Specjalne Strefy Ekonomiczne, SSE, Zmiany w specjalnych strefach ekonomicznych

Punkty widzenia

Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną?

Rząd prezentuje nowe zasady wspierania inwestycji w ramach "Polskiej Strefy Inwestycji"

Newsletter SSE (5/2017) | 20 września 2017 r.

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w obecnym kształcie, Rząd zamierza je zreformować. Założenia nowego instrumentu wsparcia przedstawił Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki wraz z Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Ministerstwie Rozwoju Grażyną Ciurzyńską na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Polska Strefa Inwestycji

W proponowanym kształcie projektu Polska jawi się jako podmiot inwestycji, co powoduje że zachęty podatkowe będą dostępne na całym jej terytorium, bez potrzeby rozszerzania granic specjalnych stref ekonomicznych. Rząd w ten sposób chce zlikwidować długotrwałą i obciążającą przedsiębiorcę procedurę zmiany granic, aktywując potencjał inwestycyjny całego kraju, co zgodnie z twierdzeniem rządu jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji.

Zwolnienia podatkowe – nie tylko kryteria ilościowe, ale też jakościowe

Instrument zwolnień podatkowych, analogicznie jak w przypadku obecnych Stref, dostępny będzie dla nowych inwestycji, zgodnych z definicją zawartą w Rozporządzeniu KE 651/2014. Oznacza to, że mówimy tutaj o budowie nowego zakładu, a gdy projekt będzie dotyczył rozbudowy już istniejącego zakładu, konieczne będzie udowodnienie, iż mamy do czynienia ze zwiększeniem mocy produkcyjnych w zakresie już produkowanych wyrobów, czy też wypełnienie restrykcyjnych kryteriów, gdy inwestycja dotyczyć będzie dywersyfikacji produkcji lub zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Dodatkowo jednak projekt będzie musiał spełniać kryteria ilościowe (rozumiane jako nakłady inwestycyjne) oraz kryteria jakościowe (zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, SOR). Według Ministerstwa szczególnie cenione będą takie inwestycje, które mają pozytywne przełożenie na rozwój gospodarczy kraju i regionu m.in. poprzez transfer know-how oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników. Plusem będzie to, że taki projekt nie będzie musiał być zlokalizowany na terenie już objętym Strefą.

Projekt inwestycyjny będzie mógł otrzymać maksymalnie 10 pkt jakościowych, uwzględniających założenia SOR w obszarach:

  1. Rozwoju strukturalnego – mierzonego w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojowa kraju oraz eksport produktów lub usług;
  2. Rozwoju naukowego – obliczanego na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych;
  3. Zrównoważonego rozwoju – przeliczanego na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi;
  4. Rozwoju zasobów ludzkich – mierzonego według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.

Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent punktów, a więc 6 na 10 możliwych. Wymagania kryterium jakościowego będą się zmniejszać wraz ze wzrostem intensywności pomocy publicznej dostępnej na terenie Polski: 50 % dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 35% i 40% dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 50 %.

Kryterium ilościowe zależne będzie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym przeprowadzana jest inwestycja oraz od wielkości przedsiębiorcy. Duży przedsiębiorca inwestując na terenie powiatu ze stopą bezrobocia niższą od średniej krajowej, aby otrzymać wsparcie będzie musiał zainwestować minimum 100 mln zł. Minimalna wielkość inwestycji dla dużych przedsiębiorców wyniesie 10 mln złotych, jeżeli ulokują oni swoją inwestycję w powiecie ze średnią stopą bezrobocia w wysokości powyżej 250% średniej krajowej. Zgodnie ze słowami Pani Dyrektor Ciurzyńskiej kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostaną zredukowane aż do 98%, czyli minimalna inwestycja mikro małych i średnich przedsiębiorstw wyniesie 2 mln zł w powiatach ze średnim bezrobociem poniżej średniej krajowej, a w powiatach z bezrobociem powyżej 250% średniej krajowej minimalne kryterium inwestycyjne wyniesie 200 tys. zł. Dotychczas minimalna kwota inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych wynosiła 100 tys. EURO, co powoduje, że w powiatach z niskim bezrobociem wzrośnie ona aż 5-krotnie.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się

Ile czasu na skorzystanie z ulgi?

W nowym modelu nie będzie określonej jednej daty obwiązywania instrumentu zwolnień podatkowych jak to było dotychczas. Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego będzie określony indywidualnie dla każdej inwestycji i wyniesie 10 lat, będzie on wydłużony do 12 lat dla inwestycji lokowanych na terenach z intensywnością 35% i do 15 lat dla inwestycji lokowanych na terenach z intensywnością 50%. Okres ten zostanie wydłużony o kolejne 5 lat w przypadku inwestycji ulokowanych na terenach obecnie funkcjonujących specjalnych stref ekonomicznych.

Co stanie się z obecnymi strefami i jej inwestorami?

Dla zezwoleń i decyzji wydanych w oparciu o ustawę z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych, strefa i ustawa będą obowiązywały do końca 2026 r. Od dnia wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, dla nowych inwestorów będzie dostępny tylko nowy instrument wsparcia, a zatem będzie on działał równolegle do już istniejących SSE i docelowo zastąpi specjalne strefy ekonomiczne w obecnym kształcie.

Kiedy poznamy nowe przepisy?

14 września 2017 r. w Sejmie, Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiając informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych na dzień 31 grudnia 2016 roku, poinformowała, że rządowy projekt regulujący kwestie specjalnych stref ekonomicznych trafi do konsultacji międzyresortowych dnia 27 września 2017 r.

Co może zaskoczyć inwestorów w nowych „specjalnych strefach ekonomicznych”?

W Sejmie wiceminister Jadwiga Emilewicz przyznała, że pracując nad projektem resort rozwoju analizował modele stref jakie są w innych krajach i za najbardziej odpowiednie uznał "połączenie modelu czeskiego i słowackiego". W Czechach inwestorzy dostają zwolnienie z CIT na 10 lat, a ulgi są dwie: dla inwestycji typu greenfield i brownfield. Pierwsza przewiduje zwolnienie całego dochodu z nowopowstałej inwestycji. W przypadku rozbudowy zwolnienie obejmuje tylko dochód z nowej inwestycji obliczany jako różnica całego dochodu po inwestycji z dochodem sprzed inwestycji — tu obliczana jest średnia z trzech lat. Dlatego też przypuszczać można, że w nowym modelu będzie wprowadzone ograniczenie dotyczące zakresu zwolnienia podatkowego dla inwestycji typu brownfield, czego w dotychczasowych specjalnych strefach ekonomicznych nie było. Jeżeli ograniczenie takie zostanie wprowadzone możemy spodziewać się sytuacji podobnej do tej z pierwszego półrocza 2014 roku, kiedy to inwestorzy tłumnie ruszyli po nowe zezwolenia uprawniające do zwolnienia podatkowego w większej intensywności.

Patrząc na nowe kryteria zaprezentowane przez Ministerstwo rodzi się również pytanie czy inwestycje z sektora BPO, które dotychczas chętnie korzystały ze strefowego wsparcia, tworząc dużą ilość wysokojakościowych miejsc pracy przy stosunkowo małych nakładach, będą w stanie sprostać wymaganiom nowego instrumentu wsparcia?

 

O tym co jeszcze może zaskoczyć inwestorów w nowych strefach dowiemy się po publikacji rządowego projektu. Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszym przebiegu prac w tym zakresie.

Czy ta strona była pomocna?