Europejski Zielony Ład - neutralność klimatyczna Europy do 2050 r.

Artykuł

Europejski Zielony Ład - neutralność klimatyczna Europy do 2050 r. (część II)

Nowy pakiet legislacyjny „Fit for 55” (Gotowi na 55) 

Strefa Ulg i Dotacji (19/2021) | 5 listopada 2021 r.

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła „Fit for 55” - pakiet 13 wniosków stanowiących propozycję zmian legislacyjnych dotyczących polityki klimatycznej UE (w tym realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu). Koncepcja KE ma doprowadzić do ograniczenia emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r.

Europejski Zielony Ład to ambitna strategia Unii Europejskiej, będąca odpowiedzią na problemy wynikające ze zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego. Strategia ta zakłada szereg działań, mających przynieść korzyści obywatelom Europy i przyszłym pokoleniom. Skuteczność podejmowanych działań przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu wynikać ma ze zmian polityk oraz inicjatyw UE w celu wspierania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w zakresie polityki klimatycznej, środowiskowej, energetycznej, transportowej, przemysłowej, rolnej oraz w dziedzinie zrównoważonego finansowania.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Najważniejsze wnioski przedstawione w pakiecie „Fit for 55” w podziale na obszary tematyczne obejmują:

ENERGIA

Opodatkowanie energii

 • Zmniejszenie preferencji podatkowych dla paliw kopalnych i zwiększenie zachęt dla alternatywnych źródeł odnawialnych, w tym biopaliw, paliw syntetycznych i wodoru.
 • Oparcie minimalnych stawek podatkowych o wartość opałową paliw i energii elektrycznej (obecnie stawki uzależnione są od ilości produktu energetycznego) oraz grupowanie produktów energetycznych do celów podatkowych według efektywności środowiskowej.

Efektywność energetyczna

 • Renowacja 3% budynków publicznych każdego roku w kierunku zwiększenia ich efektywności energetycznej.
 • Nowe wymagania dotyczące audytu energetycznego w przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, obowiązek monitorowania zużycia energii w centrach danych, aby ułatwić późniejszy rozwój „wskaźników zrównoważonego rozwoju” centrów danych.

Odnawialne źródła energii

 • Do 2030 r. 40% energii należy produkować ze źródeł odnawialnych. Konkretne wartości docelowe zostaną zaproponowane w odniesieniu do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu, budynkach i przemyśle.
 • Zaostrzone kryteria zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania bioenergii – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 5 MW (poprzedni próg wynosił 20 MW).
 • Wszelkie programy wsparcia dla bioenergii w państwach członkowskich należy opracowywać w sposób zgodny z zasadą kaskadowego wykorzystania biomasy drzewnej.

 

ŚRODOWISKO

Sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa

 • W latach 2021-2025 państwa członkowskie będą zobowiązane zapewnić, że poziom emisji gazów cieplarnianych nie będzie przekraczać poziomu pochłaniania gazów cieplarnianych w odniesieniu do wymienionych w rozporządzeniu kategorii rozliczania gruntów.
 • Unijny cel na 2030 r. dotyczący pochłaniania 310 mln ton ekwiwalentu CO2 netto zostanie „rozdzielony” między państwa członkowskie przy określeniu rocznych celów krajowych w okresie 2026-2030.
 • Od 2031 r. także emisje inne niż CO2 z sektora rolnictwa zostaną objęte zakresem rozporządzenia LULUCF (w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem).
 • Nowym celem w sektorach użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa będzie zmierzanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej (poziom zero netto) najpóźniej do 2035 r., a następnie generowanie ujemnych emisji tak, aby od 2036 r. móc zrównoważyć emisje w innych sektorach.

 

TRANSPORT

Transport drogowy

 • Ograniczenie o 55% emisji z samochodów osobowych i o 50% emisji z samochodów dostawczych do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990.
 • Zerowy poziom emisji dla nowych samochodów od 2035 r.

Transport morski
i lotnictwo

 • Wprowadzenie limitu intensywności emisji gazów cieplarnianych zużywanych na pokładzie przez statek przybywający do portów podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego.
 • Obowiązek korzystania z dostaw energii na lądzie lub wykorzystywanie do jej wytwarzania technologii bezemisyjnej. Obowiązek dostarczania klientom przez dostawców paliwa lotniczego coraz większego odsetku zrównoważonego paliwa lotniczego, zaczynając od 2% w 2025 r., a kończąc na 68% w 2050 r., z czego 28% musi być syntetycznym paliwem lotniczym.

Infrastruktura paliw alternatywnych

 • Wymóg zwiększenia przez państwa członkowskie zdolności ładowania proporcjonalnie do sprzedaży samochodów bezemisyjnych oraz wymóg instalacji punktów ładowania i tankowania na głównych autostradach w regularnych odstępach - co 60 km w przypadku ładowania energią elektryczną i co 150 km w przypadku tankowania wodoru.

 

KLIMAT

System handlu emisjami i redukcja emisyjności

 • Państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczenia swoich dochodów z aukcji uprawnień do emisji na projekty związane z klimatem i energią, w tym na dekarbonizację w sektorach transportu drogowego i budownictwa.


Transport morski

 • Konieczność redukcji emisji o 80-82% do 2050 r. w stosunku do emisji z roku bazowego 1990 przez międzynarodową żeglugę.
 • Rozszerzenie istniejącego systemu handlu uprawnieniami do emisji na transport morski (dodanie ok. 90 mln ton dzięki rozszerzeniu o transport morski istniejącego ETS).
 • Stopniowe wprowadzanie obowiązku umarzania zweryfikowanych uprawnień do emisji w sektorze transportu morskiego w latach 2023-2025 oraz 100% umorzenie zweryfikowanych emisji od 2026 r. dla firm transportowych.


Transport lotniczy

 • Propozycje w zakresie określenia liczby przydziałów dla operatów statków powietrznych na 2024 r.
 • Zwiększenie sprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji lotniczych, które zostałyby bezpłatnie przydzielone, gdyby nie zaktualizowano zasad bezpłatnego przydziału, w latach 2024-2026, przy czym od 2027 r. sprzedaż będzie dotyczyła całości wspomnianych przydziałów.


Sektor transportu drogowego i budynków

 • Nowy, oddzielny system handlu uprawnieniami do emisji od 2025 r. dla sektora budowlanego i transportu drogowego.
 • W pierwszym roku podmioty te będą zobowiązane do posiadania pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych i raportowania swoich emisji za lata 2024 i 2025.

Wspólny wysiłek redukcyjny

 • Ogólnounijna redukcja emisji gazów cieplarnianych w sektorach ESR (budownictwa komunalnego i komercyjnego, transportu, rolnictwa oraz wykorzystania produktów
  i odpadów) o 40% do 2030 r. w porównaniu z 2005 r.
 • Krajowe cele ESR (wartości docelowe) określone głównie w oparciu o średnią wartość PKB na mieszkańca. Wartości wyznaczone dla poszczególnych państw członkowskich wynoszą pomiędzy -10 a -50% (-17,7% dla Polski).

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM)

 • Wprowadzenie cen za emisje dwutlenku węgla w przypadku importu określonych produktów. Nowym systemem objęte mają być towary takie, jak: energia elektryczna, cement, aluminium, stal, żelazu i nawozy.
 • Obowiązek zgłaszania przez importerów wielkości emisji zawartych w towarach, które importowali do Europy w poprzednim roku.
   

Mechanizmy wsparcia

Pakiet „Fit for 55” nie tylko proponuje nałożenie na przemysł nowych wymogów dotyczących obniżenia emisyjności procesów produkcji, ale również przewiduje zmiany w dotychczasowych programach wsparcia takich, jak Fundusz Innowacyjny i Fundusz Modernizacyjny oraz ustanowienie nowego Społecznego Funduszu Klimatycznego.

Proponowany zakres poszczególnych mechanizmów:

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Wpływ strategii Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) jest także widoczny w ofercie finansowania na poziomie krajowym. Z przydzielonych Polsce ok. 24 mld EUR w formie dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co najmniej 37% środków ma być przeznaczone na cele transformacji ekologicznej, w tym adaptacji do zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności. W ramach budżetu na lata 2021-2027 na cele klimatyczne musi zostać przeznaczone przynajmniej 30% z dostępnej puli środków.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?