Brak podejścia projektowego w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” (nowe SSE)

Artykuł

Brak podejścia projektowego w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” (nowe SSE)

Kluczowy wyrok WSA w Lublinie

Strefa Ulg i Dotacji (6/2019) | 2 grudnia 2019 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał przełomowy wyrok (sygn. I SA/Lu 560/19) w sprawie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całego dochodu uzyskanego na obszarze wskazanym w decyzji o wsparciu (DoW), w zakresie przedmiotu działalności w niej określonym, a nie jedynie dochodu uzyskanego z inwestycji, stanowiącej podstawę do wydania DoW.

W dniu 29 listopada 2019 r. WSA w Lublinie wydał kluczowy dla przedsiębiorców strefowych wyrok (sygn. I SA/Lu 560/19), zgodnie z którym zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) ujęte w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o PDOP, obejmuje całość dochodu wygenerowanego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie decyzji o wsparciu (DoW), na wskazanym w niej obszarze i w zakresie przedmiotu określonej w niej działalności (w ramach odpowiednich pozycji PKWiU).

Jest to pierwszy dotychczas wydany wyrok przyjmujący taką interpretację przepisów (brak zastosowania tzw. „podejścia projektowego”) regulujących zwolnienie podatkowe w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji (w podobnej sprawie wydany został wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 listopada 2019 r., o sygn. I SA/Kr 1018/19, w uzasadnieniu którego sąd powołał się na ustalenia zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, o której szerzej pisaliśmy we wcześniejszym wydaniu naszego newslettera).

Istota sprawy i stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, że na podstawie uzyskanej DoW prowadzić będzie inwestycję polegającą na rozbudowie linii technologicznych, które przyczynią się do zwiększania zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w uzyskanej DoW, zwolnieniu z PDOP powinien podlegać cały dochód z działalności Wnioskodawcy wskazanej w tej decyzji, prowadzonej na określonym w niej terenie (do wysokości limitu przyznanej pomocy publicznej), a nie jedynie dochód wygenerowany z nowej inwestycji.

Powyższe stanowisko nie zostało zaaprobowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS), w ocenie którego przedmiotowe zwolnienie odnosi się jedynie do dochodów uzyskanych w związku z realizacją nowej inwestycji, w konsekwencji czego, brak jest możliwości stosowania tego zwolnienia w stosunku do innych dochodów uzyskiwanych z pozostałej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy rodzaj prowadzonej działalności jest zbieżny z określonym w DoW.

Powyższe nie spotkało się z akceptacją Wnioskodawcy, który złożył skargę do WSA.

Rozstrzygnięcie WSA

W wyniku wniesionej skargi, WSA w Lublinie uchylił interpretację DKIS. W ustnym uzasadnieniu Wyroku Sąd podzielił przedstawione przez Skarżącą stanowisko, zgodnie z którym językowe (gramatyczne, literalne) brzmienie przepisów (przede wszystkim ustawy o PDOP) regulujących omawiane zwolnienie nie ustanawia warunku aby dochód podlegający potencjalnemu zwolnieniu z PDOP był generowany w ramach działalności gospodarczej będącej efektem realizacji nowej inwestycji, a jedynie wymogi aby działalność ta była określona w uzyskanej DoW i prowadzona na wskazanym w niej terenie.

Skutki omawianego wyroku

Należy zauważyć, że stanowisko sądów administracyjnych w kwestii „podejścia projektowego” było długo wyczekiwane przez przedsiębiorców. Wiąże się to w szczególności z tym, że na kanwie powstałych wątpliwości, w ciągu zaledwie roku, DKIS wydał szereg sprzecznych ze sobą interpretacji indywidualnych, jak również doczekaliśmy się wspomnianej interpretacji ogólnej (do treści której Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydanie w dniu 16 grudnia br. szczegółowych objaśnień podatkowych - więcej na stronie ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/ruszaja-prace-nad-objasnieniami-ws-sposobu-ustalania-dochodu-zwolnionego-z-pit-i-cit).

Niewątpliwie rozstrzygnięcie WSA w Lublinie niesie za sobą pozytywny sygnał dla przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie DoW, gdyż przyjęcie stanowiska prezentowanego przez DKIS i uznanie, że zwolnieniu z PDOP podlega jedynie dochód z nowej inwestycji skutkowałoby tym, że korzystanie ze zwolnienie podatkowego w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” byłoby dużo mniej efektywne i wiązałoby się z wieloma dodatkowymi trudnościami dot. kalkulacji dochodu zwolnionego.

 

Wnioskodawcę w toku postępowania wspierały: Zespół ds. SSE oraz Zespół Litigation Deloitte.

Czy ta strona była pomocna?