Blue Growth – dotacje na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Artykuł

Blue Growth – dotacje na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Blisko 43 mln PLN na projekty w branży morskiej

Strefa Ulg i Dotacji (4/2022) | 4 lutego 2022 r.

Nowy konkurs w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 wpierający przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia.

1 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkurs, w ramach którego uzyskać będzie można od 200 tys. do 2 mln euro dofinansowania kosztów realizacji projektów, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub usług w branży morskiej.

Budżet konkursu wynosi 9 350 000 euro. Wnioski można składać do 31 marca 2022 r.

Koszty będą uznane za kwalifikowalne od momentu publikacji przez PARP listy projektów rekomendowanych do objęcia wsparciem i nie dłużej, niż do 30 kwietnia 2024 r.

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianej branży morskiej, które:

 • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż równowartość 20 000 EUR.

Dopuszcza się realizację projektu w formule partnerskiej z norweskim przedsiębiorcą, co na etapie oceny projektu będzie dodatkowo punktowane. Partnerstwo będzie uznane za spełnione, jeśli Wnioskodawca udowodni, że jego oraz partnera łączy ten sam, określony w projekcie, cel gospodarczy i społeczny.

Jakie projekty będą mogły otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na opracowanie, komercjalizację i zastosowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów lub rozwiązań w obszarze wód śródlądowych i morskich. Inwestycje mogą obejmować optymalizację produkcji, automatyzację, zwiększenie trwałości i niezawodności procesów, wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań, ale także działania prowadzące do ograniczenia wpływu na środowisko – np. systemy zbierania i przetwarzania odpadów ze statków, ekologiczne systemy zasilania statków, innowacyjne sposoby gospodarowania odpadami w portach.

Dofinansowaniem objęte będą koszty:

 • inwestycji, w tym inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, a także koszty pogłębiania,
 • prac rozwojowych,
 • usług doradczych,
 • usług wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji,
 • dodatkowych działań mających na celu m.in. osiągnięcie wyższego, niż wymagane, poziomu ochrony środowiska, zwiększenie efektywności energetycznej czy poziomu recyklingu, wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji.

Rezultatem projektu musi być wdrożenie przez Wnioskodawcę innowacji procesowej i/lub produktowej (wprowadzenie do działalności nowych lub ulepszonych produktów i procesów).

Koszty kwalifikowane oraz wysokość i formy wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Czynniki sukcesu:

 • udokumentowana umową współpraca z podmiotem prawa norweskiego,
 • zaplanowana w projekcie współpraca z polskimi jednostkami naukowo – badawczymi,
 • wykazanie wysokiego poziomu innowacyjności (możliwie na poziomie międzynarodowym),
 • zasoby kadrowe w tym doświadczenie kadry zarządzającej, techniczne i finansowe zapewniające Wnioskodawcy skuteczną realizację projektu,
 • wykazanie zasadności realizacji projektu i jego efektywności ekonomicznej (prawidłowa relacja nakładu do zysku),
 • wykazanie, że projekt jest realny do realizacji w zakresie stawianych celów oraz harmonogramu zaplanowanych prac.

Podsumowanie

Ogłoszony przez PARP konkurs jest ostatnią szansą dla przedsiębiorców na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na latach 2014 – 2021. Szeroki zakres przedmiotowy i przypisany do niego katalog kosztów kwalifikowalnych umożliwia podmiotom działającym w obszarze wód śródlądowych lub morskich realizację projektów przekrojowych - zaczynając od opracowania technologii/ rozwiązania, poprzez jego stworzenie, certyfikowanie i finalnie wdrożenie na rynek.
Założenia nowego programu wspierającego badania i rozwoju – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – zakładają wsparcie projektów modułowych, których obligatoryjnym elementem będzie realizacja prac badawczych, a ich uzupełnieniem np. koszty inwestycyjne. Warto zatem już teraz nabrać doświadczenia w tworzeniu koncepcji zbliżonych do tych, jakie w przyszłości będą rekomendowane do wsparcia.

Autorzy: Maria Paradowska, Dominika Alicka, Marek Sienkiewicz

Czy ta strona była pomocna?