Zarządzanie ryzykiem stron trzecich

Usługi

Zarządzanie ryzykiem stron trzecich

Kompetencje w ramach Extended Enterprise

Deloitte pomaga klientom w budowaniu i ulepszaniu programów TPRM. Wieloletnie doświadczenie na arenie międzynarodowej oraz na rynku lokalnym pozwala naszym ekspertom wspierać klientów w opracowywaniu kompleksowych programów zarządzania ryzykiem stron trzecich.

Third Party Risk Management (TPRM)

Zarządzanie ryzykiem stron trzecich

Wspieramy istniejące struktury TPRM (m.in. procesy, technologie czy procedury), dostarczamy także technologię oraz doświadczenie konsultantów do współpracy z kluczowymi interesariuszami w celu ustanowienia takich struktur.

Pandemia COVID-19 i inwazja na Ukrainę pokazały wpływ zarządzania ryzykiem stron trzecich (ang. Third Party Risk Management (TPRM)) i łańcuchem dostaw na firmy oraz udowodniły, jak szybko negatywne konsekwencje globalnych zmian mogą dotknąć nieodpowiednio przygotowane podmioty. Wiele firm musiało zmierzyć się z konsekwencjami w postaci znacznych strat finansowych lub załamania się łańcucha dostaw, co doprowadziło do utraty wydolności i ciągłości działania.

Obszary analizy ryzyka:

 • Cyber-ryzyko - ryzyko utraty, uszkodzenia ważnych lub wrażliwych informacji poprzez niewystarczający system kontroli bezpieczeństwa informacji przez stronę trzecią.
 • Bezpieczeństwo fizyczne – ryzyko, naruszenie danych zarówno przez kontrahentów zewnętrznych posiadających niewłaściwy dostęp lub nadużywających informacji poufnych uzyskanych z siedziby organizacji jak i stronę trzecią posiadające nieodpowiednie kontrole fizyczne nad własną infrastrukturą IT.
 • Prywatność – ryzyko, że strona trzecia nie będzie przestrzegać standardów, norm prawnych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Przestępstwo finansowe – ryzyko, że poprzez działanie strony trzeciej, firma zostanie zaangażowana w działania korupcyjne poprzez obiecywanie niewłaściwej korzyści, bezpośrednio lub pośrednio, z zamiarem wpłynięcia lub nagrodzenia czyjegoś zachowania w celu uzyskania lub zachowania przewagi handlowej dla organizacji.
 • Współczesne niewolnictwo – ryzyko, że strona trzecia, w celu dostarczenia towarów lub usług, stosuje nieetyczne lub nielegalne praktyki pracy (korzystanie z pracy dzieci, pracy przymusowej, dyskryminację, nieuczciwe wynagrodzenie lub niewłaściwe godziny pracy zakaz zrzeszania się), co w rezultacie powoduje ryzyko reputacyjne, regulacyjne, prawne i operacyjne.
 • BHP – ryzyko, że strona trzecia nie spełni norm lub wymagań prawnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska, w tym m.in. promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, bezpieczeństwa procesów, bezpieczeństwa chemicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i transportowego, redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody, minimalizacji odpadów oraz ochrony zasobów naturalnych, wody i energii.
 • Odporność operacyjna – ryzyko, że usługi świadczone przez strony trzecie nie będą mogły być świadczone z powodu problemów operacyjnych, powodując zakłócenia biznesowe i potencjalnie szkodząc marce.
 • Bezpieczeństwo personelu — ryzyko, że pracownicy strony trzeciej, którzy dołączają do firmy, lub w inny sposób migrują w ramach organizacji, nie zostaną odpowiednio zweryfikowani przed zatrudnieniem oraz uzyskaniem dostępu do informacji i aktywów w imieniu przedsiębiorstwa; Ryzyko dotyczy zarówno wykonawców zewnętrznych jak i pracowników tymczasowych. Istotne jest, żeby każdy wykonawca lub przedstawiciel personelu tymczasowego, który dołącza do organizacji i uzyskuje dostęp do systemów lub danych (czyli poufnych informacji przedsiębiorstwa i klienta, ustnych, jak i pisemnych), został objęty wcześniejszą weryfikacją.

Możemy pomóc poprzez:

 • Identyfikacje stron trzecich i sieci powiązań między nimi,
 • Ocenę dojrzałości w zakresie TPRM wraz z propozycją usprawnień,
 • Opracowanie dedykowanego programu TPRM,
 • Wdrożenie narzędzia TPRM,
 • Outsourcing funkcji TPRM.

 

Deloitte posiada sprawdzone narzędzia do tworzenia systemu zarządzania ryzykiem dostawców

Współpracując z klientami opracowujemy efektywne, odporne systemy zarządzania ryzykiem dostawców i pomagamy je sprawnie i szybko wdrożyć. Właściwe metodologie, narzędzia i uporządkowany proces wdrożenia, ułatwiają klientowi podejmowanie świadomych decyzji. Pomagamy klientom i wspieramy ich w procesie identyfikacji i eliminacji związanych z tym problemów:

 • nieefektywnych procesów wykonywanych ręcznie,
 • narzędzi opracowanych własnymi siłami,
 • popularnego „silosowego” sposobu działania.

 

Nowy poziom zarządzania ryzykiem dostawców - ServiceNow (VRM) Vendor Risk Management

System ServiceNow oferuje scentralizowany proces zarzadzania portfelami dostawców, ocenę poziomu ryzyka oraz wspiera procedury zaradcze. Dzięki modułowi VRM, przedsiębiorstwo może zautomatyzować dotychczasowe manualne zadania związane z przetwarzaniem oceny ryzyka stron trzecich. Doświadczenie w dziedzinie zintegrowanego zarządzania ryzykiem połączone z możliwościami, jakie daje ServiceNow, pozwala przedsiebiorstwom na włączanie zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z przepisami w procesy wykorzystujące aplikacje zintegrowane na poziomie całego przedsiebiorstwa

Więcej na temat ServiceNow Vendor Risk Management tutaj.

Kontakt:

Bartosz Zając

Bartosz Zając

Partner | Risk Advisory | Extended Enterprise

Bartosz od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie zarządzania stronami trzecimi. Jako Partner w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte odpowiada za zespół Extended Enterprise. Oferowane przez niego us... Więcej