Webinar: Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla pracowników i pracodawców

Artykuł

Webinar: Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla pracowników i pracodawców

Odpowiedzi na wybrane pytania po webinarze

Przedstawiamy odpowiedzi na wybrane pytania zadane przez uczestników webinaru „Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla pracowników i pracodawców. Jak proponowane rozwiązania mogą pomóc przedsiębiorcom”?

Zaprezentowane pytania przedstawiają kwestie dotyczące zagadnień związanych z tym, na co mogą liczyć pracownicy i pracodawcy w walce ze skutkami COVID-19.


Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy w formie interaktywnego spisu najczęściej zadawanych pytań.

Nagranie już niedostępne

1

Zgodnie z naszą interpretacją przepisów oraz znaną nam praktyką urzędów pracy, dofinansowanie z FGŚP nie przysługuje na pracowników otrzymujących zasiłek chorobowy finansowany ze środków ZUS. W przypadku wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy kwestia ta nie jest jednoznaczna, jednak według informacji zawartych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w takiej sytuacji dofinansowanie przysługuje.

2

Takie obniżenie nie jest dopuszczalne na podstawie porozumienia z art. 15g ustawy „antykryzysowej”. W naszej ocenie należy jednak uznać za dopuszczalne obniżenie wynagrodzenia w drodze indywidualnych wypowiedzeń zmieniających (pod warunkiem, iż odniosą one skutek przed momentem złożenia wniosku o dofinansowanie), a także porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Podkreślamy, że obniżone wynagrodzenie nie może być w każdym wypadku niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

3

Przedsiębiorcy składający wnioski nie mogą zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku, tj. na dzień 30 września 2019 roku.

4

W tym przypadku należy zastosować reguły ogólne, wynikające z art. 151 § 5 Kodeksu pracy. Zasadniczo dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy strony ustalają w umowie o pracę pułap godzin takiego pracownika, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia. W naszej ocenie ten pułap może zostać ustalony w porozumieniu z pracownikami zawieranym na podstawie Tarczy Antykryzysowej.

5

Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że pracownik objęty przestojem ekonomicznym musi otrzymać „wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%”. Wobec takiego brzmienia przepisów należy uznać, że wynagrodzenie w wypadku przestoju musi być obniżone choćby w niewielkim zakresie. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że dofinansowanie nie zostanie przyznane ze względu na niespełnienie ustawowych przesłanek.

6

Przedstawiciele pracowników reprezentują całość załogi, jeśli zostaną wybrani w sposób przyjęty u danego przedsiębiorcy. Sprzeciw mniejszości pracowników – pod warunkiem, iż przedstawiciele zostali wybrani przez większość załogi zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy w tym zakresie regulacjami - nie będzie miał w takim wypadku znaczenia. Porozumienie podpisane przez przedstawicieli będzie obowiązywać wszystkie grupy pracownicze opisane w porozumieniu.

7

Tak, pod warunkiem, iż przestój ekonomiczny lub obniżony czas pracy zostały wprowadzone od 1 kwietnia 2020 r.

8

W naszej ocenie odmowa wzięcia udziału w głosowaniu jest prawem pracownika i nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Niewyrażenie zgody na postanowienia porozumienia nie czyni jego postanowień bezskutecznymi i może być traktowana jedynie w kategoriach wyrażenia przez pracownika swojego zdania (pod warunkiem oczywiście, iż porozumienie spełnia wymogi wynikające z ustawy).

9

W naszej ocenie przepisy Tarczy Antykryzysowej pozwalają na objęcie porozumieniem pogarszającym warunki pracy również osób w wieku przedemerytalnym. Należy jednak w takim wypadku pamiętać, aby wybierając grupy pracowników objęte porozumieniem stosować obiektywne i niedyskryminujące kryterium.

10

Przepisy nie precyzują, czy tego rodzaju rozwiązanie jest dopuszczalne. W Tarczy Antykryzysowej mowa jest jedynie o tym, że obniżone wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Literalne brzmienie przepisów oraz stosowana w prawie pracy zasada uprzywilejowania pracownika skłaniałyby do dopuszczenia takiej konstrukcji. Takie rozwiązanie zostało dopuszczone także przez Ministerstwo Pracy w stanowisku udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa.

11

W świetle obowiązujących przepisów nie ma takiej możliwości. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 15g Tarczy Antykryzysowej z uwagi na fakt, iż przepis ten odnosi się jedynie do przedsiębiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców, a zatem przedsiębiorców innych niż osoby zagraniczne. Nie został zatem przewidziany jako podmiot uprawniony do uzyskania dofinansowania.

12

W naszej ocenie należy się spodziewać, że urzędy pracy będą podchodzić do przedstawicielstw analogicznie jak do oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Przedstawicielstwom nie będzie w takim wypadku przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzeń.

13

Wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto po obniżeniu o 50% w wyniku przestoju wyniesie 5.000,00 zł. W takim wypadku na pracownika przysługuje stałe dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. w wysokości 1.300,00 zł. Pracodawcy przysługuje również dofinansowanie na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę. W tym wypadku składki te wynoszą 211,38 zł. Zatem łączne dofinansowanie na pracownika wyniesie 1.511,38 zł.

Dla przejrzystości kalkulację przedstawiamy w tabeli:

1. Pierwotne wynagrodzenie brutto

10.000,00 zł

2. Wynagrodzenie po obniżce brutto

5.000,00 zł

3. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia

1.300,00 zł

4. pracodawcy, na które przysługuje dofinansowanie

211,38 zł

5. Łączne dofinansowanie

1.511,38 zł

6. Łączny koszt pracodawcy po dofinansowaniu (2. – 5. = 6.)

3.488,62 zł

14

W chwili obecnej przepisy nie dopuszczają możliwości korygowania wniosku. W naszej ocenie w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do powiadomienia urzędu pracy o zmianie sytuacji pracowniczej w ciągu 7 dni od zmiany okoliczności opisanych we wniosku. Najprawdopodobniej zostanie wówczas zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania.

15

W naszej ocenie takie rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne.

16

Z dofinansowania do wynagrodzeń z art. 15g mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, w jakiej plasują się kategorii. Niezależnie od tego, Tarcza Antykryzysowa przewiduje także rozwiązania dedykowane wyłącznie mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom.Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?