Aktualny status wdrażania regulacji SFDR

Artykuł

Aktualny status wdrażania regulacji SFDR

Zbliżająca się perspektywa rozszerzania ujawnień ESG

Sustainability Insights 3/2021

Już za kilka dni obowiązywać będą kolejne wymogi w odniesieniu do rozporządzenia SFDR w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju. Do 30 czerwca uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi powinni ujawnić informacje na temat swojego podejścia w zakresie wpływu produktów i inwestycji na aspekty ESG.

Obowiązujące od 10 marca rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) obejmujące uczestników rynku finansowego: banki, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczycieli nakłada na te podmioty obowiązek ujawniania swojego podejścia w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Przyjrzeliśmy się temu jak spółki działające na polskim rynku podeszły do nowych regulacji. Nasza analiza objęła 8 towarzystw ubezpieczeniowych (TU) oraz 6 banków (TFI/BM).


Główne obserwacje z naszego przeglądu:

  • większość z analizowanych spółek zrealizowała ujawnienia w minimalnym wymaganym prawem zakresie i miały one charakter ogólnikowy
  • większość TU ujawnia ryzyka/strategie na poziomie grupy kapitałowej
  • 64% analizowanych spółek komunikuje, że uwzględnia czynniki ESG w analizie inwestycyjnej oraz w procesach podejmowania decyzji, 36% zdefiniowało procedury wewnętrzne w odniesieniu do oceny czynników ESG, tylko 29% spółek ujawniło szczegóły swojego podejście w tym zakresie w samym oświadczeniu lub odsyłając do przyjętych formalnych i upublicznionych dokumentów.
  • w przypadku 57% analizowanych spółek komunikowanym elementem zarządzania ESG było stosowanie wykluczeń niektórych branż
  • Również 57% spółek deklaruje, że przeprowadza cykliczną ocenę spółek swojego portfela inwestycyjnego pod kątem ryzyk ESG
  • 36% spółek poddanych przeglądowi bierze pod uwagę niekorzystny wpływ swoich inwestycji na czynniki zrównoważonego rozwoju, 14% deklaruje taki zamiar i określa ramy czasowe wdrożenia, a 29% nie planuje zmiany swojego dotychczasowego podejścia w tym zakresie;
  • 10 z 14 spółek zakomunikowało w opublikowanych oświadczeniach, że włączyło bezpośrednio lub pośrednio ryzyka dla zrównoważonego rozwoju do polityk wynagrodzeń, jednak tylko 2 spółki ujawniły, jakie czynniki ESG zostały uwzględnione.

Ujawnienia SFDR pokazały jeszcze niewystarczającą dojrzałość sektora finansowego w Polsce w obszarze zrównoważonych finansów. Trendy ogólnoświatowe w zakresie rosnącej istotności czynników ESG wśród inwestorów i regulatorów nie pozostawiają jednak wątpliwości, że rola sektora finansowego w procesach „zielonej transformacji” ma kluczowe znaczenie.

Instytucje finansowe powoli zdają sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność biznesu nie może ograniczać się do działań charytatywnych i edukacyjnych prowadzonych przez korporacyjne fundacje. Z pewnością w najbliższych latach można spodziewać się transformacji sektora finansowego, podobnej do tej, jaką obserwujemy od kilku lat w innych branżach gdzie społeczna odpowiedzialność biznesu staje się nieodłącznym elementem strategii biznesowej. Ujawnienia SFDR będą wskaźnikiem tych zmian.

Dowiedz się więcej:

 

Jakie podmioty zostały objęte regulacją SFDR i jakie informacje są zobowiązane publikować opisaliśmy szczegółowo tutaj:

>> Co oznacza SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)? <<

 Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z webinaru, podczas którego omawiamy rozporządzenie SFDR i najważniejsze wyzwania z nim związane:

>> Webinar: Building back better - how responsible investing becomes a new standard in Europe <<

 

Aktem wykonawczym do rozporządzenia, precyzującym wymogi w zakresie zawartości, metodologii i sposobów przedstawiania informacji również w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego są Regulacyjne Standardy Techniczne. Do tej pory w lutym 2021 opublikowany został projekt RTS wypracowany przez europejskie urzędy nadzoru, a obowiązek raportowania w zakresie nimi określonym został przesunięty na początek 2023 r. za rok 2022. Na chwilę obecną nie została przyjęta jednak finalna wersja RTS – będziemy Państwa informować jak tylko się pojawi.

 

Czy ta strona była pomocna?