Ustalenie zakresu zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Artykuł

Ustalenie zakresu zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

Strefa Ulg i Dotacji (4/2019) | 29 października 2019 r.

25 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał interpretację ogólną w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: „interpretacja ogólna”).

Istota sprawy – podejście projektowe

Wydanie analizowanej interpretacji ogólnej miało na celu przede wszystkim rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczącej tego czy istnieje konieczność stosowania tzw. podejścia projektowego. Zatem, czy na podstawie decyzji o wsparciu („DoW”) można zwalniać cały dochód uzyskany na obszarze wskazanym w DoW, w zakresie przedmiotu działalności w niej określonym; czy też tylko dochód uzyskany z inwestycji, stanowiącej podstawę do wydania DoW (a zatem np. tylko dochód uzyskany z wykorzystaniem maszyn i urządzeń nabytych w ramach inwestycji).

Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu Strefy Ulg i Dotacji analizowane zagadnienie ma kluczowe znaczenie w przypadku inwestycji, przeprowadzanych na terenie istniejących zakładów (tzw. inwestycje typu brownfield). W takiej sytuacji, zastosowanie podejścia projektowego częstokroć sprawiałoby, że zakresem zwolnienia podatkowego objęta byłaby jedynie niewielka (np. 10-15%) część dochodu generowanego przez cały zakład. Niniejsze, co do zasady, sprawiałoby, że dany inwestor dużo mniej efektywnie wykorzystywałby omawiane zwolnienie podatkowe.

 

Stanowisko Ministra zawarte w interpretacji ogólnej

W interpretacji ogólnej przedstawiono m.in. następujące tezy:

Częstą formą realizacji nowej inwestycji jest inwestycja realizowana na posiadanych przez podatnika rzeczowych aktywach trwałych. W takich przypadkach, jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania), dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania ustala się z uwzględnieniem tego istniejącego, przed wydaniem decyzji o wsparciu, majątku. Sytuacja taka jest możliwa jedynie wówczas, gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji.

W tym zakresie dochód nie podlega wydzieleniu ze względu na ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania między inwestycją istniejącą i nową, gdyż takie wydzielenie musiałoby opierać się na metodach, których ustawa o CIT i ustawa o PIT nie przewidują dla celów ustalenia dochodu. W przypadku jednak, gdy ścisłe powiązania między istniejącą a nową inwestycją nie występują, przedsiębiorca określa dochód (przychód) z nowej inwestycji jako dochód (przychód) wytwarzany niezależnie od inwestycji istniejącej i tylko ten dochód (przychód) wytworzony niezależnie od inwestycji istniejącej podlega zwolnieniu z opodatkowania. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje umiejscowienie tej nowej inwestycji, w porównaniu do istniejącej inwestycji (ten sam teren, budynek).

 

W związku z powyższym, wydaje się, że zdaniem Ministra podejście projektowe może mieć zastosowanie; przy czym przypadek każdej inwestycji wymaga odrębnej analizy z perspektywy ww. przesłanek. W tym zakresie kluczowym będzie rozstrzygnięcie czy między obecnymi a nowymi inwestycjami w danym zakładzie występują powiązania tego rodzaju, że niemożliwym jest określenie (wydzielenie) dochodu wyłącznie z danej nowej inwestycji.

Podkreślić również trzeba, że w odpowiednich przepisach brak jest definicji pojęcia „ścisłych powiązań”, o których mowa powyżej. Stąd, w praktyce może wystąpić wiele wątpliwości odnośnie tego, czy w świetle zapatrywań zawartych w interpretacji ogólnej, przedsiębiorca uprawniony będzie do zwolnienia całości dochodu uzyskanego na obszarze wskazanym w DoW, w zakresie przedmiotu działalności w niej określonym; czy też będzie mógł korzystać z przedmiotowego zwolnienia jedynie w zakresie dochodu wygenerowanego stricte przez nową inwestycję.

Treść interpretacji ogólnej dostępna jest pod tym linkiem

Czy ta strona była pomocna?