Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podnoszenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Analizy

Wsparcie projektów dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Założenia planowanych konkursów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Strefa Ulg i Dotacji (9/2024) | 17 maja 2024 r.

 

Od czerwca do września 2024 r. planowane są dwa konkursy w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, w których otrzymać można wsparcie projektów związanych z:

 • rozwojem OZE – wytwarzaniem i wykorzystaniem biometanu oraz biogazu,
 • podnoszeniem efektowności energetycznej przedsiębiorstw.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa
 

Zakres wsparcia

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu, z wyłączeniem instalacji wykorzystania biomasy w procesie zgazowania.

Moce instalacji:

Energia elektryczna:

 • z biomasy - powyżej 5MWe,
 • z biogazu - powyżej 0,5 Mwe.

Energia cieplna:

 • z biomasy - pow. 5 MWth/5 MWe,
 • z biogazu - pow. 0,5 MWth.

 

Wysokość i warunki wsparcia

Dotacja: do 49% dofinansowania (do 39,06% kosztów kwalifikowanych).
Pożyczka z oprocentowaniem 0% z możliwością umorzenia: do 51% dofinansowania (do 40,65% kosztów kwalifikowanych).

Pożyczka NFOŚiGW na warunkach rynkowych: co najmniej 20,29% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne wsparcie projektów dotyczących wytwarzania biometanu: 50 mln PLN.

Maksymalne wsparcie projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu: 40 mln PLN.

Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 15 lat z możliwością karencji spłaty do 12 miesięcy od zakończenia projektu.

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki preferencyjnej, dotacji i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci

Duże i średnie przedsiębiorstwa


Zakres wsparcia

Wsparcie podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności:

 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, systemów obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych oraz systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
 • instalacja urządzeń OZE z magazynami energii oraz urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego (element dodatkowy w projekcie).

Minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej:

 • budynki: 30%
 • linie / procesy technologiczne: 10%.

Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.


Wysokość i warunki wsparcia

Do 85% kosztów kwalifikowanych finansowanych może być pożyczką z oprocentowaniem 0% z możliwością umorzenia do 30% dla dużych przedsiębiorstw / 49% dla średnich przedsiębiorstw.

Co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych finansowanych musi być pożyczką NFOŚiGW na warunkach rynkowych.

Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 15 lat z możliwością karencji spłaty do 12 miesięcy od zakończenia projektu.

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki preferencyjnej i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych.

Planowane konkursy to kolejne obok Kredytu ekologicznego oraz programu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu możliwości wsparcia Zielonej transformacji. Dodatkowe możliwości w ramach programów finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego dostępne są dla podmiotów energochłonnych, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania omawianymi programami, oferujemy kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • szczegółową weryfikację kwalifikowalności projektu,
 • zbudowanie koncepcji przedsięwzięcia wpisującego się w zakres konkursu,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami,
 • monitoring oceny wniosku, wsparcie w podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczeniu projektu.
Czy ta strona była pomocna?