Artykuł

Inwestycje w Polsce. Niewyczerpany potencjał

Doświadczenia niemieckich inwestorów

Czerwiec 2017 r.

Polska gospodarka rozwija się nieprzerwanie od 1991 r., co jest rekordem wśród krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie jest to rozwój dynamiczny – w ostatnich 20 latach PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) rósł w tempie 6% rocznie. To najlepszy wynik w regionie Europy Środkowej, który jest często oceniany przez inwestorów jako atrakcyjne miejsce do rozpoczęcia działalności.

Głównym czynnikiem dynamicznego i stabilnego rozwoju Polski są inwestycje i kapitał. W latach 2010-2015 ich udział w tworzeniu PKB Polski był znacząco wyższy, niż w innych krajach Europy Środkowej za wyjątkiem Bułgarii. Mimo to bałkańska gospodarka rozwijała się w tym okresie ponad 2-krotnie wolniej niż Polska.

Według większości indeksów mierzących konkurencyjność gospodarczą i rozwój społeczny, Polska ustępuje w regionie jedynie Czechom. Wynika to z faktu, że Czechy posiadają wiele cech dojrzałej i uprzemysłowionej gospodarki. Do ich atutów należy najniższe ryzyko inwestycyjne w regionie, ale potencjalnym inwestorom oferują 2-krotnie niższą dynamikę wzrostu PKB (1,5% średnio w latach 2010-2015) niż Polska (3%).

Pomimo dynamicznego rozwoju Polski w ostatnich 25 latach, potencjał 7. Największej gospodarki UE jest wciąż daleki od wyczerpania. Dowodem jest wciąż istotnie niższa produktywność niż wysokorozwiniętych krajach UE oraz w dalszym ciągu niewielki zasób kapitału. Polska osiągnęła około 2-krotny wzrost wartości kapitału przypadającego na 1 pracownika w ostatnich 20 latach, co pozwoliło przegonić Słowację i Węgry. Mimo to, wciąż nasycenie kapitałem jest niemal 2-krotnie niższe niż w tradycyjnie uprzemysłowionych Czechach.

Relatywna niska wartość kapitału produkcyjnego w Polsce sprzyja osiąganiu wysokich stóp zwrotu z podjętych inwestycji. Krańcowa produktywność kapitału w Polsce jest niemal 4-krotnie wyższa niż w krajach strefy euro (średnia za lata 2006-2016), a także wyższa niż na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

Do szczególnie atrakcyjnych inwestycyjnie branż w Polsce należy przetwórstwo przemysłowe, gdzie trafiło blisko 230 mld zł kapitału zagranicznego. Stanowi to 1/3 całości ulokowanych BIZ w Polsce. Coraz większe znaczenie ma również sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/SSC), który rozwija się w tempie 20% rocznie i do 2020 r. ma zatrudniać 300 tys. osób.

Niemcy są najważniejszym krajem eksportującym kapitał do Polski w formie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Do 2015 r. niemieckie podmioty zainwestowały w Polsce 135,9 mld zł, co odpowiada niemal 1/5 całości ulokowanych BIZ. Niemieccy inwestorzy niezmiennie wysoko cenią członkostwo Polski w UE, które zwiększa jakość i stabilność otoczenia regulacyjnego. Innymi czynnikami, które skłoniły niemieckie firmy do inwestycji w Polsce to kwalifikacje, produktywność i motywacja pracowników, a także jakość i dostępność lokalnych poddostawców.
 

Zobacz także: Inwestycje zagraniczne to wciąż niewyczerpany potencjał Polski (Informacja prasowa, 13 czerwca 2017 r.)

Inwestycje zagraniczne: Infografika

Inwestycje zagraniczne w Polsce - spis treści raportu

 • Wstęp
 • Streszczenie
 • Dlaczego warto inwestować w Polsce?
  • Polska gospodarka – 25 lat wzrostu i stabilności
  • Struktura wzrostu PKB w krajach Europy Środkowej
  • Konkurencyjność krajów Europy Środkowej i napływ BIZ
  • Inwestowanie w Polsce – potencjalny zysk i ryzyko
 • Jak inwestować w Polsce?
  • Branże o wysokim potencjale wzrostu
  • Polityka gospodarcza
  • Doświadczenia niemieckich inwestorów w Polsce
 • Podsumowanie
 • Aneks: Przegląd prognoz dla polskiej gospodarki
 • Przypisy
 • Bibliografia
 • Deloitte German Desk w Polsce
 • Kontakt
Czy ta strona była pomocna?