub zarejestrowanego wysyłającego. Proponowana jest zmiana, na mocy której zezwolenia będą wydawane na rzecz podmiotu, którego działalnością kierują osoby:

  • nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu i pieniędzmi, a także papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe oraz
  • które nie kierowały działalnością innych podmiotów, które w tym czasie w sposób uporczywy nie regulowały w terminie należności z tytułu cła lub podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, lub którym zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, zezwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, lub została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.

To szczególnie istotna zmiana, bowiem wymusi na przedsiębiorcach pogłębioną weryfikację nie tylko osób zasiadających w zarządach spółek, ale także pełnomocników i prokurentów.

Naruszenie wyżej opisanych wymogów będzie skutkowało niewydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, a nawet możliwością cofnięcia posiadanego już zezwolenia.

- Anna Wibig, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Obligatoryjne elektroniczne ewidencje i składanie deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej

Niewątpliwie najciekawszą planowaną zmianą jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji akcyzowych. Dla podmiotów, które dziś prowadzą papierową ewidencję, może się to okazać prawdziwą rewolucją – zaś dla fiskusa może to być pierwszy krok do całkowitej elektronizacji raportowania akcyzy. Co istotne, Projekt przewiduje, że ewidencje będą mogły być prowadzone w formie papierowej przez:

  • małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r;
  • mikroprzedsiębiorców – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Z kolei od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy akcyzy (z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) będą musieli składać deklaracje akcyzowe w formie elektronicznej.

Zmiany w akcyzie – co dalej?

To kolejna nowela ustawy akcyzowej w tym roku. Propozycje przedstawione przez rząd wskazują na zwiększanie kontroli w obszarze prawidłowości rozliczania podatku akcyzowego. Projekt został poddany konsultacjom społecznym. Zapewne będzie się jeszcze zmieniał na dalszych etapach legislacyjnych, niemniej należy spodziewać się, że główne kierunki pozostaną niezmienne - jak np. dążenie do elektronizacji ewidencji akcyzowych oraz składania deklaracji w sposób elektronicznych. Już dziś na kontrolach podatkowych w zakresie akcyzy podejmowane są próby porównywania ewidencji akcyzowych do plików JPK. Obowiązkowa forma elektroniczna ułatwi prowadzenie właśnie takich weryfikacji do innych danych, które już dziś podmioty są zobowiązane przekazywać do urzędów skarbowych, bądź mogą zostać wezwane do ich przekazania na żądanie.

Wprowadzenie elektronicznych ewidencji może wymagać czasu, gdyż przepisy ściśle regulują jakie warunki muszą zostać spełnione przez program komputerowy aby w nim mogła być prowadzona ewidencja oraz w jaki sposób taka ewidencja powinna być prowadzona.

- Mateusz Jopek, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

W związku z tym, nawet jeśli zapowiadane terminy w obecnym projekcie ulegną zmianie, to już dziś warto przeanalizować możliwości obecnego systemu finansowo-księgowego, bądź rozważyć nabycie programu dedykowanego do ewidencji, którą podmiot jest zobowiązany prowadzić.

Czy ta strona była pomocna?