Duży projekt inwestycyjny – definicja i zasady uzyskiwania wsparcia

Artykuł

Duży projekt inwestycyjny – definicja i zasady uzyskiwania wsparcia

Strefa Ulg i Dotacji (32/2022) | Akademia Pomocy Publicznej – wydanie 8

Regionalna pomoc inwestycyjna (RPI) jest jednym z najistotniejszych i najpopularniejszych rodzajów pomocy publicznej, dostępnych dla przedsiębiorców planujących projekty inwestycyjne. Głównym celem pomocy regionalnej jest wspieranie rozwoju Unii Europejskiej poprzez aktywizację oraz zmniejszanie dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Z zagadnieniem regionalnej pomocy inwestycyjnej, zarówno w odniesieniu do warunków jej udzielania, jak i wysokości możliwego do pozyskania wsparcia, nieodłącznie związane są terminy: „duży projekt inwestycyjny” oraz „jednostkowy projekt inwestycyjny”.

Wysokość możliwego do pozyskania wsparcia (intensywność wsparcia) jest bezpośrednio uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

W Polsce wysokość wsparcia określona jest w mapie regionalnej pomocy inwestycyjnej ustalonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 z dnia 14 grudnia 2021 r.:

Zapisz się na "Strefę Ulg i Dotacji"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Określona w Mapie bazowa intensywność pomocy może być zwiększona o:

 • 20 p. p. w przypadku pomocy udzielanej mikro- lub małemu przedsiębiorcy,
 • 10 p. p. w przypadku pomocy udzielanej średniemu przedsiębiorcy,
 • 10 p. p. w przypadku obszarów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wynikająca z mapy pomocy regionalnej maksymalna intensywność wsparcia ma bezpośrednie zastosowanie wyłącznie dla projektów o całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych do 50 mln EUR włącznie.

 

DUŻY PROJEKT INWESTYCYJNY

Duży projekt inwestycyjny to inwestycja początkowa, której koszty kwalifikowalne przekraczają 50 mln EUR.

W przypadku ubiegania się o regionalną pomocy inwestycyjną na realizację dużego projektu inwestycyjnego, zmianie ulegają warunki wyliczania maksymalnej wartości możliwego do uzyskania wsparcia - zastosowanie ma tzw. dostosowana kwota pomocy - maksymalna dopuszczalna kwota pomocy na duże projekty inwestycyjne.

W przypadku, gdy pomoc udzielana jest w oparciu o zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z dnia 17 czerwca 2014 r., a więc nie wymaga dodatkowej zgody Komisji Europejskiej, wysokość wsparcia obliczana jest według następującego wzoru:

Dostosowana kwota pomocy = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), gdzie:

 • R to maksymalna intensywność pomocy obowiązująca na danym obszarze, z wyłączeniem zwiększonej intensywności pomocy dla MŚP,
 • A to część kosztów kwalifikowalnych wynosząca 50 mln EUR,
 • B to część kosztów kwalifikowalnych między 50 mln EUR a 100 mln EUR,
 • C to część kosztów kwalifikowalnych powyżej 100 mln EUR.

Możliwe jest również uzyskanie wsparcia dla kosztów kwalifikowanych przekraczających 100 mln EUR, jednak w takim przypadku pomoc musi zostać zatwierdzona przez Komisję Europejską w procesie notyfikacji pomocy, a jej wysokość obliczana jest zgodnie z wzorem:

Dostosowana kwota pomocy = R × (A + 0,50 × B + 0,34 × C), gdzie:

 • R to maksymalna intensywność pomocy obowiązująca na danym obszarze, z wyłączeniem zwiększonej intensywności pomocy dla MŚP,
 • A to część kosztów kwalifikowalnych wynosząca 50 mln EUR,
 • B to część kosztów kwalifikowalnych między 50 mln EUR a 100 mln EUR,
 • C to część kosztów kwalifikowalnych powyżej 100 mln EUR.

 

JEDNOSTKOWY PROJEKT INWESTYCYJNY

Zagadnienie jednostkowego projektu inwestycyjnego jest istotne szczególnie dla przedsiębiorców realizujących równolegle wiele projektów w tej samej lokalizacji. Termin ten porządkuje rozumienie takich zagadnień jak „projekt” lub „jeden projekt” i, co należy zauważyć, definicja ta nie jest zgodna z potocznym rozumieniem tych terminów.

Zgodnie z art. 2.2 ust. 27 Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa (2021/C 153/01) „jednostkowy projekt inwestycyjny” oznacza każdą inwestycję początkową związaną z taką samą lub podobną działalnością rozpoczętą przez beneficjenta pomocy na poziomie grupy w ciągu trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie NUTS 3 (73 podregiony, które swoimi granicami odpowiadają grupom sąsiadujących ze sobą powiatów).

Powyższe oznacza, że w przypadku realizacji w krótkich odstępach czasu kilku inwestycji, dla których otrzymano i/lub planuje się wnioskowanie o wsparcie w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, konieczne może być zsumowanie ich wartości i, w przypadku przekroczenia odpowiednio 50 mln EUR i 100 mln EUR wyliczenie dostosowanej kwoty pomocy oraz, w przypadku ubiegania się o wsparcie dla kosztów przekraczających 100 mln EUR – zgłoszenie jej do Komisji Europejskiej.

Mapa drogowa finansowania - strategia rozwoju i transformacji firmy z wykorzystaniem zachęt (dotacji i ulg podatkowych)

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Bezpłatne seminaria on-line: październik - grudzień

>> Szczegóły i rejestracja

Czy ta strona była pomocna?