Fundusz Modernizacyjny – pierwszy konkurs ogłoszony przez NFOŚiGW

Artykuł

Fundusz Modernizacyjny – pierwszy konkurs ogłoszony przez NFOŚiGW

Wsparcie działań związanych z wykorzystaniem paliw alternatywnych na cele energetyczne

Strefa Ulg i Dotacji (21/2021) | 22 listopada 2021 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego - ogłosił 17 listopada pierwszy konkurs w ramach Programu Priorytetowego „Racjonalna Gospodarka Odpadami”. Nabór dotyczy wykorzystania paliw alternatywnych na cele energetyczne, a przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie od 6 grudnia 2021 r.

Konkurs ten jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy planują inwestycje w zakresie budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Zgodnie z warunkami konkursu, za paliwa alternatywne uznaje się wszystkie materiały i substancje, które mogą zostać wykorzystane jako paliwo (inne, niż paliwa konwencjonalne) wytworzone wyłącznie bądź w przeważającym stopniu z odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące naboru:

Termin naboru wniosków

Planowany w trybie ciągłym od 06.12.2021 r. do 31.12.2022 r.

Budżet konkursu

1 mld PLN

Forma dofinansowania

Dotacja i pożyczka

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 mln zł.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 400 mln zł.

Koszty kwalifikowane

Do wsparcia kwalifikują się koszty:

 • związane z przygotowaniem przedsięwzięcia (do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia),
 • nabycia nieruchomości niezabudowanej
  i zabudowanej (do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia),
 • nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,
 • budowy dróg, bocznic kolejowych i placów (do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia),
 • koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wyłącznie w ramach dofinansowania w formie pożyczki na warunkach rynkowych,
 • zbierania, odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia,
 • zarządzania przedsięwzięciem (do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia),
 • przyłącza do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej i sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) oraz magazynu energii,
 • budowy magazynu energii, przy czym warunkiem kwalifikowania wydatku jest zintegrowanie magazynu ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów:

 • nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej,
 • z zakresu organizacji i zarządzania,
 • budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji, w której jednym z paliw współspalanych będzie węgiel.
Warunki uzyskania wsparcia
 • Minimalna wydajność instalacji wynosząca 15 tys. Mg/rok.
 • Minimalna ilość poddawanych przetworzeniu paliw alternatywnych w instalacji musi przynajmniej w 70% wagowych być wytwarzanych z odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych.
 • Nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji (po odliczeniu ciepła wykorzystanego na potrzeby własne) zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW, w 2022 r. ogłoszone
zostaną kolejne konkursy w ramach zatwierdzonych programów wspierających m.in. rozwój kogeneracji w energetyce i przemyśle oraz związanych ze wsparciem sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Czy ta strona była pomocna?