Usługi

Pomoc publiczna

Wsparcie doradcze i prawne w zakresie pomocy publicznej

Zespół Global Investment and Innovation Incentives (Gi3) wraz z prawnikami z Kancelarii Deloitte Legal wspierają przedsiębiorców we wszelkich aspektach związanych z zagadnieniem pomocy publicznej.

O pomocy publicznej można mówić, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • Wsparcie przyznawane jest przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych: środki przekazywane są przez organy władzy publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego oraz inne podmioty, którym powierzono rolę operatora środków publicznych (np. fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego).
 • Pomoc stanowi korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorstwo nie uzyskałoby w normalnych warunkach: m.in. wsparcie finansowe o charakterze bezzwrotnym, pożyczki i kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu, rozłożenie zobowiązań finansowych na raty o niższej niż rynkowa stopie oprocentowania, zwolnienia podatkowe.
 • Wsparcie ma charakter selektywny: pomoc finansowa jest udzielana konkretnemu podmiotowi, podmiotom danego sektora gospodarki, podmiotom działającym na określonym obszarze lub produkującym bądź handlującym określonymi towarami.
 • Pomoc finansowa zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej: z przesłanką tą mamy do czynienia wtedy, gdy wsparcie, jakie zostało udzielone danemu podmiotowi, wpływa korzystnie na jego pozycję na rynku w stosunku do przedsiębiorcy konkurencyjnego.

Co do zasady pomoc udzielana przez państwo, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, jest zabroniona w zakresie, w jakim wpływa negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Istnieją jednak sytuacje, kiedy naruszenie konkurencji jest dopuszczalne ze względu na istotny cel – najczęściej społeczno-gospodarczy. Wynika to z faktu, że pomoc publiczna to jeden z efektywnych instrumentów polityki gospodarczej państwa, który ma wspierać rozwój obszarów czy branż istotnych z perspektywy rozwoju kraju czy regionu lub chronić je przed skutkami zdarzeń nadzwyczajnych czy klęsk żywiołowych.

Pomoc publiczna może być przyznawana w formie:

 • dotacji,
 • ulg podatkowych,
 • pożyczek i kredytów preferencyjnych,
 • gwarancji,
 • subsydiów kapitałowo – inwestycyjnych.

Co istotne, pomoc publiczna może wystąpić nie tylko w przypadku ubiegania się o wsparcie działań inwestycyjnych czy rozwojowych, ale też w przypadku odroczenia czy umorzenia zobowiązań publicznych, pozyskania inwestora dysponującego środkami publicznymi czy będącego własnością państwa, udostępnienia publicznych zasobów i usług na preferencyjnych warunkach, pozyskania publicznego zlecenia bez procedur przetargowych czy dofinansowania wynagrodzeń.

Mając na uwadze szereg regulacji określających zasady korzystania z pomocy publicznej, limity udzielanego wsparcia uzależnione od rodzaju pomocy czy wielkości firmy i wymogi związane z jego raportowaniem, kluczowa jest świadomość, czy w przypadku rozważanego dofinansowania, ulgi podatkowej lub transakcji mamy do czynienia z pomocą publiczną.

Jak możemy pomóc?
Uwzględniając złożoność tematu pomocy publicznej usługi Deloitte obejmują:

> Wsparcie beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej

• optymalizacja rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu realizacji warunków pomocy publicznej,

• ocena legalności uzyskanej pomocy publicznej, w tym hipotetyczna ocena w świetle różnych modeli biznesowych rozważanych przez Klienta,

• pomoc w określeniu statusu przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże),

• analizy dostępności limitów pomocy w różnej formie (m.in. pomoc de minimis, pomoc wspierająca przedsiębiorstwa w czasie pandemii COVID-19),

• doradztwo w zakresie kumulacji pomocy publicznej w różnej formie i z różnych źródeł,

• weryfikacja spełnienia warunków uzyskania pomocy publicznej (np. relokacja, efekt zachęty),

• opracowanie programów pomocowych,

• wsparcie w procesie prenotyfikacji i notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej (pomoc indywidualna, programy pomocowe),

• weryfikacja rynkowości transakcji realizowanych w ramach działalności gospodarczej poprzez Test Prywatnego Inwestora (TPI) czy Test Prywatnego Wierzyciela (TPW),

• doradztwo prawne w ramach sporów z instytucjami dysponującymi środkami pomocy publicznej,

• szkolenia z zakresu pomocy publicznej.> Wsparcie instytucji

• opiniowanie zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących wykorzystywania pomocy publicznych, w tym zwłaszcza przepisów prawa unijnego,

• reprezentowanie instytucji w sporach z beneficjentami, w tym przed sądami administracyjnymi, po stwierdzeniu braku konfliktu interesów,

• ocena prawna zarzutów podnoszonych przez beneficjentów w ramach postępowań i poza nimi,

• asysta w procesie rozliczenia projektów i przy kontroli zachowania zasady trwałości operacji,

• pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji przy udzielaniu pomocy publicznej, w tym sporządzanie lub ocena prawna dokumentacji konkursowej, wzorów umów z beneficjentami, rozstrzygnięć, itp.

Dlaczego Deloitte?

 • Dbając o najwyższy standard świadczonych usług, proponujemy Państwu współpracę z naszymi doświadczonymi ekspertami z Zespołu Gi3 (Global Investment and Innovation Incentives) i Kancelarii Deloitte Legal, którzy łączą globalną wiedzę z wieloletnią praktyką i znajomością lokalnej specyfiki i regulacji prawnych dot. pomocy publicznej.
 • Zespół Deloitte pozyskał dla przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki niemal 2,6 mld PLN bezpośrednich dotacji na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe.
 • Zaufały nam również instytucje zaangażowane w dystrybucję środków publicznych i wdrażające schematy pomocowe w Polsce. Zespół Deloitte opracował raport na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego głównym celem była identyfikacja optymalnych w warunkach polskich instrumentów fiskalnych stymulujących podejmowanie inwestycji badawczo-rozwojowych na podstawie doświadczeń w zakresie obecnie stosowanych rozwiązań światowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Kontakt

Adam Wacławczyk

Adam Wacławczyk

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Odpowiedzialny za doradztwo w zakresie ulg podatkowych, dotac... Więcej

Dominika Alicka

Dominika Alicka

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Dominika posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia z niekomercyjnych źródeł (dotacji ze środków Unii Europejskiej i krajowych oraz zachęt podatkowych na B+R, inwestycje i rozwiąza... Więcej

Mateusz Równicki

Mateusz Równicki

Starszy menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz jest radcą prawnym i Menedżerem w krakowskim biurze Deloitte. Od ponad 8 lat specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności na t... Więcej

Monika Skocz

Monika Skocz

Radca prawny, Senior Managing Associate

Monika Skocz jest radcą prawnym od 2012 r. oraz starszym menedżerem w Deloitte Legal. Monika ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Monika specjaliz... Więcej

Łukasz Pożoga

Łukasz Pożoga

Radca prawny, Managing Associate

Łukasz jest radcą prawnym w katowickim biurze Deloitte Legal. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz spółek handlowych (corporate governance, transakcje M&A, przekształcenia spółek, due diligence... Więcej