Zmiany w unijnym prawie celnym

Analizy

Zmiany w unijnym prawie celnym

Ekspres celny 6/2020 | 23 lipca 2020 r.

W dniach 26 czerwca i 29 czerwca 2020 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała poprawki i zmiany do Rozporządzenia Delegowanego (RD) 2015/2446 oraz Rozporządzenia Wykonawczego (RW) 2015/2447 do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Celem zmian jest lepsze spełnianie potrzeb podmiotów dokonujących obrotu towarami i administracji celnych, a także zapewnienie odpowiedniego dostosowania regulacji do zmieniających się realiów gospodarczych. Nowe przepisy weszły w życie odpowiednio 16 i 20 lipca 2020 r. Poniżej przedstawiamy niektóre wprowadzone zmiany.

Wprowadzone zmiany

Definicje celne:

 • w celu doprecyzowania, który urząd celny musi zapewnić przeprowadzenie analizy ryzyka przed przybyciem towarów na podstawie informacji zawartych w przywozowej deklaracji skróconej, zmieniona dostała definicja „urzędu celnego pierwszego wprowadzenia”;
 • zdefiniowano nowe pojęcia „przesyłki ekspresowej”, „przewoźnika ekspresowego” oraz „wartości rzeczywistej”.

Pozwolenia i procedury celne:

 • wprowadzona została możliwość wnioskowania w zgłoszeniu celnym o zniszczenie przesyłki. Rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie możliwe bez stosowania systemu decyzji celnych, już w momencie zgłoszenia. Rozwiązanie to będzie mogło być stosowane do przesyłek o wartości do 150 000 EUR;
 • przewidziano automatyczne stosowanie ceł antydumpingowych i wyrównawczych wobec towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego. Art. 86 ust. 3 UKC będzie stosowany bez konieczności składania wniosku przez zgłaszającego i będzie obejmować również produkty przetworzone uzyskane z towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego;
 • doprecyzowano, że środki transportu objęte całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych mogą być zgłaszane do odprawy czasowej poprzez samą czynność przekroczenia granicy obszaru celnego. To samo doprecyzowanie dotyczy środków transportu dopuszczanych do obrotu jako towary powracające.

Przywozowa deklaracja skrócona (w tym system ICS2) – zmiany odnoszą się m.in. do wymogów stopniowego wprowadzania nowego systemu ICS2, który będzie podzielony na 3 wersje. Zróżnicowanie obowiązków celnych w zależności od stosowanej wersji dotyczyć będzie m.in.:

 • zwolnienia z obowiązku składania przywozowej deklaracji skróconej w odniesieniu do towarów w przesyłkach pocztowych oraz w odniesieniu do towarów o wartości nieprzekraczającej 22 EUR. Dodatkowo warunki zwolnień zostały uzależnione od rodzaju transportu w konkretnych wersjach systemu;
 • określono terminy składania przywozowej deklaracji skróconej w przypadku transportu lotniczego i w zależności od wersji systemu;
 • określono obowiązek dostarczania danych zawartych w przywozowej deklaracji skróconej przez osoby inne niż przewoźnik. Tu również obowiązki są zróżnicowane dla różnych wersji systemu;
 • określono nowy obowiązek dostarczania przez operatorów pocztowych i przewoźników ekspresowych urzędowi celnemu pierwszego wprowadzenia danych zawartych w przywozowej deklaracji skróconej, jeżeli nie dostarczyli oni tych danych przewoźnikom.

Zgłoszenia celne (w tym uzupełniające):

 • określono, że zgłoszenia uzupełniające o charakterze ogólnym (obejmujące jedno zgłoszenie uproszczone i niebędące zgłoszeniem okresowym lub podsumowującym) powinny być składane w terminie dziesięciu dni od dnia zwolnienia towarów;
 • wprowadzona zostaje możliwość uzyskania pozwolenia na składanie zgłoszeń uzupełniających w wydłużonym terminie do 120 dni od zwolnienia towarów, o ile zgłoszenie celne uproszczone o charakterze ogólnym nie prowadzi do powstania długu celnego.

Wspólne składowanie towarów unijnych i nieunijnych:

 • doprecyzowano, że składowanie towarów unijnych i nieunijnych razem w miejscu przeznaczonym do składowania celnego powinno być dozwolone tylko wówczas, gdy towary mają ten sam kod CN, tę samą jakość handlową i te same właściwości techniczne;
 • zdecydowano, że nie należy zezwalać na obejmowanie wspólnym składowaniem towarów podlegających środkom takim jak cła antydumpingowe lub wyrównawcze, chyba że towary takie stały się towarami unijnymi po objęciu ich odpowiednimi cłami antydumpingowymi lub wyrównawczymi.

Handel elektroniczny (przesyłki pocztowe):

 • aby umożliwić sprawną odprawę wywozową przesyłek o niskiej wartości przez przewoźników ekspresowych, a tym samym uniknąć „wąskich gardeł” w granicznych urzędach celnych, ustanowiono zezwolenie na zgłaszanie tych przesyłek poprzez którąkolwiek z czynności wymienionych w art. 141 RD (Czynności uznawane za zgłoszenie celne);
 • od dnia 1 stycznia 2021 r. towary w przesyłkach pocztowych, których wartość nie przekracza 150 EUR, mają być zgłaszane za pomocą elektronicznego zgłoszenia celnego.
   

Co to oznacza dla Przedsiębiorców?

Importerzy i eksporterzy powinni dokonać analizy najnowszych zmian, ponieważ potencjalnie mogą powodować konieczność modyfikacji sposobu ich działania.

Przydatne linki
Rozporządzenie Delegowane (RD) 2015/2446
Rozporządzenie Wykonawcze (RW) 2015/2447

Aktualizacja dotycząca regulacji celnych po Brexicie

Nadchodzące zmiany po okresie przejściowym Brexitu
Należy oczekiwać, że zajdą poważne zmiany w dokonywaniu obrotu celnego po zakończeniu okresu przejściowego dla Brexitu, czyli po dniu 31 grudnia 2020 r.

Toczą się rozmowy negocjacyjne pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Nie jest wciąż jasne, czy zakończą się podpisaniem umowy regulującej obrót celny, czy też nie dojdzie do jej podpisania. W obu przypadkach będziemy mieli do czynienia z istotnymi zmianami w dokonywaniu obrotu celnego po zakończeniu okresu przejściowego. 

Jeśli mają Państwo pytania związane z Brexitem oraz związanymi z nim zmianami prawnymi lub też współpracą z kontrahentami zagranicznymi w zakresie cła, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?