Usługi w zakresie cen transferowych

Usługi

Usługi w zakresie cen transferowych

Zespół Doradztwa Podatkowego

Nasze projekty uwzględniają założenia biznesowe Klientów, tak aby wprowadzone rozwiązania nie tylko umożliwiały efektywną realizację obowiązków nakładanych na podatników przez regulacje w zakresie cen transferowych, ale by były dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi może wymagać sporządzenia globalnej dokumentacji cen transferowych, spełniającej wymogi różnych jurysdykcji, jak i dokumentacji uwzględniającej wyłącznie polską specyfikę. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu każdej z nich.

Nasze usługi w zakresie sporządzenia dokumentacji mogą obejmować:

 • identyfikację obowiązków podatnika w zakresie dokumentacji cen transferowych,
 • inwentaryzację i grupowanie transakcji, które powinny być ujęte w dokumentacji oraz wskazywanie możliwości zastosowania zwolnień bądź wyłączeń,
 • wsparcie w zebraniu informacji i danych potrzebnych do sporządzenia dokumentacji,
 • przygotowanie wymaganych rodzajów dokumentów (Local File, Master File),
 • przygotowanie i wsparcie w złożeniu deklaracji TPR-C, CBC-P i innych, zawierających wymagane, szczegółowe informacje nt. transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • wsparcie osób odpowiedzialnych w organizacji w zarządzaniu procesem dokumentowania i raportowania cen transferowych w przypadku dużych grup kapitałowych.

W naszych pracach używamy nowoczesnych, dedykowanych rozwiązań IT.

Nasze analizy danych porównawczych i wyceny przygotowuje dedykowany zespół analityków ekonomicznych. Zespół ten sporządza corocznie ponad 1.000 analiz danych rynkowych dla celów planowania, weryfikacji i dokumentacji cen transferowych dla klientów z różnych europejskich jurysdykcji. Analizy sporządzamy na podstawie danych z szeregu różnych baz, tj. TP Catalyst, InfoCredit, RoyaltyStat, Bloomberg oraz ktMINE.

Proponujemy:

 • opracowanie i aktualizację analiz danych rynkowych na potrzeby dokumentacji cen transferowych, reorganizacji bądź kontroli,
 • opracowanie i aktualizację opisów zgodności,
 • indywidualne wyceny specyficznych transakcji dostosowane do potrzeb klientów – wartości niematerialnych i prawnych (np. na potrzeby licencjonowania), wynagrodzeń z tytułu gwarancji i poręczeń czy określonych składników majątkowych na potrzeby restrukturyzacji, itp.
 • opracowujemy modele i polityki cen transferowych do zaimplementowania w grupach podmiotów powiązanych,
 • określamy zasady, metody i sposoby rozliczeń w wybranych transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • uczestniczymy w implementacji modeli i polityk cen transferowych – opracowujemy procesy kalkulacji cen transferowych i nadzorujemy ich wdrożenia, przygotowujemy wzory umów i innych dokumentów wewnętrznych,
 • wspieramy w dokonywaniu korekt cen transferowych, przewidzianych przez stosowane przez klientów modele (TP adjustments), w oparciu o nowo wprowadzone w Polsce i nadal trudne w stosowaniu w praktyce przepisy.

Restrukturyzacje biznesu są wymagającym tematem dla cen transferowych. Pomagamy naszym klientom:

 • ocenić konsekwencje zmian struktury i strategii biznesowej z perspektywy cen transferowych,
 • przeanalizować konieczność dokonania rozliczeń za przeniesienie istotnych funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi (exit tax),
 • wprowadzić zmiany w modelu cen transferowych jako konsekwencję zmian biznesowych,
 • przygotować dokumentację zabezpieczającą (defence file).
 • analizujemy zasadność obciążania polskich i zagranicznych spółek kosztami usług grupowych, np. zarządczych, prawnych, itp., pomagamy eliminować koszty udziałowców
 • weryfikujemy korzyści uzyskane z tytułu usług grupowych, przygotowujemy analizy DEMPE w odniesieniu do korzystania i ponoszenia obciążeń z tytułu wartości niematerialnych i prawnych,
 • pomagamy gromadzić i weryfikować dowody wykonania usług niematerialnych; organizujemy procedury i wspieramy automatyzację takich procesów w spółkach,
 • analizujemy możliwość zaliczenia obciążeń kosztami usług grupowych kosztów uzyskania przychodu.
 • aktywnie monitorujemy wykładnie organów podatkowych odnośnie spornych zagadnień z zakresu cen transferowych (m.in. poprzez analizę orzecznictwa) i informujemy o nich klientów,
 • weryfikujemy stosowane modele cen transferowych z perspektywy ryzyka kontroli i oceniamy szanse sukcesu w przypadku sporu z organami, biorąc pod uwagę aktualne podejście organów,
 • reprezentujemy podatników na każdym etapie kontroli podatkowych dotyczących cen transferowych – opracowujemy strategię działania, przygotowujemy pisma, wyjaśnienia i odwołania i dyskutujemy z kontrolującymi,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi każdej instancji, dotyczącymi cen transferowych – przygotowujemy skargi do sądów jak i reprezentujemy podatników podczas rozpraw.

Reprezentowaliśmy klientów w największej liczbie postępowań APA w Polsce (obecnie ok. 60 postępowań w ostatnich dwóch latach), a nasza skuteczność w zawieraniu takich porozumień wynosi 100%.

 • wspieramy klientów w jednostronnych i wielostronnych postępowaniach mających na celu zawarcie uprzednich porozumień cenowych (APA) – przygotowujemy wnioski o zawarcie APA, wyjaśnienia i analizy na potrzeby postępowania, negocjujemy z reprezentantami szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po zawarciu APA wspieramy w raportowaniu jej wykonania,
 • wspieramy klientów w jednostronnych i wielostronnych procedurach wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Procedure, w skrócie MAP) w przypadku sporów z organami podatkowymi w danej jurysdykcji – przygotowujemy wnioski o wszczęcie procedury, przygotowujemy wyjaśnienia i pisma, reprezentujemy podatników podczas spotkań i dyskusji z organami skarbowymi w Polsce i za granicą.

Liderem praktyki Deloitte w zakresie postępowań APA i MAP jest Mariusz Każuch, który przez wiele lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, w tym m.in. jako z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych był odpowiedzialny za prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji APA i MAP oraz za kształtowanie polityki MF odnośnie cen transferowych.

Kontakt

Iva Georgijew

Iva Georgijew

Partnerka w zespole cen transferowych

Iva kieruje zespołem cen transferowych Deloitte w Polsce oraz odpowiada za regionalną praktykę doradczą Deloitte w obszarze cen transferowych w Europie Środkowowschodniej. Należy do Międzynarodowej Ra... Więcej

Agnieszka Mitoraj

Agnieszka Mitoraj

Partnerka w zespole cen transferowych

Agnieszka kieruje zespołem ds. cen transferowych w regionie północno-zachodnim (Poznań, Szczecin, Gdańsk, Łódź). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, ze s... Więcej

Rafał Sadowski

Rafał Sadowski

Partner w zespole cen transferowych

Rafał Sadowski jest ekonomistą i doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Uczestniczył w realizacji projektów w zakresie zawierania porozumień APA, planowania ... Więcej