Polska Strefa Inwestycji

Artykuł

Dofinansowanie z FGŚP może stanowić przychód zwolniony

Kluczowe dla inwestorów strefowych wyroki WSA w Rzeszowie

Strefa Ulg i Dotacji (3/2022) | 20 stycznia 2022 r.

W grudniu 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał dwa wyroki dot. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które są bardzo istotne dla inwestorów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

14 grudnia 2021 r. WSA w Rzeszowie wydał istotny dla przedsiębiorców strefowych wyrok, o sygn. I SA/Rz 811/21, zgodnie z którym dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP stanowi przychód na gruncie PDOP, a przychód ten, należy traktować jako przychód zwolniony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Następne orzeczenie w analogicznej sprawie WSA w Rzeszowie wydał 16 grudnia 2021 r. (sygn. I SA/Rz 865/21). Wyroki te stanowią kluczowe rozstrzygnięcia dla podatników prowadzących działalność na podstawie zezwoleń w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, którzy skorzystali z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wypłacanego ze środków FGŚP.
 

Istota sprawy i stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Wnioskodawcy ubiegając się o wydanie interpretacji indywidualnych, w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięć WSA w Rzeszowie, wskazali, że prowadzą działalność na podstawie zezwoleń w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W celu ograniczenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z pandemią Covid-19, w tym przede wszystkim w celu utrzymania utworzonych miejsc pracy, wnioskodawcy skorzystali z dostępnych form wsparcia przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa o Covid-19). Niniejsze dotyczyło przede wszystkim przewidzianego w art. 15g ustawy o Covid-19 dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Po uzyskaniu dofinansowania, po stronie podatników pojawiła się wątpliwość co do jego prawidłowej kwalifikacji podatkowej. W ocenie wnioskodawców, otrzymanie środków z FGŚP nie powinno w ogóle stanowić przychodu na gruncie PDOP, a w przypadku uznania, że przychód taki stanowią, to w zakresie związanym z działalnością prowadzoną na terenie SSE, środki takie zakwalifikowane powinny zostać jako przychód zwolniony (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP).

Powyższe stanowisko nie zostało zaaprobowane przez DKIS. Organ wskazał, że przedmiotowe dofinansowanie powinno być klasyfikowane na gruncie ustawy o PDOP jako przychód, który dodatkowo powinien być uznany za przychód z działalności pozastrefowej. W przedmiotowych interpretacjach indywidualnych stwierdzono, że jedynie przychód z działalności bezpośrednio wskazanej w zezwoleniu SSE może podlegać zwolnieniu.
 

Rozstrzygnięcia WSA

W wyniku wniesionych skarg, WSA w Rzeszowie uchylił wydane przez DKIS interpretacje. Z jednej strony Sąd podzielił stanowisko DKIS, zgodnie z którym dofinansowanie z FGŚP powinno stanowić przychód na gruncie ustawy o PDOP, przyznając jednocześnie rację skarżącym, w zakresie uznania go jako przychodu strefowego/zwolnionego.

Zdaniem Sądu na tle przedstawionych spraw przyjąć należy, że dofinansowanie z FGŚP, które rekompensuje podatnikowi spadek jego obrotów wykazywanych w działalności strefowej, w sytuacji utrzymywania miejsc pracy w SSE, pozostaje w ścisłym i bezpośrednim związku z wykonywaną działalnością strefową, stanowiąc o sposobie sfinansowania kosztów tej działalności, to jest kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy działalności strefowej. Tym samym w ocenie WSA, pomiędzy analizowanym dofinansowaniem pracowników ze środków FGŚP, a działalnością strefową, występuje ścisły, funkcjonalny i nierozerwalny związek, który pozwala na uwzględnienie tego przychodu w kalkulacji dochodu zwolnionego.


Sytuacja przedsiębiorców w świetle wyroków WSA

Chociaż omawiane orzeczenia nie mają statusu prawomocnych, to z pewnością wyznaczają kierunek interpretacyjny, w którym mogą podążać sądy administracyjne w analogicznych sprawach. Wyroki te można ocenić jako korzystne dla przedsiębiorców strefowych, z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie odnośnie możliwości uznania dofinansowania z FGŚP jako przychodu zwolnionego z PDOP.

Konsekwentnie, wskazane rozstrzygnięcia mogą stanowić istotny powód do rewizji rozliczeń podatkowych przez przedsiębiorców strefowych, korzystających z dofinansowań ze środków FGŚP, szczególnie dla tych którzy alokowali ten przychód do działalności opodatkowanej.


Autorzy: Marek Sienkiewicz, Bartłomiej Węgrzyn, Marcin Zwolenik, Paweł Janiak, Alicja Gołkowska


O istotnych kwestiach związanych z działalnością w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE oraz wpływu „Polskiego Ładu” na inwestorów strefowych opowiemy szczegółowo podczas naszego webinaru, na który serdecznie zapraszamy.

Czy ta strona była pomocna?