Usługi

Pomoc publiczna

Wsparcie doradcze i prawne w zakresie pomocy publicznej

Zespół Global Investment and Innovation Incentives (Gi3) wraz z prawnikami z Kancelarii Deloitte Legal wspierają przedsiębiorców we wszelkich aspektach związanych z zagadnieniem pomocy publicznej.

O pomocy publicznej można mówić, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • Wsparcie przyznawane jest przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych: środki przekazywane są przez organy władzy publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego oraz inne podmioty, którym powierzono rolę operatora środków publicznych (np. fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego).
 • Pomoc stanowi korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorstwo nie uzyskałoby w normalnych warunkach: m.in. wsparcie finansowe o charakterze bezzwrotnym, pożyczki i kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu, rozłożenie zobowiązań finansowych na raty o niższej niż rynkowa stopie oprocentowania, zwolnienia podatkowe.
 • Wsparcie ma charakter selektywny: pomoc finansowa jest udzielana konkretnemu podmiotowi, podmiotom danego sektora gospodarki, podmiotom działającym na określonym obszarze lub produkującym bądź handlującym określonymi towarami.
 • Pomoc finansowa zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej: z przesłanką tą mamy do czynienia wtedy, gdy wsparcie, jakie zostało udzielone danemu podmiotowi, wpływa korzystnie na jego pozycję na rynku w stosunku do przedsiębiorcy konkurencyjnego.

Co do zasady pomoc udzielana przez państwo, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, jest zabroniona w zakresie, w jakim wpływa negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Istnieją jednak sytuacje, kiedy naruszenie konkurencji jest dopuszczalne ze względu na istotny cel – najczęściej społeczno-gospodarczy. Wynika to z faktu, że pomoc publiczna to jeden z efektywnych instrumentów polityki gospodarczej państwa, który ma wspierać rozwój obszarów czy branż istotnych z perspektywy rozwoju kraju czy regionu lub chronić je przed skutkami zdarzeń nadzwyczajnych czy klęsk żywiołowych.

Pomoc publiczna może być przyznawana w formie:

 • dotacji,
 • ulg podatkowych,
 • pożyczek i kredytów preferencyjnych,
 • gwarancji,
 • subsydiów kapitałowo – inwestycyjnych.

Co istotne, pomoc publiczna może wystąpić nie tylko w przypadku ubiegania się o wsparcie działań inwestycyjnych czy rozwojowych, ale też w przypadku odroczenia czy umorzenia zobowiązań publicznych, pozyskania inwestora dysponującego środkami publicznymi czy będącego własnością państwa, udostępnienia publicznych zasobów i usług na preferencyjnych warunkach, pozyskania publicznego zlecenia bez procedur przetargowych czy dofinansowania wynagrodzeń.

Mając na uwadze szereg regulacji określających zasady korzystania z pomocy publicznej, limity udzielanego wsparcia uzależnione od rodzaju pomocy czy wielkości firmy i wymogi związane z jego raportowaniem, kluczowa jest świadomość, czy w przypadku rozważanego dofinansowania, ulgi podatkowej lub transakcji mamy do czynienia z pomocą publiczną.

Jak możemy pomóc?
Uwzględniając złożoność tematu pomocy publicznej usługi Deloitte obejmują:

> Wsparcie beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej

• optymalizacja rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu realizacji warunków pomocy publicznej,

• ocena legalności uzyskanej pomocy publicznej, w tym hipotetyczna ocena w świetle różnych modeli biznesowych rozważanych przez Klienta,

• pomoc w określeniu statusu przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże),

• analizy dostępności limitów pomocy w różnej formie (m.in. pomoc de minimis, pomoc wspierająca przedsiębiorstwa w czasie pandemii COVID-19),

• doradztwo w zakresie kumulacji pomocy publicznej w różnej formie i z różnych źródeł,

• weryfikacja spełnienia warunków uzyskania pomocy publicznej (np. relokacja, efekt zachęty),

• opracowanie programów pomocowych,

• wsparcie w procesie prenotyfikacji i notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej (pomoc indywidualna, programy pomocowe),

• weryfikacja rynkowości transakcji realizowanych w ramach działalności gospodarczej poprzez Test Prywatnego Inwestora (TPI) czy Test Prywatnego Wierzyciela (TPW),

• doradztwo prawne w ramach sporów z instytucjami dysponującymi środkami pomocy publicznej,

• szkolenia z zakresu pomocy publicznej.> Wsparcie instytucji

• opiniowanie zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących wykorzystywania pomocy publicznych, w tym zwłaszcza przepisów prawa unijnego,

• reprezentowanie instytucji w sporach z beneficjentami, w tym przed sądami administracyjnymi, po stwierdzeniu braku konfliktu interesów,

• ocena prawna zarzutów podnoszonych przez beneficjentów w ramach postępowań i poza nimi,

• asysta w procesie rozliczenia projektów i przy kontroli zachowania zasady trwałości operacji,

• pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji przy udzielaniu pomocy publicznej, w tym sporządzanie lub ocena prawna dokumentacji konkursowej, wzorów umów z beneficjentami, rozstrzygnięć, itp.

Dlaczego Deloitte?

 • Dbając o najwyższy standard świadczonych usług, proponujemy Państwu współpracę z naszymi doświadczonymi ekspertami z Zespołu Gi3 (Global Investment and Innovation Incentives) i Kancelarii Deloitte Legal, którzy łączą globalną wiedzę z wieloletnią praktyką i znajomością lokalnej specyfiki i regulacji prawnych dot. pomocy publicznej.
 • Zespół Deloitte pozyskał dla przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki niemal 2,6 mld PLN bezpośrednich dotacji na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe.
 • Zaufały nam również instytucje zaangażowane w dystrybucję środków publicznych i wdrażające schematy pomocowe w Polsce. Zespół Deloitte opracował raport na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego głównym celem była identyfikacja optymalnych w warunkach polskich instrumentów fiskalnych stymulujących podejmowanie inwestycji badawczo-rozwojowych na podstawie doświadczeń w zakresie obecnie stosowanych rozwiązań światowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Kontakt

Adam Wacławczyk

Adam Wacławczyk

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Odpowiedzialny za doradztwo w zakresie ulg podatkowych, dotac... Więcej

Dominika Alicka

Dominika Alicka

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Dominika posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia z niekomercyjnych źródeł (dotacji ze środków Unii Europejskiej i krajowych oraz zachęt podatkowych na B+R, inwestycje i rozwiąza... Więcej

Mateusz Równicki

Mateusz Równicki

Starszy menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz jest radcą prawnym i Senior Menedżerem w krakowskim biurze Deloitte. Od ponad 12 lat specjalizuje się w doradztwie dotyczącym pozyskania i bieżącego wsparcia w zakresie zachęt inwestycyjnych w... Więcej

Monika Skocz

Monika Skocz

Radca prawny, Partner Associate, Prawo Korporacyjne, Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii

Monika Skocz jest radcą prawnym od 2012 r. oraz starszym menedżerem w Deloitte Legal. Monika ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Monika specjaliz... Więcej

Łukasz Pożoga

Łukasz Pożoga

Radca prawny, Senior Managing Associate, Prawo Korporacyjne

Łukasz jest radcą prawnym w katowickim biurze Deloitte Legal. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz spółek handlowych (corporate governance, transakcje M&A, przekształcenia spółek, due diligence... Więcej