Przegląd podatkowy: VAT

Artykuł

Przegląd podatkowy: VAT

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 09/2021 | 15 września 2021 r.

„Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane orzeczenia sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Polskie przepisy pakietu paliwowego dotyczące wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów są niezgodne z Dyrektywą VAT (wyrok TSUE z 9 września 2021 r., C-855/19)

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa tejże ustawy, w tym m.in. benzyn silnikowych, olejów napędowych, biopaliw, paliw lotniczych, LPG, olejów opałowych, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu celnego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego w określonych krótkich terminach (generalnie 5 dni) po wprowadzeniu tych towarów na terytorium kraju.

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że takie przepisy są niezgodne z Dyrektywą VAT. Dyrektywa ta przewiduje, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do WNT powstaje z dniem wystawienia faktury, lecz nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania WNT. W związku z tym podatnik nie może być zobowiązany do zapłaty VAT przed tym dniem.

Konsekwencje w praktyce

Wyrok zapadł kilka dni temu, a zatem trudno ocenić wszystkie konsekwencje w praktyce, które spowoduje rozstrzygnięcie Trybunału. Wydaje się jednak, że podatnicy nie będą zobowiązani do wpłaty podatku w terminie przewidzianym ustawą. Jednocześnie postępowania, które nakierowane były na określenie zaległości z tytułu braku tych wpłat w ww. terminie powinny zakończyć się pomyślnie dla podatników. Ponadto, wyrok ten może otwierać drogę do zwrotu odsetek z tytułu zbyt wcześnie zapłaconego VAT.

Jeżeli podatnik wzywany przez organ podatkowy nie przedstawia dowodów organowi, to można mu odmówić prawa do zwrotu VAT (wyrok z 9 września 2021 r., C-294/20)

Niemiecki podatnik ubiegał się o zwrot podatku VAT naliczonego od hiszpańskich organów podatkowych. Pomimo tego, że był wzywany do przedstawienia określonych faktur i dokumentów dotyczących transakcji, co do których ubiegał się o zwrot VAT, materiałów tych nie przedstawił. Zaprezentował je dopiero na etapie postępowania sądowego. Zdaniem podatnika to powinno wystarczyć do przyznania zwrotu.

Trybunał Sprawiedliwości był – co do zasady – odmiennego zdania. Mianowicie, kwestia umożliwienia zwrotu podatku po zakończeniu postępowania leży w granicach, które uregulować może dane państwo członkowskie (może ono taki zwrot przyznać lub nie). W każdym razie ewentualna decyzja musi być zgodna z zasadą skuteczności: zwrot należy przyznać, jeżeli okazałoby się, że przedstawienie dowodów przez podatnika było niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

Zdaniem Sądu unijnego nie mamy do czynienia z taką sytuacją w tej sprawie. Skoro podatnik był wzywany w celu przedstawienia określonych dokumentów oraz miał na to odpowiednią ilość czasu, można mu odmówić zwrotu podatku.

Konsekwencje w praktyce

Wyrok potwierdza dotychczasowe tezy Trybunału: podatnik jest chroniony, gdy utrudnione jest przedstawienie faktur lub dowodów na żądanie organu (ze względu na ograniczony czas lub przedmiot żądania). Jeżeli jednak żądanie organu w zakresie dowodów jest racjonalne, a podatnik go nie spełnia – ryzykuje odmową zwrotu podatku. Dlatego też tak ważna jest aktywna postawa w trakcie postępowań dotyczących VAT przed organami podatkowymi.

Dokonywanie transakcji giełdowych nabycia i zbycia bitcoinów nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej (wyrok NSA z 19 sierpnia 2021 r., sygn. I FSK 590/18)

Sprawa dotyczyła podmiotu, który w 2011 r. i 2013 r. nabywał wirtualne środki płatnicze (bitcoiny), a następnie w 2013 r. dokonywał ich zbycia. Transakcje realizowane były na giełdach w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii, a ze względu na specyfikę działania giełd, zbycie bitcoinów następowało na rzecz anonimowych nabywców. Podmiot ten dokonał łącznie kilkunastu tysięcy transakcji w ramach stu kilkudziesięciu zleceń, lecz nie zarejestrował działalności gospodarczej, ani nie zgłaszał do organów podatkowych transakcji nabywania i zbywania bitcoinów.

Organy podatkowe stanęły na stanowisku, że handel bitcoinami stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT dokonywaną w ramach działalności gospodarczej, co zostało podważone przez sąd I instancji. Sąd I instancji wskazał w szczególności, że pomimo liczby transakcji oraz faktu, że ich celem było osiągnięcie zysku, działalności skarżącego nie można przypisać cech stałości i regularności, ani cech zorganizowania. W wyniku tego, sąd I instancji stwierdził, że jego czynności nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT i mieszczą się w zakresie gospodarowania majątkiem prywatnym.

NSA, zgadzając się z oceną sądu I instancji, oddalił skargę kasacyjną organu. NSA w ustnym uzasadnieniu podkreślił także, że transakcje nie były dokonywane w sposób ciągły. Ponadto, NSA wskazał, że okoliczność dotycząca dokonania kilkunastu tysięcy transakcji, wynika z faktu, że na jedno zlecenie przypadała określona ilość jednostek, a tym samym sama ilość transakcji nie jest odpowiednim miernikiem.

Konsekwencje w praktyce

Wyrok ten jest pozytywny szczególnie dla osób zajmujących obracających bitcoinami w ramach indywidualnego inwestowania. Jego tezy mogą być także argumentem braku konieczności opodatkowania VAT dla części podmiotów, które zajmują się inwestycjami w waluty lub metale szlachetne.

Zmiany w prawie

Slim VAT 2 w Dzienniku Ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzająca tzw. pakiet Slim VAT 2 została podpisana przez Prezydenta oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r., przy czym niektóre przepisy, w tym te dotyczącego odejścia od zasady tzw. szyku rozstawnego, obowiązują od dnia ogłoszenia.

Pakiet VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe

Opublikowane zostały objaśnienia podatkowe dotyczące Pakietu VAT e-commerce. Pakiet wprowadza szereg zmian w zakresie opodatkowania VAT handlu elektronicznego. Objaśnienia odnoszą się do fakturowania i obowiązków ewidencyjnych oraz poruszają kwestię poszczególnych rozwiązań pakietu, w tym:

  • procedur szczególnych OSS i IOSS,
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość WSTO,
  • sprzedaży na odległość towarów importowanych SOTI,
  • rolę operatorów interfejsów elektronicznych,
  • szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów – tzw. uregulowanie szczególne „UZS”.

Objaśnienia podatkowe dotyczące Pakietu VAT e-commerce znajdziecie Państwo tutaj.

Czy ta strona była pomocna?