Zmiany przepisów w zakresie akcyzy oraz pakietu przewozowego (SENT) dotyczące obrotu olejami opałowymi

Analizy

Zmiany przepisów w zakresie akcyzy oraz pakietu przewozowego (SENT) dotyczące obrotu olejami opałowymi

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Ekspres Akcyzowy 13/2019 | 13 sierpnia 2019 r.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”). Niektóre zmiany przewidziane przez Nowelizację wejdą w życie już od 1 września 2019 r., choć na te największe, w teorii może nam przyjść poczekać nawet do końca marca 2020 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Nowelizacji zasadniczymi celami jej wprowadzenia są:

  • objęcie systemem monitorowania przewozu i obrotu olejami opałowymi - bez względu na jego objętość w przesyłce oraz status strony transakcji,
  • umożliwienie podmiotom dokonującym sprzedaży i podmiotom zużywającym oleje opałowe składania w tym systemie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego dla celów akcyzy.

Niemniej, należy zaznaczyć, że w efekcie wprowadzanych zmian obrót olejami opałowymi będzie podlegał teraz ścisłemu monitorowaniu przez państwo, co do zasady, nawet w sytuacji, gdy jest kupowany przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zmiany w zakresie akcyzy i pakietu przewozowego

W myśl przepisów Nowelizacji, już nie tylko przewóz, ale również sam obrót paliwami opałowymi, które nie są objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, a do których stosuje się obniżona stawka akcyzy ze względu na ich przeznaczenie do celów opałowych, będą podlegały monitorowaniu w ramach systemu SENT (co będzie jednym z warunków zastosowania dla nich obniżonej stawki akcyzy). Po raz pierwszy przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz tzw. pakietu przewozowego (SENT) będą ze sobą powiązane w tak ścisły sposób. Co istotne, w przepisach o SENT rozszerzono definicję „podmiotu odbierającego”, którym teraz będzie również m.in. osoba fizyczna zużywająca oleje opałowe do celów opałowych, posiadająca dla celów akcyzy status zużywającego podmiotu olejowego.

Przepisy Nowelizacji przewidują utworzenie dwóch nowych instytucji dla celów akcyzy: pośredniczącego oraz zużywającego podmiotu olejowego. Na podmioty te nałożono m.in. obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oddzielnego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego.

Co ważne, zmianie ulegną warunki pozwalające na zastosowanie obniżonej stawki akcyzy dla olejów opałowych przeznaczonych do celów opałowych, przewidujące zarówno:

  • konieczność złożenia wspomnianego powyżej zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, jak i
  • zgłoszenie obrotu lub przewozu oleju opałowego w systemie SENT, razem ze złożeniem specjalnego oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów.

Nowelizacja przewiduje również pewne uproszczenie dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży olejów opałowych w małych opakowaniach oraz ilościach. Niemniej, na dzień dzisiejszy to „uproszczenie” niesie ze sobą wiele niewiadomych co do możliwości oraz zasad jego stosowania w praktyce.

Podcast Podatki/Prawo: Nowy system obrotu olejami opałowymi

Dowiedz się więcej

Warunki zastosowania obniżonej stawki akcyzy

Jak już wskazywaliśmy w naszym Ekspresie Akcyzowym 4/2019 (z dnia 19 marca 2019 r.), zgodnie z Nowelizacją, w celu zastosowania obniżonej stawki akcyzy dla olejów opałowych wykorzystywanych na cele opałowe, co do zasady, niezbędne będzie:

  • odpowiednie monitorowanie za pomocą systemu SENT przewozu, jak również samych transakcji sprzedaży i zakupu, którym nie będzie towarzyszyło fizyczne przemieszczenie olejów opałowych,
  • zachowanie określonego schematu transakcji tymi wyrobami,
  • odrębne zarejestrowanie się na potrzeby akcyzy dla celów obrotu olejami opałowymi (tzw. rejestracja uproszczona).

Nowelizacja przewiduje także obowiązek prowadzenia specjalnego rejestru akcyzowego w przypadku sprzedaży olejów opałowych w małych opakowaniach i ilościach (odpowiednio jednostkowe opakowanie będzie musiało być mniejsze niż 30 litrów lub kilogramów, a jednorazowo nie będzie można sprzedać więcej niż 100 litrów lub kilogramów takich wyrobów).

Planowane zmiany w zakresie obrotu olejami opałowymi

Nowe obowiązki związane z objęciem olejów opałowych preferencyjną stawką akcyzy

Dowiedz się więcej

Brak spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym będzie skutkować przede wszystkim koniecznością opodatkowania nabytych wyrobów wyższą stawką akcyzy, co w efekcie może przełożyć się na wyższe koszty nabywanego paliwa opałowego.

- Mateusz Jopek, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Większość przepisów Nowelizacji wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi, jeszcze do dnia 31 marca 2020 r. mogą być stosowane przepisy dotychczasowe w zakresie warunków stosowania obniżonych stawek akcyzy do olejów opałowych.

Jednakże, zaproponowana konstrukcja oraz brzmienie nowowprowadzanych regulacji, jak i przepisów przejściowych, budzi poważne wątpliwości co do sposobu ich interpretacji oraz podejścia, które będzie prezentowane przez organy w tym zakresie – przede wszystkim, od kiedy tak naprawdę będą obowiązywały nowe zasady monitorowania olejów opałowych w SENT?

Co dalej?

Przepisy Nowelizacji rozszerzają zakres nadzoru państwa nad obrotem wyrobami wrażliwymi przy pomocy narzędzi informatycznych, dlatego warto zastanowić się czy, a jeśli tak, to jaki będą miały wpływ na moją działalność lub nawet w pewnym sensie codzienne życie w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności. Nowe obowiązki w znakomitej większości będą realizowane w formie elektronicznej i będą angażowały do tego celu po raz kolejny internetową platformę PUESC. Ponadto, przed przystąpieniem do stosownych rejestracji związanych z Nowelizacją, warto rozważyć ich wpływ na poszczególne obowiązki i następstwa, jakie będą one ze sobą niosły, szczególnie pod kątem przepisów przejściowych, czy też regulacji związanych z prowadzeniem nowego rejestru dla celów akcyzy.

 

Co z tym PUESC?

Zmiany w akcyzie technicznie zaczynają się na PUESC - jak sobie z tym poradzić?

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?