NSA potwierdza możliwość łącznego i chronologicznego rozliczania wyniku zwolnionego na podstawie zezwoleń SSE i decyzji o wsp

Analizy

NSA potwierdza możliwość łącznego i chronologicznego rozliczania wyniku zwolnionego na podstawie zezwoleń SSE i decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Strefa Ulg i Dotacji (12/2023) | 11 lipca 2023

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 4 lipca 2023 r. podatnik może prowadzić jedną, wspólną ewidencję dla celu ustalenia wyniku podatkowego z działalności zwolnionej z podatku dochodowego – dla zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

W wyroku z dnia 4 lipca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS), wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Rzeszowie z dnia 8 października 2020 r. (sygn. I Sa/Rz 340/20) oraz potwierdził poprawność stanowiska prezentowanego przez przedsiębiorcę i WSA w Rzeszowie, zgodnie z którym podatnik może prowadzić jedną, wspólną ewidencję dla celu ustalenia wyniku podatkowego z działalności zwolnionej z podatku dochodowego – dla zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) oraz decyzji o wsparciu (DoW) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Orzeczenie to było długo wyczekiwane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o zezwolenia i DoW. To jeden z pierwszych wyroków NSA dot. przedstawionych kwestii. Co istotne ten wyrok potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą prezentowaną przez poszczególne wojewódzkie sądy administracyjne.


Istota zagadnienia

Możliwość prowadzenia łącznej ewidencji oraz stosowania chronologicznych rozliczeń ma szczególne znaczenie dla podatników posiadających zezwolenia strefowe oraz DoW (lub rozważających uzyskanie takiej decyzji).
Organy podatkowe w dotychczas wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazywały, że konstrukcja zwolnienia dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych nie jest analogiczna do wsparcia przewidzianego dla realizowania nowych inwestycji w ramach PSI i w konsekwencji podatnik prowadzący działalność na podstawie zezwoleń SSE oraz DoW jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji wyniku zwolnionego na podstawie zezwoleń SSE i DoW.

Powyższe stanowisko, na co wskazywali podatnicy i wojewódzkie sądy administracyjne, nie znajdywało odzwierciedlenia w przepisach, a interpretacje wydawane przez DKIS najczęściej opierały się na niestanowiących źródła powszechnie obowiązującego prawa Objaśnieniach z dnia 6 marca 2020 r. dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Objaśnienia).


Stanowisko DKIS oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

DKIS w interpretacji stanął na stanowisku zgodnie z którym prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności zarówno w oparciu o zezwolenia i DoW obliguje go do prowadzenia dla nich odrębnej ewidencji. Swoje stanowisko Organ w głównej mierze oparł na Objaśnieniach.

Na powyższą interpretację indywidualną przedsiębiorca złożył skargę do WSA.

WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 8 października 2020 r. (sygn. I Sa/Rz 340/20) uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz przychylił się do stanowiska prezentowanego przez podatnika, o czym pisaliśmy w artykule Możliwość łącznego rozliczania zezwoleń SSE i decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Sąd argumentował, że z treści przepisów wynika możliwość łącznego oraz chronologicznego rozliczania wyniku zwolnionego na podstawie zezwoleń SSE oraz DoW, natomiast stanowisko DKIS, wedle którego podatnik jest zobligowany do prowadzenia odrębnej ewidencji tego wyniku, nie ma oparcia w przepisach prawa. Sąd zaaprobował również pogląd przedsiębiorcy, wedle którego obowiązek podatnika do prowadzenia odrębnej ewidencji nie może wynikać z treści Objaśnień, które nie są źródłem prawa i tym samym nie mogą być podstawą do nakładania dodatkowych obowiązków na podatnika. DKIS wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA przychylił się do argumentacji podatnika oraz WSA w Rzeszowie. W ramach ustnego uzasadnienia wyroku, NSA stwierdził, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa nie ma podstaw do twierdzenia, że koniecznym jest prowadzenie przez podatnika, odrębnej ewidencji wyniku zwolnionego, uzyskiwanego na podstawie zezwoleń SSE i DoW. Takie podejście tworzyłoby dodatkowy obowiązek, który zdaniem NSA nie znajduje poparcia w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W efekcie NSA oddalił skargę kasacyjną DKIS oraz uznał, że istnieje możliwość prowadzenia łącznego i chronologicznego rozliczania wyniku zwolnionego na podstawie zezwoleń SSE oraz DoW.


Podsumowanie

NSA potwierdził korzystny dla podatników pogląd w bardzo istotnej sprawie. Możliwość łącznego i chronologicznego rozliczania wyniku zwolnionego ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w oparciu o zezwolenia SSE oraz DoW. Stanowisko NSA przekłada się na istotne ułatwienie procesu rozliczania i korzystania ze zwolnień podatkowego na podstawie obu instrumentów pomocowych, głównie z powodu braku konieczności przypisywania przychodów (straty) do konkretnej działalności określonej w zezwoleniu SSE/DoW, co w praktyce byłoby często bardzo trudne. Takie podejście powinno również spowodować wzrost popularności DoW u przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia SSE, ponieważ brak konieczności odrębnego ustalania wyniku zwolnionego na podstawie zezwoleń SSE i DoW, powinien skutkować zmniejszeniem obowiązków inwestorów, które dot. prowadzenia rozliczeń podatkowych.

 

Wnioskodawcę w toku postępowania wspierały Zespoły Gi3 oraz Litigation firmy Deloitte.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?