Outsourcing płacowo-kadrowy

Usługi

Outsourcing płacowo-kadrowy

Outsourcing płacowo-kadrowy – wsparcie, które wspiera rozwój firmy

Stabilność procesów płacowo-kadrowych w dobie dynamicznych zmian przepisów, które bezpośrednio wpływają na ten obszar, to jedno z większych wyzwań dla przedsiębiorców. W związku z licznymi zmianami przepisów, coraz częściej podmioty działające w biznesie zastanawiają się jak przeorganizować swoją strukturę, by zapewnić terminową i adekwatną obsługę w tym zakresie. Obecnie największe wyzwanie to zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi płacowo-kadrowej, ponieważ to właśnie ona zapewnia działania zgodne z często nowelizowanym ustawodawstwem. Kluczowe zalety outsourcingu płacowego i kadrowego, takie jak możliwość znacznej obniżki kosztów oraz brak konieczności utrzymywania własnego działu kadr i płac, mimo iż schodzą na dalszy plan, nie przestają być istotne.

Jesteśmy zespołem specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem w obsłudze największych spółek na rynku. W trakcie wieloletniej współpracy z różnorodnymi podmiotami, stworzyliśmy optymalny model wsparcia klienta w obszarze płacowo-kadrowym. Proponowane przez nas usługi outsourcingu i doradztwa, zapewnią maksymalną elastyczność wyboru zakresu współpracy, wzrost wydajności procesów w obszarze kadr i płac oraz dostęp do najnowszych technologii.

Wychodząc od analizy obecnej sytuacji klienta oraz jego potrzeb w badanym obszarze, proponujemy i przygotowujemy kompletny model obsługi outsourcingu z uwzględnieniem poniższych zakresów:

OUTSOURCING PŁACOWY

Procedury związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz rozliczaniem deklaracji podatkowych i ZUS często przysparzają pracodawcom trudności. Ze względu na wiele obowiązków jakie nakładają regulacje prawne i konieczność dotrzymania ich terminowej realizacji warto powierzyć obsługę płacową ekspertom.

W ramach obsługi płacowej proponujemy m.in.:

 • terminowe naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów cywilno- prawnych, z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
 • rozliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa;
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • obsługa zajęć komorniczych;
 • przygotowanie i/lub realizacja miesięcznych płatności wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, urzędów skarbowych, PFRON;
 • przygotowanie miesięcznej instrukcji płatności do ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON, PPK;
 • przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla działu księgowości, również w formacie niezbędnym do bezpośredniego zaczytania danych do systemu księgowego;
 • udostępnianie na portalu pracowniczym:
  - pasków płacowych;
  - rocznej karty wynagrodzeń;
  - limitów urlopowych;
  - bieżących danych dotyczących czasu pracy i nadgodzin;
  - terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
  - deklaracji PIT-11;
 • przygotowanie raportów płacowych na potrzeby innych departamentów (audyt, controling);
 • przesyłanie informacji o zmianach w przepisach mających wpływ na procesy płacowe.

 • przygotowanie raportu rezerw urlopowych lub emerytalnych;
 • przygotowanie korekt deklaracji ZUS;
 • przygotowanie zaświadczeń ERP-7;
 • wsparcie podczas kontroli z ZUS, Urzędu Skarbowego lub Państwowej Inspekcji Pracy;
 • współpraca z audytorami klienta;
 • wsparcie w utworzeniu wewnętrznego działu płac.

 • rozwiązanie jest skierowane do podmiotów, które podjęły decyzję o optymalizacji kosztów i zrezygnowały lub ograniczyły samodzielną realizację procesów płacowych lub kadrowych;
 • to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które w okresie licznych zmian legislacyjnych w obszarze prawa pracy, potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu ich przez nowe regulacje;
 • nasze działania w obszarze wsparcia tzw. outsourcing kadr i płac dedykujemy spółkom, które w związku z przejęciem dużej liczby pracowników, potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu procesów płacowo-kadrowych.

 

 1. analiza potrzeb klienta;
 2. przedstawienie wyników analizy i opracowanie etapów wdrożenia;
 3. warsztaty merytoryczne;
 4. przegląd danych kadrowych;
 5. migracja danych i analiza wyników;
 6.  naliczenia testowe i analiza rezultatów;
 7. bieżące działania w zakontraktowanych obszarach.

OUTSOURCING KADROWY

W ramach outsourcing kadr, proponujemy przejęcie procesów i realizacji zadań kadrowych przez nasz wyspecjalizowany zespół. Zakres prowadzonej przez nas usługi obejmuje wiele różnych działań, dostosowanych do potrzeb Klienta.

W ramach obsługi kadrowej proponujemy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie papierowej lub elektronicznej;
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz innych dokumentów pracowniczych;
 • ustalanie uprawnień pracowniczych tj. wymiarów urlopów, okresów wypowiedzenia;
 • kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP;
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników i członków rodziny w ZUS;
 • rejestracja i wyrejestrowanie zleceniobiorców w ZUS;
 • przygotowanie okresowych raportów kadrowych;
 • tworzenie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw pracowniczych;
 • obsługa benefitów;
 • wsparcie zapytań pracowniczych;
 • administracja platformy ZUS PUE w zakresie zwolnień lekarskich i wsparcie w korespondencji z ZUS;
 • przesyłanie informacji o zmianach w przepisach, mających wpływ na obsługę kadrową;
 • przygotowanie zindywidualizowanych raportów zgodnie z potrzebami klienta.

 • wsparcie działów HR w obsłudze kadrowej pracowników – dyżury w siedzibie klienta;
 • dostosowanie dokumentacji wewnętrznej do zmieniających się przepisów;
 • audyt akt osobowych;
 • wsparcie klienta podczas audytu;
 • doradztwo w zakresie rozliczania benefitów.

OUTSOURCING AUDYTU PROCESÓW PŁACOWO-KADROWYCH

Usługa audytu płacowo-kadrowego to outsourcing mający na celu weryfikację poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również prawidłowości naliczenia wynagrodzeń. Efektem naszych działań w tym obszarze jest wskazanie obszarów, w których konieczne są zmiany, ale również zaproponowanie bardziej skutecznych i optymalnych rozwiązań.

 • weryfikację kompletności i poprawności prowadzonych akt osobowych;
 • weryfikację poprawności naliczenia wymiarów urlopów;
 • sprawdzenie prawidłowości naliczeń płacowych;
 • ewidencja nieobecności chorobowych i absencji związanych z macierzyństwem;
 • weryfikacja prawidłowości naliczeń związanych z chorobą lub macierzyństwem;
 • analizę poprawności naliczenia benefitów;
 • identyfikację rozbieżności w obszarze kadr i płac z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie raportu z audytu, ze wskazaniem obszarów ryzyka.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które chcą zapewnić poprawną, terminową i zgodną z przepisami obsługę procesów płacowych i kadrowych;
 • nasze wsparcie w ramach audytu kadrowo-płacowego dedykujemy przedsiębiorstwom, które w związku z różnymi sytuacjami chcą się upewnić, że procesy płacowo-kadrowe realizowane są terminowo i zgodnie z aktualnymi przepisami w obszarze kadr i płac.

OUTSOURCING ZASTĘPSTWA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW PŁACOWO-KADROWYCH

W ramach tej usługi oferujemy naszym klientom zastępstwo pracowników działów kadr i płac podczas nieobecności, jak również wsparcie podczas czasowego zwiększenia liczby zadań i procesów realizowanych w działach płacowo-kadrowych.

W ramach zastępstwa pracowników proponujemy m.in.:

 • zastępstwo w sytuacji nagłego rozwiązania stosunku pracy;
 • zastępstwo podczas długotrwałej nieobecności;
 • tymczasowe wzmocnienie istniejących zespołów ekspertami z naszego zespołu.

Rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które:

 • chcą zabezpieczyć ciągłość realizacji procesów płacowo-kadrowych w sytuacji długotrwałych absencji lub odejść pracowników działu;
 • są w procesie zmian wymagających czasowego zwiększenia zasobów.

OUTSOURCING KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ USŁUG PŁACOWYCH

Mając na uwadze naszą wiedzę i doświadczenie, oraz skupiając się na wysokiej jakości i poprawności świadczonych usług, proponujemy różnorodne rozwiązania, które wspierają naszych klientów. Naszym celem jest zapewnienie doskonałej współpracy z dostawcami usług, co ma kluczowe znaczenie dla jakości naszych usług oraz usprawnienia istniejących procesów. Nasza ekspertyza pozwala nam dokładnie określić, jak powinna wyglądać idealna współpraca pomiędzy klientem a dostawcą i jesteśmy gotowi wykorzystać tę wiedzę, aby pomóc w doskonaleniu i usprawnianiu tego partnerstwa.

W ramach proponowanej usługi outsourcingu zapewniamy m.in.:

 • identyfikację potrzeb klienta względem dostawcy usług płacowych;
 • ustalenie zasad współpracy z dostawcą obejmujących m.in: wypracowanie form komunikacji, określenie formatu i sposobu przekazywania danych, raportowanie, uwzględnienie rozwiązań technologicznych;
 • nadzór i koordynację nad procesem przekazywania danych płacowo-kadrowych do dostawcy;
 • weryfikację list płac i monitorowanie poprawności dostarczanych przez dostawcę kalkulacji;
 • wsparcie merytoryczne klienta podczas prowadzenia komunikacji z dostawcą;
 • monitorowanie nadchodzących zmian w przepisach prawnych i ustalanie z dostawcą sposobu wdrażania tych zmian w systemie płacowym;
 • przekazywanie rekomendacji dotyczących dalszych działań usprawniających współpracę z usługodawcą.

Rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które:

 • rozpoczęły właśnie współpracę z dostawcą usług płacowo-kadrowych i zależy im na optymalizacji procesów w tym zakresie;
 • są w procesie zmian dostawcy usług płacowo-kadrowych.

OUTSOURCING PRZYGOTOWANIA I WYSYŁKI PIT-11 DLA WIELU PODATNIKÓW

W okresie rozpoczynającego się roku kalendarzowego, dział płacowo-kadrowy jest wyjątkowo intensywnie zaangażowany w wiele działań. Koncentrujemy się na zamknięciu, rozliczeniach i raportowaniu poprzedniego okresu, a także na wzrastającej liczbie zadań związanych z nadchodzącym nowym rokiem. Od wielu lat zapewniamy wsparcie naszym klientom w tym intensywnym okresie, a na nas spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie i wysyłkę rocznych informacji PIT-11 dla pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zajmujemy się również przygotowaniem PIT-11 dla dochodów z innych źródeł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny zostać w prawidłowy sposób odzwierciedlone w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki tym działaniom wspieramy również inne działy w firmie, które potencjalnie byłyby zaangażowane w przygotowanie kompletnej informacji dotyczącej przychodów z tych źródeł. Zapewniamy kompleksowe wsparcie naszych klientów zarówno w przypadku przygotowania kilkuset, jak i kilkudziesięciu tysięcy deklaracji PIT.

W ramach tej usługi zapewniamy pełne wsparcie, dostosowane do potrzeb spółki, na każdym etapie procesu m.in.:

 • konsultacje z doradcą podatkowym;
 • analizę oraz agregację danych potrzebnych do wypełnienia PIT-11;
 • zautomatyzowane przygotowanie PIT-11;
 • wysyłkę PIT-11 do Urzędów Skarbowych;
 • komunikację z Urzędami Skarbowymi;
 • dostarczenie deklaracji PIT do podatników m.in. drogą e-mailową, udostępnianie PIT na portalu;
 • helpdesk dla podatników, którzy otrzymali PIT-11;
 • przygotowanie raportów dotyczących złożonych deklaracji PIT-11.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które w związku z zatrudnieniem dużej ilości podatników, objętych obowiązkiem rozliczenia rocznego PIT potrzebują wsparcia w przygotowaniu informacji PIT-11 dla podatników;
 • to również rozwiązanie dla tych działów, które potrzebują wsparcia technicznego i merytorycznego w realizacji obowiązku przygotowania i wysłania PIT-11 do podatników i urzędów skarbowych.

OUTSOURCING DIGITALIZACJI PROCESÓW HR, WDROŻENIA PROGRAMU PŁACOWO-KADROWEGO ENOVA365

W ramach aktywnego rozwijania obszaru technologii, proponujemy naszym klientom rozwiązania, które znacznie usprawnią przebieg procesów płacowo-kadrowych, zapewnią ich ciągłość i ułatwią współpracę z innymi działami w firmie. W ramach tej usługi proponujemy naszym klientom:

Wdrożenie systemu płacowo-kadrowego w przedsiębiorstwie, to duże wyzwanie dla działu obsługującego ten obszar. Jako zespół możemy pochwalić się sukcesami w tym zakresie i zaproponować naszym klientom, program wdrożenia systemu i przeszkolenia pracowników korzystających z tego narzędzia.

W ramach wsparcia techniczno-merytorycznego przy wdrożeniu systemu enova365 proponujemy m.in.:

 • analizę przedwdrożeniową obejmującą omówienie potrzeb spółki i pozwalającą na dobór optymalnych rozwiązań:
 • przegląd zgodności z przepisami procesów płacowo-kadrowych;
 • konsultacje z doradcą podatkowym;
 • konsulacie z działem prawa HR Deloitte;
 • wsparcie w procesie przygotowania danych do migracji;
 • migrację danych;
 • naliczenia testowe list płac;
 • szkolenia z obsługi programu / portalu pracowniczego;
 • wsparcie powdrożeniowe;
 • przygotowanie raportu podsumowującego wdrożenie;
 • e-teczki.

Wdrożenie umożliwia m.in.

 • uruchomienie portalu pracowniczego, który ułatwia zarządzanie procesami. Jest to elektroniczne oprogramowanie, za pośrednictwem którego możliwe jest zarządzanie wieloma procesami z zakresu kadr i płac. Podstawową funkcjonalnością tego rozwiązania jest elektroniczny obieg procesów, takich jak:

- składanie wniosków urlopowych oraz wniosków o nadgodziny, które w obiegu elektronicznym trafiają do akceptacji przełożonego;
- wgląd do danych kadrowych oraz składanie wniosków o aktualizację np.: danych osobowych, danych podatkowych, dokumentu tożsamości, rachunku bankowego.

 • składanie wniosku o ubezpieczenie członka rodziny,
 • składanie wniosków i oświadczeń podatkowych,
 • udostępnienie na portalu pracowniczym:
  - pasków płacowych;
  - rocznej karty wynagrodzeń;
  - limitów urlopowych;
  - bieżących danych dotyczących czasu pracy i nadgodzin;
  - terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
  - informacji PIT-11.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które w związku z rozproszoną lokalizacją swoich oddziałów chcą zautomatyzować procesy płacowo-kadrowe;
 • to rozwiązanie dla tych działów, które chcą zminimalizować ilość czasu poświęconego na czynności związane z obiegiem wniosków i dokumentów;
 • rozwiązanie to kierujemy do firm, które podjęły decyzję o wdrożeniu systemu płacowo-kadrowego enova365;
 • to również rozwiązanie dla tych działów, które mają wdrożony już program enova365, jednak potrzebują szkoleń dla zespołu korzystającego z programu w codziennej pracy.

Wraz z działem prawnym specjalizującym się w prawie HR oraz departamentem doradztwa w obszarze PIT i ZUS tworzymy kompleksową usługę. Dzięki aktywnej współpracy wewnątrz Deloitte, możemy zaoferować szeroką gamę usług, zarządzanych przez wysokiej klasy specjalistów.

Document

Prawo pracy

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy

Dowiedz się więcej
Document

Podatek PIT

Specjalistyczne doradztwo w zakresie podatkowych aspektów zatrudnienia oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz w sprawach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.

Dowiedz się więcej

Dlaczego Deloitte
 • outsourcing płacowo-kadrowy to usługa świadczona przez Deloitte od wielu lat. W tym okresie zaufało nam szerokie grono klientów i obsłużyliśmy w obszarze kadr i płac dziesiątki tysięcy pracowników;
 • wieloletnie doświadczenie, wiedza zdobyta podczas projektów oraz wypracowana przez nas metodyka, prowadzą do doskonalenia zarządzania obszarem kadr i płac oraz dają gwarancję usługi na najwyższym poziomie;
 • naszych klientów obsługują dedykowane zespoły specjalistów, co zapewnia rzetelne, terminowe i zgodne z harmonogramem wykonanie usługi;
 • bezpieczeństwo danych potwierdzone certyfikatem ISO 27001 pokazuje jak ogromną wagę przywiązujemy do zabezpieczenia systemów informatycznych i ochrony danych wrażliwych;
 • nasze usługi świadczone są na najwyższym poziomie z dbałością o najdrobniejszy szczegół, co potwierdza przyznany nam certyfikat ISO 9001;
 • na dedykowanych pracodawcom stronach internetowych - Strefie Pracodawcy - nasi eksperci omawiają bieżące i istotne kwestie z punktu widzenia pracodawcy – serdecznie zapraszamy do lektury.

Kontakt:

Rafał Garbarz

Rafał Garbarz

Partner w Zespole Business Process Solutions

Rafał jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku PIT oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w międzynaro... Więcej

Krzysztof Mazurek

Krzysztof Mazurek

Dyrektor w zespole kadrowo-płacowym

Krzysztof jest doświadczonym managerem, pełni funkcję Dyrektora w zespole kadrowo-płacowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług kadrowo – płacowych, pozyskane głównie w firma... Więcej

Robert Gocłowski

Robert Gocłowski

Senior Manager w zespole kadrowo-płacowym

Robert jest prawnikiem oraz absolwentem studiów Executive MBA. Robert specjalizuje się w sprawach z zakresu płac, kadr, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych. W okresie osta... Więcej

Marta Gomułka

Marta Gomułka

Manager w zespole kadrowo-płacowym

Marta jest menedżerem w zespole Business Process Solution w Poznańskim oddziale Deloitte. Ma ponad 4 letnie doświadczenie w księgowości, raportowaniu finansowym i podatkowym, oraz ponad 7 letnie doświ... Więcej

Tomasz Bartol

Tomasz Bartol

Manager w zespole kadrowo-płacowym

Tomasz jest menedżerem w zespole outsourcingu kadrowo-płacowego w poznańskim biurze Deloitte. Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze administracji płacowej, kadr, ubezpieczeń społecznych,... Więcej

Katarzyna Kanabus-Ciechowicz

Katarzyna Kanabus-Ciechowicz

Starsza menedżerka w zespole kadrowo-płacowym

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada kilkunastoletni... Więcej

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.