Dotacje na działania związane z budową infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

Artykuł

Dotacje na działania związane z budową infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

Strefa Ulg i Dotacji (22/2021) | 6 grudnia 2021 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 29 listopada cztery nabory w ramach programu Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, w których możliwe będzie uzyskanie dotacji na budowę lub przebudowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru w celu obniżenia liczby pojazdów emitujących dwutlenek węgla oraz tlenek azotu.

O dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, jak również jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty planujące budowę lub przebudowę ogólnodostępnych i nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także stacji do tankowania wodoru.

 • 20% budżetu każdego konkursu przeznaczonych będzie na wsparcie projektów realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).
 • Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć 20% budżetu określonego dla danego naboru, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 7 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania alokacji.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące naborów:

 • Budżet konkursu: 70 mln PLN
 • Forma i wysokość wsparcia: dotacja do 25% kosztów kwalifikowanych
 • Do wsparcia kwalifikują się koszty:
  • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
  • obejmujące część kapitałową rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
  • montażu i robót budowlanych,
  • instalacji przyłączeniowej,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub ich wytworzenia we własnym zakresie;
  • dokumentacji technicznej,
  • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
  • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
  • obejmujące podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
  • obejmujące podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia (jeśli nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).
 • Warunki uzyskania wsparcia:
  • dofinansowanie może być udzielone, jeżeli stacja usytuowana jest w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców,
  • punkty ładowania o normalnej i dużej mocy prądu przemiennego (AC) muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2.

 • Budżet konkursu: 315 mln PLN
 • Forma i wysokość wsparcia: dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych. Możliwość zwiększenia o intensywności pomocy o 15 punktów procentowych w przypadku usytuowania stacji w gminach, w których na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie:
  • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 tys., lub
  • liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych wynosiła maksymalnie 60 tys., lub
  • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.
 • Do wsparcia kwalifikują się koszty:
  • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
  • obejmujące część kapitałową rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
  • montażu i robót budowlanych,
  • instalacji przyłączeniowej,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub ich wytworzenia we własnym zakresie,
  • dokumentacji technicznej,
  • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
  • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
  • obejmujące podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
  • obejmujące podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia (jeśli nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).
 • Warunki uzyskania wsparcia:
  • co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą, niż 50 kW,
  • w przypadku usytuowania stacji w sieci bazowej TEN-T, wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania we wskazanej lokalizacji, na podstawie planu przygotowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dofinansowanie może być udzielone, jeżeli stacja usytuowana jest w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców,
  • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania musi posiadać co najmniej dwa punkty ładowania,
  • punkty ładowania o normalnej i dużej mocy prądu przemiennego (AC) muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2.

 • Budżet konkursu: 315 mln PLN
 • Forma i wysokość wsparcia: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych
 • Do wsparcia kwalifikują się koszty:
  • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
  • obejmujące część kapitałową rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
  • montażu i robót budowlanych,
  • instalacji przyłączeniowej,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub ich wytworzenia we własnym zakresie,
  • dokumentacji technicznej,
  • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
  • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
  • obejmujące podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
  • obejmujące podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia (jeśli nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).
 • Warunki uzyskania wsparcia:
  • co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą, niż 150 kW,
  • w przypadku usytuowania stacji w sieci bazowej TEN-T, wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania we wskazanej lokalizacji, na podstawie planu przygotowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dofinansowanie może być udzielone, jeżeli stacja usytuowana jest w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców,
  • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania musi posiadać co najmniej dwa punkty ładowania,
  • punkty ładowania o normalnej i dużej mocy prądu przemiennego (AC) muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2,
  • punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) muszą być wyposażone, do celów interoperacyjności, co najmniej w złącza połączonego systemu ładowania „Combo 2”.

 • Budżet konkursu: 100 mln PLN
 • Forma i wysokość wsparcia: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Do wsparcia kwalifikują się koszty:
  • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
  • obejmujące część kapitałową rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
  • montażu i robót budowlanych,
  • instalacji przyłączeniowej,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub ich wytworzenia we własnym zakresie,
  • dokumentacji technicznej,
  • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
  • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
  • obejmujące podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
  • obejmujące podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia (jeśli nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).

Nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów budowy magazynu energii oraz budowy instalacji do produkcji wodoru, w tym nabycie/leasing elektrolizera.

 • Warunki uzyskania wsparcia:
  • złącza do pojazdów silnikowych do tankowania wodoru w postaci gazowej muszą być zgodne z normą ISO 17268:2020 dotyczącą urządzeń przyłączeniowych do tankowania wodoru w postaci gazowej,
  • infrastruktura ładowania i tankowania wodoru objęta dofinansowaniem musi być ubezpieczona od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży przez cały okres trwałości,
  • ogólnodostępna stacja wodoru objęta finansowaniem będzie wykorzystywać co najmniej niskoemisyjny wodór.

Stacje ładowania pojazdów sieci TEN-T

Podmioty publiczne i prywatne planujące inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w sieci TEN-T mogą uzyskać wsparcie również w ramach Programu CEF Transport.

Dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych obejmujących m.in. koszty robót budowlanych, zakupu urządzeń, personelu, podwykonawstwa, przyznana mogą być na działania związane z budową:

 • stacji ładowania o mocy minimum 150 kW dla elektrycznych pojazdów dostawczych,
 • stacji ładowania o mocy minimum 350 kW dla elektrycznych pojazdów ciężarowych,
 • przyłączy do sieci energetycznej o mocy minimum 600 kVA.

Aktualny nabór wniosków kończy się 19 stycznia 2022 r.

Kolejne rundy zamykane będą 7 czerwca 2022 r., 10 listopada 2022 r., 13 kwietnia 2023 r., 19 września 2023 r.

Infrastruktura elektroenergetyczna na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

W celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury niezbędnego do rozwoju sieci stacji ładowania pojazdów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych, który jest finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Dofinansowanie w formie dotacji do 60% kosztów kwalifikowalnych otrzymać mogą Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych na działania związane z:

 • budową nowych / rozbudową / modernizacją stacji transformatorowo-rozdzielczych na wszystkich dowolnych poziomach napięcia,
 • rozbudową / modernizacją pól rozdzielni lub poprawą systemu nadzoru i sterowania tych stacji transformatorowo-rozdzielczych,
 • budową / przebudową linii elektroenergetycznych WN, SN, nn,
 • zwiększeniem stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci.

Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. lub do wyczerpania alokacji.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu omówienia szczegółów i warunków uzyskania wsparcia.

Czy ta strona była pomocna?