Drugi wyrok potwierdzający brak podejścia projektowego w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” (nowe SSE)

Artykuł

Drugi wyrok potwierdzający brak podejścia projektowego w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” (nowe SSE)

Wyrok WSA w Poznaniu (sygn. I SA/Po 633/19) to już drugie, po wyroku WSA w Lublinie, pozytywne orzeczenie w tej sprawie

Strefa Ulg i Dotacji (7/2019) | 6 grudnia 2019 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. I SA/Po 633/19) zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy, że ma on prawo zwolnić z podatku dochodowego od osób prawnych cały dochód uzyskany na obszarze wskazanym w decyzji o wsparciu (DoW), w zakresie przedmiotu działalności w niej określonym, a nie jedynie dochód uzyskany z inwestycji stanowiącej podstawę do wydania DoW.

4 grudnia 2019 r. WSA w Poznaniu wydał ważny dla przedsiębiorców strefowych. Sąd przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy, zgodnie z którym zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) ujęte w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o PDOP, obejmuje całość dochodu wygenerowanego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie decyzji o wsparciu (DoW), na wskazanym w niej obszarze i w zakresie przedmiotu określonej w niej działalności (w ramach odpowiednich pozycji PKWiU).

Jest to już drugi pozytywny dla przedsiębiorcy wyrok dotyczący braku tzw. podejścia projektowego (zgodnie z podejściem projektowym podatnik byłby zobowiązany do wydzielenia dochodu generowanego z inwestycji i tylko ten dochód podlegałby zwolnieniu).

Uzasadnienie

W ustnym uzasadnieniu sąd podkreślił pierwszeństwo stosowania wykładni literalnej w celu zinterpretowania przepisów. Natomiast zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, zwolnieniem należy objąć cały dochód podatnika z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z i na terenie określonym w uzyskanej decyzji.

Jednocześnie sąd nawiązał do linii orzeczniczej, jaka ugruntowała się w stosunku do podatników korzystających ze zwolnienia z opodatkowania dochodu na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), a więc w ramach instrumentu, który został zastąpiony obecną ulgą inwestycyjną (Polska Strefa Inwestycji, nowe SSE). Z uwagi na fakt, że brzmienie przepisów oraz sposób uzyskiwania i korzystania ze zwolnienia w ramach poprzedniej ulgi były bardzo zbliżone do obecnie obowiązujących dla DoW, sąd uznał za uzasadnione oparcie swojego stanowiska również o praktykę orzeczniczą poprzedniego rozwiązania.

Ponadto, co niezwykle istotne, sąd zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż momentem, od którego podatnik może korzystać ze zwolnienia dochodów jest moment poniesienia pierwszego wydatku związanego z inwestycją. Jest to niezwykle istotna konkluzja z uwagi na pojawiające się wątpliwości, czy podatnik może rozpocząć korzystanie ze zwolnienia z momentem poniesienia pierwszego wydatku, czy powinien zaczekać do momentu, gdy zacznie uzyskiwać dochody z danej inwestycji (przykładowo z linii technologicznej zakupionej w ramach inwestycji). Sąd również i w tej kwestii przychylił się do stanowiska zgodnego z literalnym brzmieniem przepisów.
 

Co wyrok WSA oznacza w praktyce?

Kolejny pozytywny wyrok w sprawie podatnika realizujących inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu jest niezwykle istotny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy uzyskali lub planują uzyskać zwolnienie z podatku na podstawie DoW. Należy mieć nadzieję, że ta linia orzecznicza ugruntuje się w kolejnych rozstrzygnięciach, które są spodziewane w niedalekiej przyszłości. Przyjęcie przez sądy odmiennego podejścia (tzw. podejścia projektowego) implikowałoby dla przedsiębiorców znaczne utrudnienia w kalkulacji wyniku korzystającego ze zwolnienia i rozliczaniu uzyskanej pomocy, a sama ulga podatkowa mogłaby stracić na swej atrakcyjności.

Podatnika w toku postępowania wspierał Zespół ds. SSE Deloitte.

Czy ta strona była pomocna?