Usługi

Pomoc publiczna

Obsługa prawna w zakresie przepisów prawa regulujących pomoc publiczną

Nasz zespół wraz z zespołem R&D and Government Incentives Deloitte wspierają przedsiębiorców w prawidłowym pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy publicznej oraz w jej wykorzystywaniu.

Fundusze strukturalne, dotacje, subwencje – w dużym zakresie środki pochodzące z tych źródeł napędzają rozwój gospodarczy w Polsce. Polscy przedsiębiorcy coraz pewniej występują o środki pomocy publicznej, zyskując w ten sposób wyraźną przewagę rynkową. Wykorzystywanie pomocy publicznej wpływa na sposób prowadzenia działalności gospodarczej, a naruszenie obowiązków z tym związanych może skutkować koniecznością zwrotu uzyskanych środków, także z karnymi odsetkami.

Eksperci z Kancelarii Deloitte Legal wraz z zespołem R&D and Government Incentives Deloitte wspierają przedsiębiorców w prawidłowym pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy publicznej oraz w jej wykorzystywaniu. Dzięki tej współpracy, opartej na szerokim doświadczeniu ekspertów obu zespołów oraz wsparciu globalnej sieci Deloitte możemy dostarczyć naszym Klientom usługi wykraczające poza kanony standardowej usługi doradczej, z jednoczesnym zachowaniem zasad profesjonalnego doradztwa prawnego.

Nasze kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa zarówno krajowych, jak i wspólnotowych regulujących pomoc publiczną wysoko oceniło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powierzając Kancelarii Deloitte Legal sporządzenie dwóch przekrojowych ekspertyz z zakresu przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej. Prawnicy Kancelarii Deloitte Legal brali również udział w wielu postępowaniach o przyznanie dofinansowania, gdzie w szczególności reprezentowali Klientów w procedurze odwoławczej oraz przed sądami administracyjnymi w przypadku odmowy przyznania dofinansowania.

Zespół R&D and Government Incentives Deloitte pozyskał dla przedsiębiorców niemal 2 mld PLN bezpośrednich dotacji dla różnych sektorów gospodarki, a wartość rozliczanych projektów przekracza 3,2 mld PLN. Zaufały mu również instytucje zaangażowane w dystrybucję środków publicznych i wdrażające schematy pomocowe w Polsce. Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zespół R&D and Government Incentives Deloitte opracował raport, którego głównym celem była identyfikacja optymalnych w warunkach polskich instrumentów fiskalnych stymulujących podejmowanie inwestycji badawczo-rozwojowych na podstawie doświadczeń w zakresie obecnie stosowanych rozwiązań światowych.

Nasze usługi obejmują:

Wsparcie beneficjentów
 • Optymalizacja rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu realizacji warunków pomocy publicznej.
 • Ocena legalności uzyskanej pomocy publicznej, w tym hipotetyczna ocena w świetle różnych modeli biznesowych rozważanych przez Klienta.
 • Weryfikacja statusu MŚP (małego lub średniego przedsiębiorstwa) dla potrzeb występowania o pomoc publiczną przez spółki funkcjonujące w ramach szerszych organizmów gospodarczych.
 • Ocena wpływu inwestycji, w tym transakcji na akcjach lub udziałach spółek handlowych, na zachowanie zasady trwałości operacji.
 • Doradztwo prawne w ramach sporów z instytucjami dysponującymi środkami pomocy publicznej.
 • Sporządzanie skarg, w tym skarg kasacyjnych, do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego od rozstrzygnięć instytucji o nieprzyznaniu dofinansowania.
 • Pomoc w procesie rozliczania uzyskanej pomocy publicznej, w tym w ocenie zachowania zasady trwałości operacji.
Wsparcie instytucji
 • Opiniowanie zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących wykorzystywania pomocy publicznych, w tym zwłaszcza przepisów prawa unijnego.
 • Reprezentowanie instytucji w sporach z beneficjentami, w tym przed sądami administracyjnymi, po stwierdzeniu braku konfliktu interesów.
 • Ocena prawna zarzutów podnoszonych przez beneficjentów w ramach postępowań i poza nimi.
 • Asysta w procesie rozliczenia projektów i przy kontroli zachowania zasady trwałości operacji.
 • Pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji przy udzielaniu pomocy publicznej, w tym sporządzanie lub ocena prawna dokumentacji konkursowej, wzorów umów z beneficjentami, rozstrzygnięć, itp.

Kontakt

Katarzyna Karasiewicz

Katarzyna Karasiewicz

Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Katarzyna Karasiewicz jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w prawie konkurencji, prawie konsumenckim, prawie pomocy publicznej oraz zamówieniach publicznych. Doradza przede wszystkim przeds... Więcej

Tomasz Rutkowski

Tomasz Rutkowski

Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Tomasz jest członkiem zespołu prawa korporacyjnego. Prowadzi badania due dilligence oraz procesy przekształceń, fuzji, podziałów i przejęć.Zajmuje się ponadto sprawami ze styku administracja – biznes.... Więcej

Arkadiusz Szulepa

Arkadiusz Szulepa

Radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal

Arkadiusz zajmuje się w prawem korporacyjnym, cywilnym, prawem pracy, reorganizacją podmiotów i struktur gospodarczych, zamówieniami publicznymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie połączeń ... Więcej