Zmiany w WIA oraz w warunkach wydawania i cofania zezwoleń

Analizy

Zmiany w WIA oraz w warunkach wydawania i cofania zezwoleń

Nowelizacja przepisów akcyzowych

Ekspres Akcyzowy 13/2020 | 20 sierpnia 2020 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”). Poza zmianami przedstawionymi w naszym poprzednim ekspresie, niemniejsze niespodzianki czekają nas również w innych obszarach. W zasadzie zmienia się cały system funkcjonowania wiążących informacji akcyzowych, czy też warunki wydawania zezwoleń akcyzowych dla np. podmiotów prowadzących skład podatkowy, zarejestrowanych odbiorców oraz podmiotów pośredniczących oraz możliwości ich cofnięcia.

Zmiany w WIA

Duże zmiany czekają w zasadzie cały funkcjonujący dotychczas system wiążących informacji akcyzowych, tzw. WIA. W myśl projektowanych przepisów, WIA będzie wiązać już nie tylko organy podatkowe, ale również podmioty, które o nią wystąpiły. Ważność wydawanych WIA ma być ustawowo ograniczona do pięciu lat, jednak będą mogły one również wcześniej utracić ważność w przypadku zmian w przepisach akcyzowych, Nomenklaturze Scalonej lub wyjaśnieniach do niej, jeśli ich zmiana spowoduje niezgodność WIA z tymi regulacjami. Ponadto utrata ważności przez WIA, w tym jej uchylenie, spowoduje natychmiastowy brak możliwości jej stosowania. Obecnie przepisy przewidują, taką możliwość jeszcze przez pół roku. Poważną różnicą względem dzisiejszego stanu rzeczy, będzie również konieczność udowodnienia przez podmioty korzystające z WIA, że dany wyrób jest dokładnie tym opisanym w posiadanej decyzji.

Zmiany w ustawie akcyzowej

Elektronizacja akcyzy oraz częściowy zwrot akcyzy od energii

open in new window Dowiedz się więcej

Zmiana w warunkach wydawania i cofania zezwoleń

Nowelizacja przewiduje również istotne zmiany dla podmiotów posiadających różnego rodzaju zezwolenia, w tym związane ze statusami składu podatkowego, zarejestrowanego odbiorcy i wysyłającego lub podmiotu pośredniczącego. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, zezwolenia akcyzowe będą wydawane na rzecz podmiotu, którego działalnością kierują osoby:

  • nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu i pieniędzmi, a także papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe oraz
  • które nie kierowały działalnością innych podmiotów, które w tym czasie w sposób uporczywy nie regulowały w terminie należności z tytułu cła lub podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, lub którym zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, zezwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Powyższa zmiana może okazać się szczególnie istotna, gdyż może wymusić na przedsiębiorcach pogłębioną weryfikację nie tylko osób zasiadających w samych zarządach spółek, ale także pełnomocników i prokurentów. Naruszenie tych wymogów będzie zagrożone niewydaniem wnioskowanego zezwolenia akcyzowego albo cofnięciem już posiadanego zezwolenia.

- informuje Mateusz Jopek, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego.

Co dalej?

Podmioty, które posiadają wydane na ich rzecz decyzje WIA, powinny zapoznać się z planowanymi zmianami i ustalić jak chcą podchodzić do tematu zabezpieczenia swojej działalności poprzez uzyskanie WIA. Z kolei podatnicy posiadający różnego rodzaju zezwolenia powinni sprawdzić czy spełniają wszystkie nowe kryteria związane z ich posiadaniem.

Czy ta strona była pomocna?