Artykuł

Deklaracja VDEK – Bezpieczny Start

JPK_VAT - jak się przygotować?

Polska administracja skarbowa dysponuje już obecnie ogromną ilością danych dostarczanych przez podatników w formie elektronicznej, które podlegają ciągłej analizie. Organy coraz szybciej i efektywniej identyfikują zaległości podatkowe i inne nieprawidłowości w raportowanych danych.

Do organów skarbowych wpływają: deklaracje elektroniczne, JPK_ VAT i JPK na żądanie, sprawozdania finansowe. Dodatkowo wykorzystywane są informacje z baz danych takich jak STIR, baza podatników VAT czynnych, wykreślonych, dane z agencji celnych i zagranicznych urzędów skarbowych, co rozbudowuje zasoby organów podatkowych o dane porównawcze.

Zgodnie z projektem ustawy, w styczniu 2020 mają wejść w życie nowe wymogi związane z rozliczeniami VAT wynikające z wdrożenia systemu VDEK, które polegają na zastąpieniu deklaracji VAT-7/7K i VAT-27 deklaracją w formie pliku JPK. Będzie ona również zawierać dodatkowe dane, które organy planują wykorzystywać do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Regulacje te przewidują wysokie sankcje za niewłaściwe raportowanie zarówno dla podatników, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie nowej deklaracji. Warto zwrócić uwagę na opłatę sankcyjną 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Wysokie sankcje za pomyłki!
500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość – każdy błąd lub dane niezgodne ze stanem faktycznym
Możliwa odpowiedzialność karnoskarbowa
Odsetki za zaległości podatkowe
Sankcje w przypadku nieprawidłowego rozliczenia podatku VAT (nawet do 100% kwoty zaniżenia podatku VAT)

 

Cel tych regulacji w postaci eliminacji nadużyć w podatku VAT będzie realizowany również m.in. poprzez stworzenie Centralnego Rejestru Faktur. Na tej podstawie MF dużo szybciej i skuteczniej wytypuje podmioty do bardziej szczegółowej kontroli (również w oparciu o dokumenty źródłowe).

Niezwykle istotna staje się więc kwestia prawidłowości i rzetelności danych wykazywanych w JPK, również pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, co w praktyce oznacza konieczność zapewnienia spójności zadeklarowanych danych (również tych niewpływających na wysokość zobowiązania podatkowego, jak np. adres kontrahenta) z dokumentami źródłowymi.

Warto więc zadać sobie pytanie: czy raportowane przez nas dane przejdą pozytywnie taki trudny egzamin?

Według Ministerstwa Finansów:

w 2018 
4 mld przeanalizowanych faktur, z czego: 193 876 faktury wymagały wyjaśnień

W samym I półroczu 2018
574 mln – o tyle wzrosła kwota podatku należnego w następstwie korekt deklaracji VAT po czynnościach sprawdzających
214 mln wstrzymanych zwrotów VAT w związku z analizą JPK_VAT

Wsparcie Deloitte:

W ramach Pakietu Deklaracja VDEK – Bezpieczny Start, Deloitte dokona kompleksowej analizy plików JPK za wybrany okres wraz z deklaracjami podatkowymi w oparciu o autorskie narzędzia analityczne. Na takim zestawie danych zostanie przeprowadzona analiza w oparciu o kilkadziesiąt eksperckich testów. Dodatkowo dokonamy przeglądu wybranych dokumentów źródłowych, które wskaże pierwszy etap analizy oraz takich, które według nas mogą rodzić wątpliwości.

JPK_VDEK - Co oferujemy?

Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowego projektu, który odpowiednio przygotuje Państwa do wdrożenia deklaracji JPK_VDEK. Projekt obejmuje:

  • Przygotowanie do kontroli – wykonanie testów, które na Państwa danych może przeprowadzić organ podatkowy
  • Raport wskazujący obszary, które zidentyfikowane zostały jako potencjalnie wymagające działań naprawczych
  • Spotkanie, w trakcie którego przeanalizujemy z Państwem wyniki raportu
  • Nieodpłatną prezentację narzędzia wspomagającego raportowanie podatkowe u naszych Klientów oraz zapewniające weryfikację raportowanych danych
  • Pakiet 5h do wykorzystania na usługi doradcze po preferencyjnej stawce 100 EUR/h

O Deloitte

Korzystamy z autorskiego narzędzia taxCube umożliwiającego najbardziej kompleksową i dokładną weryfikację plików JPK

Ponad 200 firm korzysta ze wsparcia taxCube na potrzeby raportowania podatkowego

Nasze rozwiązanie korzysta z wiedzy i doświadczenia szerokiego grona specjalistów: doradców podatkowych, księgowych, prawników, analityków IT i programistów.

Czy ta strona była pomocna?