Usługi

Pomoc publiczna

Obsługa prawna w zakresie przepisów prawa regulujących pomoc publiczną

Nasz zespół wraz z zespołem R&D and Government Incentives Deloitte wspierają przedsiębiorców w prawidłowym pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy publicznej oraz w jej wykorzystywaniu.

Fundusze strukturalne, dotacje, subwencje – w dużym zakresie środki pochodzące z tych źródeł napędzają rozwój gospodarczy w Polsce. Polscy przedsiębiorcy coraz pewniej występują o środki pomocy publicznej, zyskując w ten sposób wyraźną przewagę rynkową. Wykorzystywanie pomocy publicznej wpływa na sposób prowadzenia działalności gospodarczej, a naruszenie obowiązków z tym związanych może skutkować koniecznością zwrotu uzyskanych środków, także z karnymi odsetkami.

Eksperci z Kancelarii Deloitte Legal wraz z zespołem R&D and Government Incentives Deloitte wspierają przedsiębiorców w prawidłowym pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy publicznej oraz w jej wykorzystywaniu. Dzięki tej współpracy, opartej na szerokim doświadczeniu ekspertów obu zespołów oraz wsparciu globalnej sieci Deloitte możemy dostarczyć naszym Klientom usługi wykraczające poza kanony standardowej usługi doradczej, z jednoczesnym zachowaniem zasad profesjonalnego doradztwa prawnego.

Nasze kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa zarówno krajowych, jak i wspólnotowych regulujących pomoc publiczną wysoko oceniło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powierzając Kancelarii Deloitte Legal sporządzenie dwóch przekrojowych ekspertyz z zakresu przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej. Prawnicy Kancelarii Deloitte Legal brali również udział w wielu postępowaniach o przyznanie dofinansowania, gdzie w szczególności reprezentowali Klientów w procedurze odwoławczej oraz przed sądami administracyjnymi w przypadku odmowy przyznania dofinansowania.

Zespół R&D and Government Incentives Deloitte pozyskał dla przedsiębiorców niemal 2 mld PLN bezpośrednich dotacji dla różnych sektorów gospodarki, a wartość rozliczanych projektów przekracza 3,2 mld PLN. Zaufały mu również instytucje zaangażowane w dystrybucję środków publicznych i wdrażające schematy pomocowe w Polsce. Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zespół R&D and Government Incentives Deloitte opracował raport, którego głównym celem była identyfikacja optymalnych w warunkach polskich instrumentów fiskalnych stymulujących podejmowanie inwestycji badawczo-rozwojowych na podstawie doświadczeń w zakresie obecnie stosowanych rozwiązań światowych.

Nasze usługi obejmują:

Wsparcie beneficjentów
 • Optymalizacja rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu realizacji warunków pomocy publicznej.
 • Ocena legalności uzyskanej pomocy publicznej, w tym hipotetyczna ocena w świetle różnych modeli biznesowych rozważanych przez Klienta.
 • Weryfikacja statusu MŚP (małego lub średniego przedsiębiorstwa) dla potrzeb występowania o pomoc publiczną przez spółki funkcjonujące w ramach szerszych organizmów gospodarczych.
 • Ocena wpływu inwestycji, w tym transakcji na akcjach lub udziałach spółek handlowych, na zachowanie zasady trwałości operacji.
 • Doradztwo prawne w ramach sporów z instytucjami dysponującymi środkami pomocy publicznej.
 • Sporządzanie skarg, w tym skarg kasacyjnych, do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego od rozstrzygnięć instytucji o nieprzyznaniu dofinansowania.
 • Pomoc w procesie rozliczania uzyskanej pomocy publicznej, w tym w ocenie zachowania zasady trwałości operacji.
Wsparcie instytucji
 • Opiniowanie zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących wykorzystywania pomocy publicznych, w tym zwłaszcza przepisów prawa unijnego.
 • Reprezentowanie instytucji w sporach z beneficjentami, w tym przed sądami administracyjnymi, po stwierdzeniu braku konfliktu interesów.
 • Ocena prawna zarzutów podnoszonych przez beneficjentów w ramach postępowań i poza nimi.
 • Asysta w procesie rozliczenia projektów i przy kontroli zachowania zasady trwałości operacji.
 • Pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji przy udzielaniu pomocy publicznej, w tym sporządzanie lub ocena prawna dokumentacji konkursowej, wzorów umów z beneficjentami, rozstrzygnięć, itp.

Kontakt

Arkadiusz Szulepa

Arkadiusz Szulepa

Radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal

Arkadiusz zajmuje się w prawem korporacyjnym, cywilnym, prawem pracy, reorganizacją podmiotów i struktur gospodarczych, zamówieniami publicznymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie połączeń ... Więcej