Konkurs NFOŚiGW dotyczący gospodarki wodno – ściekowej

Artykuł

Konkurs NFOŚiGW dotyczący gospodarki wodno – ściekowej

Wsparcie projektów dotyczących budowy nowych, rozbudowy lub przebudowy istniejących oczyszczalni obsługujących sektory przemysłu spożywczego

Strefa Ulg i Dotacji (5/2022) | 11 lutego 2022 r.

Oczyszczalnie przemysłowe mogą liczyć na pomoc w formie preferencyjnej pożyczki w ramach konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) konkurs oferuje wsparcie w formie preferencyjnej pożyczki do 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji związanej z budową lub przebudową oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln zł.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, a wnioski można składać do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

 

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie?

Konkurs kierowany jest do podmiotów działających w szeroko pojętej branży spożywczej, prowadzących działalność związaną z:

 • przetwórstwem mleka,
 • produkcją i przetwórstwem owoców i warzyw, w tym grzybów,
 • produkcją i butelkowaniem napojów bezalkoholowych,
 • przetwórstwem zbóż i ziemniaków,
 • chowem, hodowlą zwierząt gospodarskich, produkcją lub przetwórstwem mięsa,
 • produkcją alkoholu i napojów alkoholowych, w tym piwa,
 • wytwarzaniem pasz zwierzęcych z produktów roślinnych,
 • wytwarzaniem żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych,
 • wytwarzaniem słodu i drożdży,
 • przetwórstwem rybnym.

Jakie projekty będą mogły otrzymać wsparcie?

Wsparcie uzyskać mogą projekty realizowane nie dłużej, niż do 31 grudnia 2027 r., których efektem będzie zmniejszenie zużycia wody oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń trafiającego do środowiska wraz ze ściekami generowanymi przez przemysł spożywczy.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone dla następujących typów projektów:

 1. Budowa nowych oczyszczalni dla zakładów istniejących, prowadzących czynną produkcję w sektorach przemysłu spożywczego, w tym wspólnie oczyszczających ścieki komunalne przyjmowane spoza terenu zakładu.
 2. Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni obsługujących sektory przemysłu spożywczego – oczyszczalnie przemysłowe, w tym wspólnie oczyszczające ścieki komunalne przyjmowane spoza terenu zakładu. Projektem mogą być też objęte systemy przyłączeniowe lub przesyłowe (kanały i rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami) do innych oczyszczalni ścieków.
 3. Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących podczyszczalni ścieków przemysłowych sektora spożywczego odprowadzających ścieki do oczyszczalni komunalnych wraz z systemami przyłączeniowymi lub przesyłowymi (kanały i rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami). Podczyszczalnie muszą być zlokalizowane na terenie zakładu, oczyszczalni przemysłowej lub oczyszczalni komunalnej.

Planowany ładunek zanieczyszczeń kierowany do oczyszczalni nie może być mniejszy, niż 4 000 RLM (nie dotyczy przedsięwzięć obejmujących podczyszczalnie ścieków).

Program nie dotyczy budowy oczyszczalni dla nowych zakładów.

 

Koszty kwalifikowane:

 • zakup i dostawa środków trwałych, instalacji, linii technologicznych,
 • roboty demontażowe i rozbiórkowe, montażowe,
 • instalacje i obiekty do produkcji energii,
 • sieci międzyobiektowe,
 • rozruch urządzeń i instalacji wraz ze szkoleniem personelu,
 • przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych,
 • elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne,
 • drogi i place technologiczne,
 • przełożenie sieci i obiektów sieciowych,
 • usługi zewnętrzne wymagane przy realizacji robót oraz przy ich odbiorze takie jak: nadzory – geotechniczny, archeologiczny, przyrodniczy, właścicielski operatorów sieci kolidującej, obsługa geodezyjna itp.,
 • koszty kwalifikowane obiektów, instalacji, których wykonanie bezpośrednio nie jest powiązane z prowadzeniem procesów technologicznych i uzyskaniem efektów ekologicznych, a wykorzystywane będą również w celach ogólnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, będą rozliczone proporcjonalnie do ich udziału wynikającego z potrzeb eksploatacji oczyszczalni,
 • budowa obiektów i instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (dotyczy 1 i 2 typu inwestycji),
 • roboty mające charakter remontu - w ramach kompleksowych przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków,
 • likwidacja istniejących oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków.

Środki trwałe będące na stałym wyposażeniu linii technologicznych obiektów oczyszczalni.

Koszty nadzoru inwestorskiego.

Koszty dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i niezbędnymi uzgodnieniami.

Wysokość i forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych (oprocentowanie zmienne WIBOR 3M, nie mniej, niż 2%) lub pożyczki oprocentowanej na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych) do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Okres finansowania projektu nie może być dłuższy, niż 15 lat.

Konkurs zakłada możliwość wypłaty środków w formie zaliczki i refundacji.

 

Kryteria dopuszczające:

1. Posiadanie przez Wnioskodawcę:

 • pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych lub pozwolenia zintegrowanego,
 • pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowalnych.

2. Przedsięwzięcie nie rozpoczęło się wcześniej, niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i nie zostanie zakończone przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie. Brak możliwości uzyskania pożyczki preferencyjnej dla przedsięwzięć rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

3. Uregulowany stan prawny nieruchomości i obiektów objętych zakresem przedsięwzięcia.

 

Czynniki sukcesu:

1. zasoby kadrowe, w tym doświadczenie kadry zarządzającej, techniczne i finansowe zapewniające Wnioskodawcy skuteczną realizację projektu,

2. wykazanie zasadności realizacji projektu i jego efektywności ekonomicznej (uzasadnienie wybranego wariantu realizacji projektu z prezentacją planu sytuacyjnego oczyszczalni oraz wykazanie prawidłowej relacji nakładu do zysku),

3. wykazanie, że projekt jest realny do realizacji w zakresie stawianych celów oraz harmonogramu zaplanowanych prac,

4. przedstawienie kosztów ujętych w harmonogramie w oparciu o aktualną wycenę robót budowlanych.

Czy ta strona była pomocna?