Więcej organów upoważnionych do kontroli CRS

Artykuł

Więcej organów upoważnionych do kontroli CRS

Biuletyn Podatkowy dla Branży Finansowej | Komentarz eksperta 1/2021 | 4 lutego 2021 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie upoważnienia organów KAS do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, który poszerza krąg organów upoważnionych do przeprowadzania m.in.:

  • kontroli obowiązków raportującej instytucji finansowej w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych (tzw. CRS, Euro-FATCA) oraz
  • kontroli wykonywania przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów obowiązków określonych w dziale V ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Country-by-Country reporting).

Po wejściu w życie rozporządzenia kontrolę będzie mogło wykonywać dwudziestu naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu ich działania oraz miejsca siedziby podmiotu, którego dotyczą te czynności. Organy te będą także upoważnione do nakładania kar pieniężnych.

Dotychczas upoważniony do przeprowadzenia kontroli był tylko jeden organ - Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a jego upoważnienie dotyczyło terytorium całej Polski. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia to „nie sprzyjało optymalnej realizacji kontroli w warunkach rosnącej liczby obowiązków związanych z automatyczną wymianą informacji podatkowych.”

Rozszerzenie kręgu organów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli może potwierdzać sygnalizowany przez zespół Deloitte wzrost zainteresowania organów skarbowych kontrolą raportujących instytucji w zakresie CRS (szczegóły w opublikowanym w sierpniowym wydaniu Biuletynu, artykule „Kontrole w zakresie FATCA i CRS raportujących instytucji finansowych”). W szczególności obserwujemy kontrolę CRS w kolejnym banku.

Kontrole w zakresie FATCA i CRS raportujących instytucji finansowych

Jak się przygotować?
Biuletyn Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych | Komentarz eksperta 8/2020 | 8 października 2020 r.

open in new window Dowiedz się więcej

Biorąc pod uwagę charakter obowiązków z zakresu CRS, można domyślać się, że wzrost liczby urzędów kontrolujących CRS może dotyczyć kontroli działalności banków spółdzielczych (jako raportujących instytucji finansowych) w tym zakresie.

Właściwe przygotowanie do kontroli, w tym przede wszystkim uprzednia weryfikacja poprawności wywiązywania się przez raportującą instytucję finansową z obowiązków CRS powinna pozwolić na ograniczenie ryzyka identyfikacji ewentualnych naruszeń przez organ i wymierzenia kar administracyjnych i sankcji karnoskarbowych.
Deloitte oferuje wsparcie w przygotowaniu do takich kontroli, np. w zakresie audytu procedur, weryfikacji prowadzonego rejestru czynności oraz wzorów stosowanych dokumentów, a także w czasie trwania takich kontroli.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, Nr 107 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nowy rok przyniósł zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zmieniające zmieniła właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, koncertujących się na obsłudze dużych podmiotów gospodarczych.

Z perspektywy instytucji finansowych istotne jest to, iż od pierwszego stycznia 2021 r. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie będzie właściwy do obsługi:

  • Narodowego Banku Polskiego,
  • banków państwowych i banków krajowych prowadzonych w postaci spółek akcyjnych oraz banków hipotecznych,
  • krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji,
  • podatkowych grup kapitałowych oraz spółek wchodzących w ich skład, jak również spółek giełdowych.

Z kolei banki spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe podlegają pod właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (właściwych ze względu na swój terytorialny zasięg działania).

W Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie skupi się natomiast obsługa funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Centralizacja obejmuje także obsługę podatku u źródła pobranego od nierezydentów (będących osobami prawnymi) przez płatników tego podatku. W sprawach dotyczących m.in. zwrotu podatku u źródła lub uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła właściwym został Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Warto pamiętać, że rozpoczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. przez urzędy skarbowe właściwe kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe, podobnie jak postępowania podatkowe dotyczące podatku u źródła oraz niezrealizowane wnioski o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła, kontynuują organy podatkowe właściwe przed zmianą.

Istotna kwestia praktyczna - jak informuje Ministerstwo Finansów - przeniesienie podatników do właściwych urzędów skarbowych nastąpiło z mocy przepisów prawa, a zatem podatnicy nie są obowiązani do aktualizacji danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym.

Należy jednak uważać, aby wysyłane w 2021 r. informacje lub deklaracje podatkowe (np. CIT-10Z, IFT-2R, CIT-8) trafiły do właściwych organów podatkowych.

Autor: Alina Buwaj, Starsza Konsultantka, Doradca podatkowy, Zespół Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Czy ta strona była pomocna?