Usługi

Podatki w systemach IT

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga automatyzacji procesów i przepływów informacji. Coraz częściej narzędzia IT wykorzystywane są także do analizy procesów, a przede wszystkim wspierają proces rozliczenia i raportowania zobowiązań podatkowych.

Ze względu na to Deloitte stworzył zespół Tax Management Consulting, który specjalizuje się w tworzeniu i optymalizacji narzędzi informatycznych dla celów podatkowych.

Kompetencje zespołu Tax Management Consulting obejmują:

  • tworzenie rekomendacji i wymagań dotyczących funkcjonalności podatkowych systemów F/K i ERP
  • przeglądy systemów F/K i ERP, ukierunkowane na wykrycie nieprawidłowości
  • projektowanie koncepcji całościowych rozwiązań podatkowych ukierunkowanych na automatyzację procesu rozliczenia i raportowania podatków
  • rozbudowywanie wdrożonych u Klientów systemów F/K i ERP o dedykowane funkcjonalności podatkowe (np. w zakresie podatku u źródła, podatku od nieruchomości, różnic kursowych, środków trwałych, rozliczeń VAT z tytułu eksportu towarów i WDT, koncepcji ujęcia w czasie faktur korygujących dla celów rozliczeń podatkowych VAT, raportowania danych dla celów sporządzenia Informacji Podsumowującej VAT-UE itp.)
  • badanie zbiorów danych gromadzonych w systemach F/K i ERP pod kątem podatkowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (tzw. elektroniczne przeglądy podatkowe)
  • tworzenie narzędzi informatycznych usprawniających obieg informacji/raportowanie podatkowe u Klientów (np. rozliczanie nieodpłatnych świadczeń, podatku od nieruchomości, rozliczenie korekt VAT z tytułu tzw. „ulgi na złe długi”, rozliczenia PIT)
  • opracowywanie procedur księgowo – systemowych, usprawniających proces przepływu informacji podatkowej i raportowania podatkowego z użyciem systemów IT
  • wsparcie wdrożenia systemów do e-fakturowania poprzez zaprojektowanie systemowego formatu komunikatu e-faktury - np. w standardzie UN/EDIFACT.