Możliwość nieograniczonej kumulacji środków pomocowych przyznanych na tę samą inwestycję

Artykuł

Możliwość nieograniczonej kumulacji środków pomocowych przyznanych na tę samą inwestycję

Przełomowy dla „strefowiczów” wyrok WSA w Rzeszowie

Strefa Ulg i Dotacji (16/2021) | 27 września 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał precedensowy i korzystny dla inwestorów strefowych wyrok dotyczący możliwości nieograniczonej kumulacji środków pomocowych (tj. w ramach zwolnienia strefowego i pomocy de minimis) przyznanych na tę samą inwestycję.

21 września br. WSA w Rzeszowie wydał istotny dla przedsiębiorców strefowych wyrok, o sygn. I SA/Rz 558/21 (Wyrok), zgodnie z którym, w sytuacji gdy pomoc de minimis w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości (PoN) została udzielona w odniesieniu do innych kosztów kwalifikowanych lub nie da się jej do takich kosztów przypisać, to może być łączona z pomocą w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) bez ograniczeń związanych z maksymalną intensywnością pomocy publicznej dot. zwolnienia z PDOP. Jest to pierwszy dotychczas wydany wyrok odnoszący się wprost do przedmiotowych zagadnień.

 

Istota sprawy i stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Wnioskodawca ubiegając się o wydanie interpretacji indywidualnej w niniejszej sprawie, wskazał, że prowadzi działalność na podstawie zezwoleń na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) i jednocześnie skorzystał z pomocy de minimis w formie zwolnienia z PoN na utworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji.

Wnioskodawca podkreślił, że otrzymana pomoc, zarówno w postaci zwolnienia z PDOP jak i z PoN została przyznana w oparciu o spełnienie odrębnych warunków, tj. odpowiednio poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości oraz zatrudnienie wymaganej ilości osób - w konsekwencji pomoc w postaci zwolnienia z PoN nie powinna pomniejszać wysokości przysługującego zwolnienia z PDOP. Zdaniem Wnioskodawcy, gramatyczna (językowa, literalna) treść art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis potwierdza, że wysokość pomocy de minimis pomniejsza wartość innej pomocy (w przedmiotowej sytuacji było to zwolnienie z PDOP) jedynie w przypadku łączenia jej z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych.

Powyższe stanowisko nie zostało zaaprobowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS), w ocenie którego istotny nie jest sposób kalkulacji przyznanej pomocy, a fakt czy pomoc ta odnosi się do tego samego przedsięwzięcia. Zdaniem DKIS przyznana Wnioskodawcy pomoc w postaci zwolnienia z PoN dotyczyła tych obiektów, które są zlokalizowane na terenach SSE i wiązała się z realizacją warunku zezwoleń także co do ilości utworzonych nowych miejsc pracy. Tym samym otrzymanie pomocy de minimis w formie zwolnienia z PoN powinno skutkować pomniejszeniem zwolnienia z PDOP.

Powyższe nie spotkało się z akceptacją Wnioskodawcy, który złożył skargę do WSA.

 

Rozstrzygnięcie WSA

W wyniku wniesionej skargi, WSA w Rzeszowie uchylił interpretację DKIS. W ustnym uzasadnieniu Wyroku Sąd podzielił przedstawione przez Skarżącą stanowisko, zgodnie z którym kluczowe jest to czy środki pomocowe były przyznane w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, a nie czy były przyznane na tę samą inwestycję. W konsekwencji, biorąc w szczególności pod uwagę treść art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 1407, pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowanych lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć bez ograniczeń z każdą inną pomocą państwa (w tym z pomocą w formie zwolnienia z PDOP), co zdaniem Sądu powinno mieć zastosowanie na gruncie niniejszej sprawy.

 

Skutki Wyroku

Należy wskazać na praktyczne znaczenie orzeczenia WSA w Rzeszowie dla przedsiębiorców korzystających z kilku źródeł pomocy publicznej. Na kanwie powyższego, w ślad za Wyrokiem zasadne wydaje się przyjęcie stanowiska, że przez te same koszty kwalifikowane należy rozumieć wyłącznie dokładnie te same wydatki, na których pokrycie przedsiębiorca miałby otrzymać pomoc z kilku źródeł i takie wydatki powinny podlegać ograniczeniom dot. kumulacji. Przy czym z uwagi na precedensowy charakter wyroku oraz specyfikę związaną z udzielaniem pomocy publicznej, sytuacja każdego przedsiębiorcy wymaga odrębnej analizy w kontekście tego, czy środki pomocowe przyznane na tę samą inwestycję mogą podlegać nieograniczonej kumulacji.

Wyrok WSA stanowi również swoiste przypomnienie istotności znaczenia regulacji unijnych dot. zagadnień przyznawania pomocy publicznej, które nie powinny być pomijane przy interpretacji przepisów krajowych dot. tych kwestii.


Wnioskodawcę w toku postępowania wspierały:
Zespół ds. Polskiej Strefy Inwestycji i SSE oraz Zespół ds. postępowań spornych (Litigation) Deloitte

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?