Novinky

Menu á la carte. All you can eat

Vyberte si z našich inteligentných riešení to pravé pre vašu daňovú a HR agendu

Predstavujeme vám pestré menu s ponukou technologických riešení a nástrojov na zjednodušenie a zefektívnenie firemných procesov. Pre milovníkov sveta daní pripravili naši šéfkuchári nástroje, ktoré šetria čas a úsilie v oblasti spracovania dane z príjmov, DPH či vedenia personálnej agendy. Z kuchyne Deloitte ďalej odporúčame RPA, t. j. robotizáciu rutinných a opakujúcich sa činností.

Daň z pridanej hodnoty

taxCube
 • Zjednodušuje a automatizuje proces prípravy riadnych, opravných a dodatočných daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov.
 • Vykonáva rôzne druhy kontrol importovaných údajov a znižuje riziko chýb.
 • Umožňuje načítať údaje z bežných ekonomických systémov (SAP, Oracle a iné) a súčasne prepojiť údaje aj z iných zdrojov alebo systémov.
Analýza dát DPH
 • Umožňuje hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré vstupujú do priznania k DPH, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu.
 • Obsahuje viac ako 70 štandardných (matematických a logických) testov.
 • Ponúka aj možnosť nastaviť špecifické testy podľa potrieb konkrétnej spoločnosti.
Kontrola IBAN
 • Kontroluje, či dodávateľ oznámil finančnej správe SR vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb, ktorý používa na podnikanie.
 • Overuje, či sa účet dodávateľa zverejnený na portáli finančnej správy SR zhoduje s vlastnou evidenciou odberateľa.
 • Ponúka aj možnosť kedykoľvek spustiť kontrolu zverejnených údajov.

Martin Hricko

manažér

+421 918 677 553

mhricko@deloittece.com

Daň z príjmov právnických osôb

Tax Navigátor
 • Webová aplikácia, ktorá slúži na komplexnú prípravu daňového priznania k DPPO v prehľadnom prostredí a ktorá je dostupná odkiaľkoľvek.
 • Účinný nástroj, ktorý vás prevedie všetkými oblasťami relevantnými pre prípravu daňového priznania k DPPO podľa aktuálnej daňovej legislatívy a minimalizuje potenciálne riziká.
 • Podpornú dokumentáciu a výstupy budete mať k dispozícii na jednom miesteaj v nasledujúcich rokoch a budú nápomocné v prípade daňovej kontroly.
TP Tool
 • Nástroj spočívajúci v priebežnej príprave súborov dôkazných prostriedkov („defense file“) k vnútroskupinovým transakciám (najmä službám) za určité zdaňovacie obdobie.
 • Predstavuje príležitosť, ako na jednom mieste zhromažďovať všetky informácie a dáta na preukázanie pravidiel všeobecnej daňovej uznateľnosti nákladov („substanceand benefit tests“) v prípade zisťovania zo strany správcu dane.
 • Tento nástroj motivuje k úplnému a včasnému zhromažďovaniu relevantných informácií na jednom mieste a zároveň z dlhodobého hľadiska rieši „zastupiteľnosť“ jednotlivých zodpovedných zamestnancov.

Matúš Falis

senior manažér

+421 918 677 519

mfalis@deloittece.com

HR agenda

People Port
 • Jednoduché, dostupné a bezpečné riešenie na správu osobných dát a komunikáciu v rámci spoločnosti aj mimo nej.
 • Umožňuje prevod HR agendy do digitálnej podoby (zdieľanie a automatické generovanie zamestnaneckých dokumentov, aktualizácia dát o zamestnancoch, evidencia absencií).
 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu a žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti môžu zamestnanci vyplniť rýchlo a jednoducho online prostredníctvom interaktívneho formulára, a to z akéhokoľvek zariadenia kedykoľvek a kdekoľvek.
Nástroj na hodnotenie práce vykonávanej na diaľku zo zahraničia
 • Technológia, ktorá pomáha riešiť komplexné otázky týkajúce sa práce vykonávanej na diaľku zo zahraničia, napr. súvisiace riziká, náklady, flexibilitu, uskutočniteľnosť a implementáciu.
 • Umožňuje spracovávať veľké množstvo žiadostí zamestnancov o prácu vykonávanú na diaľku na jednom mieste.
 • Na základe vstupných informácií zadaných zamestnancom vykoná nástroj kompletnú analýzu predpisov týkajúcich sa práce vykonávanej na diaľku, ako sú interné predpisy spoločnosti, imigračné požiadavky, pracovné právo, daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, sociálne zabezpečenie, medzinárodný daňový aspekt a smernice o vysielaní pracovníkov.
 • Výstupná správa z analýzy jednoducho a prehľadne klasifikuje riziká v jednotlivých oblastiach a odporučí prípadne potrebné kroky.

Monika Kim Krištofíková
senior manažérka
+421 905 680 287
mkristofikova@deloittece.com

Roboty na automatizáciu rutinných a opakujúcich sa procesov

Robotizácia finančných procesov
 • Automatizácia rutinných, opakujúcich sa činností prostredníctvom robotov.
 • Hlavné výhody robotov sú: rýchle nasadenie, krátka doba návratnosti, uvoľnenie kapacityna prácu s vyššou pridanou hodnotou, zníženie rizík súvisiacich so zamestnancami,zrýchlenie procesov.
Bolo to užitočné?