Zmiany w uproszczeniach przy rozliczeniu podatku VAT od importu towarów

Analizy

Zmiany w uproszczeniach przy rozliczeniu podatku VAT od importu towarów

Wejście w życie zmian od 1 lipca 2020 r.

Ekspres celny 2/2019 | 30 sierpnia 2019 r.

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie system uproszczonego rozliczenia VAT z tytułu importu. Przyjęte rozwiązane prawdopodobnie rozszerzy krąg importerów mogących z niego skorzystać.

Obecnie obowiązujący system uproszczonego rozliczenia VAT z tytułu importu

Na postawie art. 33a ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy stosują uproszczenia w procedurach celnych, tj. składają zgłoszenie uproszczone (art. 166 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC)) lub dokonują wpisu do rejestru zgłaszającego (art. 182 UKC) mają prawo do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Z rozliczenia VAT od importu w deklaracji VAT mogą również korzystać importerzy posiadający status AEO (Upoważnionego Przedsiębiorcy). Konieczne jest jednak spełnienie szeregu warunków formalnych (między innymi pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu celno-skarbowego (UCS) oraz naczelnika urzędu skarbowego (US) o zamiarze rozliczania podatku VAT w tej formie oraz okresowe składanie zaświadczeń lub oświadczeń o statusie podatnika VAT czynnego i braku zaległości podatkowych).

Podatnik jest również zobowiązany do przedstawienia w określonym terminie Naczelnikowi UCS potwierdzenia rozliczenia podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej.

Zmiany w przepisach od 1 lipca 2020 r.

Przyjęte zmiany mają na celu wprowadzenie możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy czynni VAT – zostaje zniesiony wymóg dokonywania odpraw w celnej procedurze uproszczonej. Niemniej, zostaje wprowadzony dodatkowy warunek dokonywania zgłoszeń celnych za pośrednictwem przedstawiciela celnego (bezpośredniego lub pośredniego). Jak się wydaje takie rozwiązanie powinno znacząco poszerzyć krąg importerów, którzy będą mogli korzystać z uproszczonego sposobu rozliczania VAT importowego.

Warunek korzystania ze wsparcia przedstawiciela celnego nie dotyczy importerów posiadających status AEO lub pozwolenie na korzystanie z uproszczeń celnych (zdefiniowanych w art. 166 oraz 182 UKC).

Jednocześnie zniesiono obowiązek informowania naczelnika UCS oraz naczelnika US o rozpoczęciu, a także zakończeniu, rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej.

Obowiązek składania zaświadczeń/oświadczeń o braku zaległości oraz potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik czynny VAT nie ulega zmianie. Wprowadzono jednak uproszczenie w zakresie właściwości organów do których należy składać takie dokumenty. Po wejściu w życie nowych przepisów dokumenty te będą składane w jednym urzędzie, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku braku siedziby na terytorium Polski właściwy będzie Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

W sytuacji, gdy podatnik wybrał rozliczenie podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, nierozliczenie tego podatku w całości lub części na tych zasadach związane jest sankcjami w postaci konieczności zapłaty VAT wraz z odsetkami oraz utraty prawa do rozliczenia niniejszej kwoty w deklaracji podatkowej. Niemniej jednak nadal przedstawiciel celny będzie odpowiadał solidarnie z podatnikiem, jeśli podatnik nie rozliczy podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. Odpowiedzialność przedstawiciela będzie jednak wyłączona, jeśli importer posiada status AEO lub pozwolenie na korzystanie z uproszczeń celnych (art. 166 lub art. 188 UKC).

Korzystanie przez importera z możliwości uproszczonego rozliczania VAT importowego będzie się wiązać z rezygnacją z kwartalnych rozliczeń VAT, co ma umożliwić sprawną kontrolę prawidłowości rozliczeń ze strony administracji skarbowej.

Powyższe zmiany wejdą w życie 1 lipca 2020 r.

Czy ta strona była pomocna?