Zaostrzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń olejów smarowych

Analizy

Zaostrzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń olejów smarowych

Nowe obowiązki dla podmiotów stosujących procedurę zawieszenia poboru akcyzy dla olejów smarowych

Ekspres Akcyzowy 11/2019 | 2 lipca 2019 r.

13 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”). Poza objęciem efektywną stawką akcyzy preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403, przedmiotowy Projekt zakłada również zmianę zasad stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych spoza załącznika nr 2 opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (w szczególności oleje smarowe i preparaty smarowe, a od 1 lipca 2020 roku wyroby nowatorskie i płyny do e-papierosów).

O co chodzi?

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 objętych jednak stawką inną niż 0 zł w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy, nie wymaga zastosowania dokumentu e-AD przesyłanego w Systemie EMCS. Wynika to stąd, że wyroby te nie są opodatkowane akcyzą we wszystkich państwach członkowskich UE, a co za tym idzie nie we wszystkich krajach ich przemieszczanie podlega kontroli. Obecnie w przypadku przemieszczania na przykład olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, jedynym warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu handlowego.

Zgodnie z Projektem, zmianie ulegnie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2018, Poz.1114, dalej: „Ustawa Akcyzowa”) .

Cykl warsztatów: Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2

Warszawa, Poznań, Katowice

Dowiedz się więcej

Jak wynika z treści tego przepisu dodatkowym warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia takich wyrobów jak oleje smarowe (oprócz dołączenia dokumentu handlowego) będzie złożenie zabezpieczenia akcyzowego przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju oraz powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o planowanym nabyciu, natomiast w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej konieczne będzie także złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów.

Mateusz Jopek
Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Jakie towary obejmie zmiana?

Nowelizowany przepis odnosi się do wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Wyrobami takimi mogą być oleje smarowe i pozostałe oleje, które są klasyfikowane do kodów CN 27101971 -271019999. Natomiast po wejściu w życie przepisów Projektu, takimi wyrobami będą także preparaty smarowe klasyfikowane w ramach pozycji CN 3403 oraz oleje smarowe o kodzie CN 27102090 (oleje zawierające co najmniej 0,5% monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych FAMAE). Powyższe zmiany nie obejmą dwóch kategorii wyrobów, które nadal pozostaną opodatkowane zerową stawką akcyzy, a mianowicie:

  • oleju białego i parafiny ciekłej klasyfikowanych do kodu CN 27101985 oraz
  • smarów plastycznych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 lub do kodu CN 27101999.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. przepis zawarty w art. 41 ust. 4 Projektu będzie miał zastosowanie również względem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, które od 1 lipca 2020 r. będą podlegały opodatkowaniu efektywną stawką akcyzy.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce powyższe zmiany dotkną przede wszystkim podmioty prowadzące składy podatkowe (w tym podmioty prowadzące usługowe składy podatkowe), które w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego mogą wysyłać i odbierać oleje smarowe przemieszczane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W rezultacie podmioty prowadzące składy podatkowe, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy olejów lub preparatów smarowych będą zobowiązane do objęcia ich przemieszczeń zabezpieczeniem akcyzowym. Jeżeli podmiot nie uzyska na przykład możliwości złożenia zryczałtowanego zabezpieczenia w tym zakresie, wówczas w celu jego obsłużenia, upoważniony pracownik podmiotu będzie zobowiązany do osobistego stawienia się we właściwym urzędzie skarbowym w celu odnotowania zajęcia i zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego w kartach do jego saldowania. Odnotowanie zajęcia zabezpieczenia będzie musiało się odbyć przed wprowadzeniem olejów na terytorium kraju.

Anna Wibig
 Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych, na podmiocie prowadzącym skład podatkowy będzie ciążył także obowiązek powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o planowanym nabyciu wyrobów. Należy w tym miejscu wskazać, że już teraz podmioty prowadzące składy podatkowe mają obowiązek złożenia powiadomienia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Obowiązek ten wynika obecnie z przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. 2017, Poz. 989). Nie stanowi on jednak warunku dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Natomiast, jeżeli przepisy Projektu w obecnym brzmieniu wejdą w życie, konsekwencją niezłożenia powiadomienia o którym mowa w art. 41 Ustawy Akcyzowej będzie zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Ponadto wejście w życie Projektu będzie oznaczało, że podmioty prowadzące skład podatkowy każdorazowo będą musiały zgłaszać zamiar wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów (preparatów) smarowych do dwóch różnych organów jednocześnie (zarówno do naczelnika urzędu skarbowego jak i naczelnika urzędu celno-skarbowego) stosując różne wzory formularzy.

Co dalej?

Niedochowanie nowych warunków będzie powodowało brak możliwości otworzenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. W szczególności, podmioty, które nabywają oleje lub preparaty smarowe z UE, w celu możliwości stosowania zwolnienia z akcyzy, po zmianie przepisów, powinny rozpocząć odpowiednie przygotowania już teraz. Ponadto, w przypadku korzystania z usługowego składu podatkowego, co w sytuacji olejów smarowych jest stosunkowo częstą praktyką, należy jak najszybciej podjąć rozmowy biznesowe o nowym zakresie obowiązków i związanych z nimi czynnościach, które usługowy skład podatkowy będzie musiał wypełniać oraz ustalić nowe procedury wymiany informacji w tym zakresie.

Czy ta strona była pomocna?