Nie daj się zaskoczyć obowiązkom w akcyzie

Analizy

Nie daj się zaskoczyć obowiązkom w akcyzie

Newsletter „VAT w samorządzie” (13/2022) | 9 czerwca 2022 r.

Na fali ostatnich nowelizacji przepisów akcyzowych powstało wiele wątpliwości co do tego w jaki sposób nowe obowiązki wpłyną na JST. W ostatnim czasie pojawiło się też sporo niewiadomych co do tego w jakim zakresie JST będą podlegały obowiązkom w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych.

  • - o obowiązku rejestracji JST w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych w newsletterze 3/2021 i 11/2021,
  • - o obowiązku obsługiwania komunikatów e-DD w systemie EMCS w newsletterze 3/2022.

O co chodzi?

Wydane w ostatnim czasie interpretacje (interpretacja z 28.02.2022 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.252.2021.3.JSU, interpretacja z 8 lutego 2022 r. sygn. 0111-KDIB3-3.4013.187.2021.5.PJ) potwierdzają to na co zwracaliśmy uwagę w Newsletterze 11/2021, a mianowicie, że JST, które prowadzą działalność gospodarczą i zużywają gaz ziemny lub wyroby węglowe na cele zwolnione z akcyzy, podlegają obowiązkowi rejestracji w CRPA. Kolejne interpretacje potwierdzają również, że zakup przez Gminy wyrobów takich jak gaz LPG, czy oleje smarowe może wiązać się z koniecznością potwierdzania dokumentów e-DD w systemie EMCS.

Innym źródłem obowiązków akcyzowych dla JST może być wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych. Zużycie energii elektrycznej wytworzonej we własnym zakresie lub jej sprzedaż do podmiotu, który nie posiada żadnej koncesji na energię elektryczną na podstawie prawa energetycznego to czynności opodatkowane akcyzą. Mimo, iż przepisy akcyzowe przewidują możliwość zastosowania zwolnienia z akcyzy w przypadku zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej w panelach o mocy do 1MW (dalej: „Zwolnienie”) w ostatnim czasie organy rygorystycznie interpretują przepisy dotyczące tego Zwolnienia. Uznają, na przykład, że jeżeli właściciel paneli fotowoltaicznych w ramach świadczonej przez niego usługi najmu umożliwia najemcy korzystanie z energii elektrycznej wytworzonej w panelach fotowoltaicznych to dochodzi do sprzedaży energii elektrycznej temu najemcy i taka sprzedaż nie może korzystać ze Zwolnienia. Co więcej w sytuacji, kiedy same panele są dzierżawione powstaje pytanie, który podmiot jest wytwórcą energii w takich panelach i w konsekwencji, który powinien dopełniać obowiązków akcyzowych.
 

Co to oznacza?

Wykorzystywanie przez gminę wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie (m.in. gaz ziemny, węgiel) oznacza konieczność rejestracji do CRPA. Również w sytuacji, kiedy wyroby akcyzowe są wykorzystywane przez jednostki organizacyjne gminy to gmina będzie zobowiązana do dokonania rejestracji.

Odnosząc się natomiast do działalności w zakresie energii elektrycznej, należy mieć na uwadze, że także w sytuacji, kiedy gmina korzysta ze Zwolnienia w związku z zużyciem na własne potrzeby energii elektrycznej wyprodukowanej w panelach fotowoltaicznych będzie ona zobligowana do realizacji niektórych obowiązków tj. m.in. składania deklaracji akcyzowych. Natomiast jeżeli gmina świadczy usługi najmu budynków, w ramach których dostarcza energię elektryczną wyprodukowaną w panelach fotowoltaicznych, to w świetle ostatnio wydanych interpretacji, działalność taka może oznaczać konieczność zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży energii przez gminę oraz konieczność dopełnienia innych obowiązków (tj. obowiązek rejestracji do CRPA, prowadzenia ewidencji, składania deklaracji).

Co dalej?

W związku z licznymi nowelizacjami przepisów akcyzowych i rozszerzeniem zakresu obowiązków, które znajdują zastosowanie do podmiotów, które prowadzą działalność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy, JST powinny szczegółowo przeanalizować jakie wyroby akcyzowe są nabywane. Co więcej należy zweryfikować, czy jest wytwarzana energia elektryczna albo biogaz (w oczyszczalniach ścieków). W następnym kroku należy ustalić jakie obowiązki ciążą na JST w takiej sytuacji. Warto wskazać, iż w przypadku nieprawidłowej rejestracji w CRPA tj. jeśli dane w tym zgłoszeniu są niezgodne z prawdą, właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu podmiotu z CRPA, co będzie skutkować utratą preferencji akcyzowych na przykład jeśli JST nabywa LPG w zwolnieniu. Stąd kluczowe jest, aby prawidłowo rozpoznać obowiązki i dokonać poprawnego zgłoszenia do CRPA.Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu Deloitte, w trakcie którego szczegółowo omówimy obowiązki wynikające z przepisów akcyzowych, jakim mogą podlegać JST. Podczas szkolenia udzielimy również praktycznych wskazówek co do tego w jaki sposób zarejestrować gminę w CRPA oraz jak sporządzić deklaracje na portalu PUESC.

 

Otwarte szkolenie on-line dla JST

Akcyza w praktyce

Jak pokazuje praktyka, wymogi akcyzowe w coraz większym stopniu dotyczą jednostek samorządu terytorialnego (JST).

29 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

Dowiedz się więcej i zarejestruj się
 

Czy ta strona była pomocna?