Nowe obowiązki dla podmiotów nabywających Preparaty Smarowe z zagranicy

Analizy

Nowe obowiązki dla podmiotów nabywających Preparaty Smarowe z zagranicy

Czy nabywanie Preparatów Smarowych z zagranicy będzie wymagało uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących?

Ekspres akcyzowy 21/2019 | 14 listopada 2019 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano tabelę, w której Minister Energii odniósł się do uwag z konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia określającego szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (dalej: „Projekt”). Jak wynika z przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego Projektu, podmiot, który nabywa z zagranicy produkty klasyfikowane do kodów CN 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80 (dalej: „Preparaty Smarowe”), będzie musiał uzyskać wpis do rejestru podmiotów przywożących.

Zmiany dotyczące Preparatów Smarowych i paliw opałowych

Przedmiotowy Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowego katalogu wyrobów, które mogą być uznane za paliwa ciekłe. Jak wynika z obecnego brzmienia Projektu przywóz do Polski (w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu) Preparatów Smarowych będzie wymagał uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących prowadzonego przez Prezesa URE.

Kolejną istotną zmianą, jaką przewiduje Projekt jest wprowadzenie obowiązku uzyskania koncesji przez podmioty, które prowadzą działalność m.in. w zakresie wytwarzania i obrotu (w tym obrotu z zagranicą) paliwami opałowymi klasyfikowanymi do kodów CN 2707 99 19, CN 2707 99 91 oraz CN 2707 99 99.

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian


Nagranie spotkania
(30 października 2019 r.)

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli przedmiotowy Projekt wejdzie w życie w obecnym brzmieniu, podmioty, które zamierzają nabywać Preparaty Smarowe z zagranicy, przed dokonaniem pierwszego przywozu tych wyrobów w 2020 r. będą musiały złożyć odpowiedni wniosek do Prezesa URE i uzyskać wpis do rejestru podmiotów przywożących.

Natomiast podmioty, które dokonują obrotu lub prowadzą działalność w zakresie wytwarzania paliw opałowych o kodach CN 2707 99 19, CN 2707 99 91 oraz CN 2707 99 99, będą musiały złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

Warto także mieć na uwadze, iż zarówno podmioty posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmioty przywożące, są zobligowane do przekazywania Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Co dalej?

Powyższy Projekt wprowadza bardzo istotne zmiany, które skutkują nałożeniem dodatkowych obowiązków na podmioty dokonujące obrotu wyrobami, które dotychczas nie były uznawane za paliwa ciekłe w rozumieniu prawa energetycznego. Warto go mieć na uwadze, ponieważ niedopełnienie obowiązku w zakresie uzyskania koncesji, wpisu do rejestru przywożących czy zaniechanie obowiązków sprawozdawczych może narażać przedsiębiorstwa na poważne konsekwencje finansowe. Tytułem przykładu można wskazać, iż prowadzenie działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących podlega grzywnie do 2 500 000 zł. Natomiast prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5 000 000 zł.

Czy ta strona była pomocna?