Ruszyła nowa edycja unijnego programu LIFE

Artykuł

Ruszyła nowa edycja unijnego programu LIFE

5,4 mld EUR na dofinansowania w obszarze środowiska i działań na rzecz klimatu

Strefa Ulg i Dotacji (13/2021) | 27 lipca 2021 r.

Edycja unijnego programu LIFE na lata 2021-2027 zakłada ponad 5,4 mld EUR na dofinansowanie działań dotyczących rozwoju, demonstrowania, prototypowania i promowania innowacyjnych rozwiązań związanych z przejściem na zrównoważoną energię odnawialną i zwiększeniem efektywności energetycznej.

Program LIFE – podstawowe informacje

 • LIFE to działający od 1992 r. unijny program, wspierający innowacyjne działania związane ze środowiskiem i klimatem. W kwietniu 2021 r. przyjęte zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) regulujące zasady udzielania wsparcia w latach 2021-2027.
 • Z budżetu programu LIFE (ponad 5,4 mld EUR w kolejnych siedmiu latach) wspierane będą działania związane z realizacją celów Unii Europejskiej, w szczególności wynikających z polityki Green Deal (Europejski Zielony Ład).
 • 83% budżetu wydatkowanych ma być w formie dotacji.

Obszary wsparcia

Program LIFE 2021-2027 został podzielony na dwa obszary, w których wyróżniono dwa podprogramy:

 1. Obszar Środowisko (64% środków):
 • podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna” – ochrona przyrody, zatrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej,
 • podprogram „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” – ułatwienie transformacji w kierunku zrównoważonej, wolnej od toksyn, energooszczędnej, odpornej na zmiany klimatu gospodarki oraz ochronę i odnowę środowiska,

2. Obszar Działania na rzecz klimatu (36% środków):

 • podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej” –przyczynienie się do transformacji społeczeństwa UE w kierunku neutralności klimatycznej i odporności oraz przygotowanie UE w kontekście wyzwań klimatycznych, które nadejdą w najbliższym czasie,
 • podprogram „Przejście na czystą energię” - ułatwienie transformacji gospodarki na energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu oraz odporną.

Aktualne nabory i wspierane działania

W ramach wszystkich podprogramów wspierane będą działania dotyczące:

 • rozwijania, demonstrowania i promowania innowacyjnych technik, metod i podejść służących osiągnięciu celów prawodawstwa i polityki Unii w zakresie przejścia na zrównoważoną energię odnawialną i zwiększonej efektywności energetycznej,
 • wspierania rozwoju, wdrażania, monitorowania i egzekwowania odpowiedniego prawodawstwa i polityki Unii w zakresie przejścia na zrównoważoną energię odnawialną lub zwiększonej efektywności energetycznej,
 • wdrażania na dużą skalę skutecznych rozwiązań technicznych i związanych z polityką w celu wdrożenia odpowiednich przepisów unijnych dotyczących przejścia na energię ze źródeł odnawialnych lub zwiększonej efektywności energetycznej.

Do dofinansowania kwalifikują się m.in. koszty:

 • kadry zaangażowanej w projekt,
 • podwykonawstwa,
 • nabycia niezbędnych środków trwałych, robót budowlanych czy usług.

Szczegółowy zakres tematyczny finansowanych działań określany jest w dokumentacji konkursowej dla poszczególnych naborów – poniżej omówione zostały wybrane, ogłoszone już konkursy.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

(Konkurs: LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: Gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady, powietrze, woda, gleba, hałas, chemikalia, Bauhaus)

 • ok. 95,4 mln EUR na wsparcie ok. 50 projektów ułatwiających transformację w kierunku zrównoważonej, cyrkularnej, wolnej od toksyn, energooszczędnej/odpornej na zmiany klimatu gospodarki, a także ochrona, przywracanie i poprawa jakości środowiska,
 • projekt dotyczyć musi co najmniej jednego z następujących tematów: gospodarka o obiegu zamkniętym i odpady / powietrze / woda / gleba / hałas / chemikalia / nowy europejski Bauhaus (koncepcja rozwoju Europy poprzez wdrożenie w życie idei Europejskiego Zielonego Ładu),
 • maksymalna kwota dotacji: 60% kosztów kwalifikowanych,
 • wymagania dotyczące projektu: budżet 2-10 mln EUR, czas trwania: 24-120 miesięcy,
 • termin zamknięcia naboru: 30 listopada 2021, 17:00 CET,
 • wnioski składać mogą samodzielnie publiczne i prywatne podmioty prawne z państw członkowskich UE, EOG i krajów stowarzyszonych z LIFE (m.in. Islandia, Albania, Turcja, Izrael, Ukraina).

(Konkurs: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM: Łagodzenie zmian klimatu)

 • ok. 30,5 mln EUR na wsparcie ok. 15 projektów przyczyniających się do sprawiedliwego społecznie i zrównoważonego przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r. oraz do osiągnięcia wyznaczonego celu redukcji emisji CO2 do 2030 r., wpisujących się w jeden z 4 obszarów
 1. działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, w tym ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową,
 2. działania usprawniające funkcjonowanie Systemu Handlu Emisjami i mające wpływ na energochłonną i emisyjną produkcję przemysłową,
 3. zwiększenie wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej oraz poprawa efektywności energetycznej (o ile zakres ten nie jest objęty konkursami w ramach podprogramu Przejście na czystą energię),
 4. rozwój praktyk zarządzania lądem i morzem, które mają wpływ na emisje i pochłanianie emisji, ochronę i poprawę naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla,
 • maksymalna kwota dotacji: 60% kosztów kwalifikowanych,
 • wymagania dotyczące projektu: budżet 1-5 mln EUR,
 • termin zamknięcia naboru: 30 listopada 2021, 17:00 CET,
 • wnioski składać mogą samodzielnie publiczne i prywatne podmioty prawne z państw członkowskich UE, EOG i krajów stowarzyszonych z LIFE (m.in. Islandia, Albania, Turcja, Izrael, Ukraina).

(Konkurs: LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Przejście na czystą energię w regionach węgla, torfu i łupków naftowych)

 • celem naboru jest umożliwienie regionom węglowym, torfowym i łupkowym przechodzenia na czystą energię dzięki opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań związanych ze zrównoważoną energią zgodnie z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji np. poprzez:
  • dostosowanie lokalnych/regionalnych strategii przejścia na czystą energię i wsparcie mechanizmu sprawiedliwej transformacji angażującego obywateli w struktury zarządzania i procesy decyzyjne,
  • budowanie zdolności i zrozumienia potrzeby i sposobów przejścia na czystą energię, w szczególności z naciskiem na możliwości gospodarcze i społeczne oraz korzyści środowiskowe i zdrowotne wśród kluczowych interesariuszy, społeczności lokalnych i obywateli,
  • łagodzenie ubóstwa energetycznego,
  • opracowanie projektów z zakresu zrównoważonej energii takich, jak energooszczędna renowacja budynków, energooszczędne systemy ciepłownicze i chłodnicze lub rozwiązania w zakresie transportu niskoemisyjnego,
 • projekty o wartości ok. 1 mln EUR powinny dotyczyć co najmniej 3 regionów w 3 różnych państwach członkowskich,
 • maksymalna kwota dotacji: 95% kosztów kwalifikowanych,
 • termin zamknięcia naboru: 12 stycznia 2022, 17:00 CET,
 • wnioski składać mogą konsorcja składające się z co najmniej 3 niepowiązanych podmiotów z 3 różnych krajów członkowskich UE (w tym krajów i terytoriów zamorskich), EOG i krajów stowarzyszonych z LIFE (m.in. Islandia, Albania, Turcja, Izrael, Ukraina).

(Konkurs: LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Wspieranie pozyskiwania zrównoważonej energii w całym łańcuchu wartości w przemyśle i usługach)

 • celem naboru jest wzmacnianie współpracy między MŚP a większymi firmami działającymi w tym samym łańcuchu wartości w celu zapewnienia, że środki wspierające podnoszenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są maksymalizowane na każdym etapie procesu i dofinansowanie działań:
  • polegających na opracowaniu, testowaniu i wdrażaniu innowacyjnych modeli biznesowych i podejścia wspierającego współpracę między firmami w ramach jednego lub kilku określonych łańcuchów wartości w sektorach przemysłu i usług,
  • jasno opisujących planowane do opracowania i wdrożenia rozwiązania, ich znaczenie i wartość dodaną dla docelowych łańcuchów wartości,
  • obejmujących opracowywanie mechanizmów porównawczych i systemów monitorowania skupiających się na zużyciu energii na poziomie łańcucha wartości, aby uniknąć przenoszenia emisji dwutlenku węgla z jednego poziomu łańcucha wartości na inny - takie wzorce powinny koncentrować się konkretnie na energii, a nie na szerszym podejściu do GHG,
  • które dostarczą zaleceń dotyczących polityki w celu dalszej poprawy gromadzenia, przejrzystości i dostępności danych dotyczących zużycia energii przez przedsiębiorstwa, aby wspierać opracowywanie standardów sprawozdawczości w celu monitorowania postępów w realizacji celów UE w zakresie klimatu i energii na lata 2030 i 2050.
 • optymalna wielkość budżetu projektu: 2 mln EUR,
 • maksymalna wysokość dofinansowania: 95% w formie dotacji,
 • budżet naboru: 4 mln EUR,
 • termin zamknięcia naboru: 12 stycznia 2022, 17:00 CET,
 • nabór otwarty dla konsorcjów - wnioski muszą być złożone przez co najmniej 3 podmioty niepowiązane z 3 różnych kwalifikujących się krajów tj. państwa członkowskie UE (w tym kraje i terytoria zamorskie), EOG i kraje stowarzyszone z programem LIFE (m.in. Islandia, Albania, Turcja, Izrael, Ukraina).

Szczegółowe informacje o naborach w ramach Programu LIFE 2021-2027 dostępne są na stronie internetowej Funding and Tenders Portal.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Czy ta strona była pomocna?