Ministerstwo Finansów wyjaśni wątpliwości dot. zwolnień podatkowych w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji”

Artykuł

Ministerstwo Finansów będzie wyjaśniać wątpliwości dot. zwolnień podatkowych w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji”

Zakończyły się konsultacje podatkowe w sprawie wydania interpretacji ogólnej

Strefa Ulg i Dotacji (3/2019) | 9 października 2019 r.

4 października br. zakończyły się konsultacje ws. interpretacji ogólnej dotyczącej korzystania ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na podstawie decyzji o wsparciu (DoW) w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Przedmiotem konsultacji organizowanych przez Ministerstwo Finansów były specyficzne kryteria, jakie będą decydować o tym, czy możliwe jest oddzielenie dochodu z nowej inwestycji i istniejącego już zakładu, a tym samym o możliwości zwolnienia całego dochodu z już działającego przedsiębiorstwa objętego decyzją o wsparciu.

Działania Ministerstwa Finansów (MF) są odpowiedzią na pojawiające się w ostatnim czasie wątpliwości dotyczące sposobu kalkulacji dochodu podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego w przypadku uzyskania DoW na tzw. reinwestycje, czyli rozbudowę już istniejącego zakładu.

Podejście projektowe – niekorzystna praktyka organów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o CIT, zwolnieniu podlegają dochody osiągane przez podatnika z działalności objętej DoW. Na tej podstawie pojawiły się wątpliwości, czy podatnicy mają prawo do zwolnienia z CIT dochodu z całej działalności określonej w DoW, czy wyłącznie dochodu generowanego z inwestycji, która stanowiła podstawę do wydania DoW. W ostatnim czasie ukształtowała się bowiem niekorzystna praktyka organów podatkowych, w świetle której zwolnienie z CIT w oparciu o DoW nie może przysługiwać Spółce w odniesieniu do całego dochodu z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu i prowadzonej na terenie w niej określonym, a wyłącznie w stosunku do dochodu wygenerowanego w wyniku nowej inwestycji (tzw. „podejście projektowe”).

Zgodnie z podejściem projektowym, organy podatkowe nakładają na podatnika obowiązek śledzenia, wyodrębniania funkcjonalnego i ustalania wielkości zwolnienia w oparciu o przychody i koszty wygenerowane wyłącznie przez nową inwestycję, co w przypadku ścisłego jej powiązania z dotychczasową infrastrukturą – bywa niemożliwe lub bardzo utrudnione. Przyjęcie podejścia projektowego, w praktyce może bowiem prowadzić do całkowitego uniemożliwienia podatnikom skorzystania ze zwolnienia z CIT, np. w przypadku gdy inwestycja jest funkcjonalnie nierozerwalnie związana z istniejącą infrastrukturą i prowadzi do zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu. W konsekwencji, może okazać się, że instrument wsparcia, jakim jest DoW stałby się dostępny wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących nowe/wyodrębnione funkcjonalnie inwestycje, co stanowi znacznie mniejszy udział w inwestycjach objętych dotychczas zwolnieniami strefowymi i decyzjami o wsparciu. Warto podkreślić, że również w przypadku takich inwestycji, gdzie budujemy nowy zakład od podstaw, problem ten pojawiłby się w przypadku jego dalszej rozbudowy - nieobjętej wsparciem (kolejne projekty inwestycyjne).

Wnioski po spotkaniu w MF

Dostrzegając problem w zakresie możliwości biznesowych ustalenia dochodu związanego wyłącznie z nową inwestycją realizowaną na podstawie DoW (w sytuacji gdy inwestycja ta związana jest w sposób funkcjonalny z istniejącą infrastrukturą), Ministerstwo Finansów przeprowadziło 4 października br. spotkanie konsultacyjne, którego celem było wysłuchanie głosu biznesu i zidentyfikowanie trudności, z jakimi mogą się mierzyć przedsiębiorcy w związku z wydzieleniem dochodu z nowej inwestycji, a także ustalenie kierunkowych założeń, jakie powinny znaleźć odzwierciedlenie w interpretacji ogólnej MF.

Według zamierzeń MF, w sytuacji gdy sposób zintegrowania istniejącej i nowej inwestycji nie pozwala na określenie dochodu z nowej inwestycji bez uwzględnienia dochodu z istniejącej działalności – podatnik powinien mieć możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym całego dochodu uzyskanego z działalności na podstawie decyzji o wsparciu. Przykładowo - podczas spotkania wskazano, iż przez nierozerwalność inwestycji rozumieć należy taką sytuację, gdy aktywa zakupione w ramach nowej inwestycji nie są w stanie samodzielnie wytworzyć produktów, a do ich wytworzenia konieczne jest współdziałanie aktywów w starej inwestycji. Przy ocenie nierozerwalności należy się kierować takimi przesłankami jak lokalizacja inwestycji, kody PKWiU wytwarzanych produktów, udział istniejących urządzeń w procesie produkcyjnym ulepszonym lub rozszerzonym, zaangażowanie tych samych kadr pracowniczych przy obsłudze zarówno starych jak i nowych urządzeń, powiązanie z rodzajem działalności itp.

Należy jednak podkreślić, iż powyższe kryteria zostały przedstawione jako zgłoszone przez inwestorów, doradców i organizacje w procesie konsultacji społecznych i jako takie nie stanowią na tym etapie stanowiska MF. Na ten moment resort nie określił terminu wydania interpretacji ogólnej, ani nie odniósł się do kwestii dostosowania i uszczegółowienia wskazanych powyżej kryteriów oceny.

Czy ta strona była pomocna?