Europejski Zielony Ład - neutralność klimatyczna Europy do 2050 r.

Artykuł

Europejski Zielony Ład - neutralność klimatyczna Europy do 2050 r. (część I)

Jakie wyzwania stoją przed firmami i jak można je sfinansować w formie dotacji?

Strefa Ulg i Dotacji (17/2021) | 8 października 2021 r.

Postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to obecnie kluczowe wyzwania współczesnego świata i tym samym - zagrożenie dla Europy. Polityka „Green Deal” (Europejski Zielony Ład) stanowi odpowiedź UE na te problemy i zakłada ambitny cel, tj. osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Jakie praktyczne wyzwania rodzi to dla firm oraz na jakie wsparcie w formie dotacji mogą liczyć?

Postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to obecnie kluczowe wyzwania współczesnego świata i tym samym - zagrożenie dla Europy. Powstrzymanie postępujących zmian klimatycznych wymaga radykalnych, szeroko zakrojonych i wdrażanych w dużej skali działań. Jednym z nich jest podpisane w 2015 r. przez 194 kraje i Unię Europejską Porozumienie Paryskie, w którym określono ogólnoświatowy plan działania pozwalający na ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Porozumienie Paryskie stało się podwaliną do przyjętego przez Komisję Europejską 11 grudnia 2019 r. polityki Green Deal (Europejski Zielony Ład), której nadrzędnym celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) zakłada realizację szeregu działań pozwalających na przekształcenie Europy w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, charakteryzującą się:

1. zerowym poziomem emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r.,

2. rozdzieleniem wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,

3. równym poziomem życia we wszystkich regionach.

 

Główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu

W przedstawionym przez Komisję Europejską „Europejskim prawie o klimacie” z 04 marca 2020 r., ustanawiającym przepisy dotyczące celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie, państwom członkowskim wyznaczono prawnie wiążący cel polegający na osiągnięciu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. oraz cel pośredni - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% - do 2030 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r.

Instytucje UE i państwa członkowskie muszą wprowadzić na poziomie unijnym i krajowym środki niezbędne do realizacji tego celu, z uwzględnieniem znaczenia wspierania sprawiedliwości i solidarności.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Czysta planeta dla wszystkich – 7 celów strategicznych

Sposób wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu jako wizji gospodarki neutralnej dla klimatu bazuje m.in. na komunikacie Komisji Europejskiej z 28 listopada 2018 r. „Czysta planeta dla wszystkich”. Wizja ta nakreśla elementy strategiczne, które stanowią podstawę określenia celów realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Mając świadomość konieczności poniesienia wysokich nakładów umożliwiających transformację gospodarki w kierunku neutralnej klimatycznej, zdecydowano o przeznaczeniu na realizację niezbędnych działań co najmniej 1 bln EUR w następnej dekadzie. Komisja Europejska zaproponowała, aby 25% budżetu UE na lata 2021-2027 było przeznaczone na działania na rzecz klimatu i wydatki na środowisko w ramach wielu programów.

Komunikat „Czysta planeta dla wszystkich” określa siedem celów strategicznych, których realizacja może być wspierana, również w formie dotacji, w ramach szeregu programów finansowanych ze środków wspólnotowych:

Cel strategiczny Opis Możliwe źródła wsparcia
Efektywność energetyczna Działania w tym obszarze powinny odegrać kluczową rolę w osiąganiu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. dzięki zmniejszeniu zużycia energii aż o połowę w porównaniu z 2005 r. Horizon Europe

Modernization Fund

Środki UE dostępne w kraju na lata 2021-2027
Odnawialne źródła energii dla całkowitej dekarbonizacji energii Podwojenie udziału energii elektrycznej z OZE do 2050 r. (osiągniecie poziomu 53%) w porównaniu do stanu z 2018 r. Horizon Europe

Modernization Fund

Środki UE dostępne w kraju na lata 2021-2027
Czysta mobilność Połączenie niskoemisyjnej, zdecentralizowanej i cyfrowej energetyki, wydajniejszych i bardziej ekologicznych baterii, wysokowydajnych elektrycznych mechanizmów napędowych, łączności i pojazdów autonomicznych. Horizon Europe

Środki UE dostępne w kraju na lata 2021-2027
Konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym Zmniejszenie ilości materiałów wprowadzanych dzięki ponownemu użyciu i recyklingowi poprawi konkurencyjność, przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i będzie wymagało mniejszej ilości energii. Horizon Europe

Innovation Fund

LIFE

Środki UE dostępne w kraju na lata 2021-2027
Rozwój infrastruktury i połączeń między krajami Zwiększenie współpracy transgranicznej i regionalnej, budowa inteligentnych sieci dystrybucji energii elektrycznej i danych/informacji oraz, w razie potrzeby, rurociągi wodorowe, wspierane przez cyfryzację i dalszą integrację sektorową. Connecting Europe Facality


Modernization Fund

Środki UE dostępne w kraju na lata 2021-2027
Rozwój biogospodarki i pochłaniaczy CO2 Zwiększenie ilości biomasy w porównaniu z obecną konsumpcją. Biomasa może stanowić bezpośrednie źródło ciepła oraz być przekształcana w biopaliwa i biogaz, a po oczyszczeniu można ją transportować przez sieć gazową zamiast gazu ziemnego. Horizon Europe

LIFE

Środki UE dostępne w kraju na lata 2021-2027
Wychwytywanie i składowanie CO2 Wdrażanie CCS (Carbon Capture and Storage) w sektorach energochłonnych, do bezemisyjnej produkcji wodoru, oraz w przypadku wychwytu i składowania CO2 emitowanego z elektrowni i zakładów przemysłowych wykorzystujących biomasę w celu uzyskania ujemnych emisji. Horyzont Europa


Innovation Fund

LIFE

Środki UE dostępne w kraju na lata 2021-2027

W ramach realizacji założeń Green Deal 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet „Fit for 55” składający się z 13 wniosków ustawodawczych, który ma dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Szczegóły przedstawimy już wkrótce w drugiej części niniejszego Newslettera.

Czy ta strona była pomocna?