Specjalne Strefy Ekonomiczne, SSE, Zmiany w specjalnych strefach ekonomicznych

Punkty widzenia

“Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną” staje się faktem

Czy zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych dotkną starych i nowych inwestorów strefowych?

Newsletter SSE (6/2017) ) | 26 października 2017 r.

20 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Jakie rozwiązania przewiduje projekt oraz co dla inwestorów strefowych oznaczają wprowadzane od nowego roku zmiany w CIT i PIT? – zapraszamy do lektury naszej analizy.

Co najmniej 10-letnie wsparcie

Podstawą do korzystania ze zwolnienia podatkowego będzie decyzja o wsparciu, która zastąpi dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na czas indywidualnie oznaczony od 10 do 15 lat. 15-letni okres wsparcia uzyskają inwestycje lokowane na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych. 

Jakie będą kryteria inwestycyjne?

Niestety publikacji projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji nie towarzyszyła publikacja projektu rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej na podstawie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, w którym to rozporządzeniu zgodnie z art. 15 ust. 2 projektowanej ustawy zostaną określone szczegółowe kryteria, których spełnienie będzie determinowało przyznanie wsparcia. Dlatego też aktualne pozostają rozważania na temat kryteriów inwestycyjnych poruszane w poprzednim wydaniu naszego Newslettera SSE.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się

Co się stanie z dotychczasowymi zezwoleniami strefowymi?

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na gruncie ustawy o SSE będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 roku. Wszystkie prawa nabyte przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE zostaną przez nich zachowane.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach dawnych SSE będą wydawane do momentu wejścia w życie nowego programu pomocowego, tj. wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowych przewidzianych w projektowanej ustawie.

Zgodnie z art. 35 projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, od momentu wejścia w życie projektowanej ustawy Minister właściwy do spraw gospodarki udziela zezwolenia strefowego na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych do momentu rozpoczęcia funkcjonowania nowego programu pomocowego czyli wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

Czy zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych dotkną starych i nowych inwestorów strefowych?

Rozdzielanie wyników podatkowych odrębnie dla każdej decyzji o wsparciu; art. 31 pkt 2 i art.33 pkt 3

W projektowanej ustawie proponowane jest wprowadzenie przepisu, odnoszącego się do obowiązku kalkulowania wyniku podatkowego odrębnie dla każdej inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Jednocześnie Projekt przewiduje, że przepis art. 17 ust. 4b PDOP (art. 21 ust. 5ab PDOF) będzie miał zastosowanie, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Regulacja nie określa w sposób klarowny konsekwencji podatkowych w odniesieniu do podatników, którzy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch (lub więcej) zezwoleń wydanych na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Wprowadzenie obowiązku kalkulowania wyniku podatkowego odrębnie dla każdej inwestycji realizowanej przez podmioty posiadające zezwolenia wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów stoi w sprzeczności z wydawanymi w ostatnim czasie interpretacjami indywidualnymi oraz wyrokami sądów administracyjnych, w których prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym możliwe jest prowadzenie jednej, łącznej ewidencji i na jej podstawie ustalanie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie kilku zezwoleń strefowych. W konsekwencji, analizowana regulacja prowadzi do naruszenia zasady ochrony interesów w toku.

W związku z powstaniem obowiązku kalkulowania wyniku podatkowego odrębnie dla każdej inwestycji objętej decyzją o wsparciu (jak i zezwoleniem strefowym) powstaje też pytanie, jak należy rozumieć projektowane przepisy nakazujące przy ustalaniu wielkości dochodu, uwzględnienia wyłącznie przychodu i kosztów uzyskania przychodu z tej działalności, której dotyczy decyzja o wsparciu w przypadku gdy Decyzja o wsparciu obejmuje istniejący zakład? Tutaj kluczowy będzie zapis i sformułowania zawarte w samej Decyzji. 

Mała klauzula unikania opodatkowania; art. 31 pkt 4 i Art. 33 pkt 3 lit. d

Regulacja zawarta w art. 17 ust. 6c pkt 1 zmienianej ustawy o PDOP (art. 21 ust 5cc pkt 1 zmienianej ustawy PDOF) wskazuje, iż w przypadku, gdy osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu lub zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego, podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a zmienianej ustawy o PDOP (art. 21 ust 1 pkt 63 a i 63b PDOF).

Sposób zredagowania analizowanego przepisu należy uznać za nieprecyzyjny, co w praktyce może powodować istotne wątpliwości interpretacyjne. Przystąpienie do procedury aplikacyjnej i wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (w przyszłości decyzji o wsparciu) należy bowiem uznać za czynność prawną (do której może odnosić się treść art. 17 ust. 6c pkt 1 zmienianej ustawy o PDOP (art. 21 ust 5cc pkt 1 PDOF)). Celem ubiegania się o pomoc publiczną przyznawaną podmiotom działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie zezwolenia (a w przyszłości decyzji o wsparciu) jest właśnie uzyskanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym (pomoc publiczna przyznawana przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych ma bowiem formę zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych). Z tego względu, gdyby pozostawić obecne brzmienie proponowanego przepisu mogłoby to oznaczać, że sam fakt pozyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy/decyzji o wsparciu powoduje, że władze skarbowe będą mogły zakwestionować zwolnienie – będą miały bowiem możliwość uznania, że podatnik, występując z wnioskiem o zezwolenie działał głównie w celu uzyskania zwolnienia podatkowego. Oznaczałoby to podważenie samego sensu istnienia instrumentu wsparcia w postaci zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji.

Analizowanymi regulacjami powinny zostać objęte jedynie sytuacje, w których dochód, który w toku normalnych zdarzeń byłby opodatkowany podatkiem dochodowym, na skutek dokonania czynności prawnych mających charakter sztuczny uzyskał status dochodu zwolnionego. W przeciwnym razie, wprowadzane regulacje będą kwestionować samą czynność polegającą na wystąpieniu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych/decyzji o wsparciu.

Powyższe rozważania jasno wskazują, że ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji przysporzy wielu problemów interpretacyjnych na gruncie prawa podatkowego i nie tylko, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Czy ta strona była pomocna?