Poznatky

O čom je audit?

Audítor sa snaží čo najlepšie spoznať klienta a jeho podnikanie. Zameriava sa na riešenie aktuálnych problémov, ako aj na ich predchádzanie v budúcnosti. Jeho prácu by sme mohli prirovnať k práci finančného detektíva. Najprv dôkladne preskúma obchodné aktivity svojho klienta, aby čo najviac prenikol do jeho podnikania. Následne, pomocou rôznych testov skúma rizikové oblasti činností firmy a zistené výsledky porovnáva s údajmi z účtovnej závierky. Na záver audítor zostaví výslednú audítorskú správu pre vedenie a vlastníkov spoločnosti. Táto správa upozorňuje na prípadné riziká v činnosti spoločnosti, ale zároveň podáva rôzne návrhy a príležitosti na zlepšenie biznisu spolu s odporúčaniami, aké procesy by bolo dobré zmeniť, aby sa predišlo závažnejším problémom v budúcnosti. 

Audit sa nerobí iba preto, že ho nariaďuje zákon. Je dôležitým prostriedkom pre vlastníkov firmy, ktorí môžu s pomocou audítorov zistiť, či si manažment ich firmy vedie naozaj tak dobre, ako tvrdí. Nemusí vždy nutne ísť iba o odhaľovanie nepravosti. Často sa prihodí nevedomá chyba, ktorú musí audítor vo veľkom množstve údajov odhaliť.

Práca u nás v audite už dávno neznamená len kontrolu účtovných závierok a faktúr. Naši audítori sa zameriavajú na detailné pochopenie kľúčových výziev a rizík, ktorým spoločnosti čelia, a poskytujú vedeniu a vlastníkom spoločnosti zistenia a odporúčania na zlepšenie.

Svoje špičkové znalosti a skúsenosti využívajú aj na poradenstvo pri implementácii podnikových softvérov, predaji alebo kúpe spoločností, pri komplexných reorganizáciách alebo verejných emisiách akcií a dlhopisov.

Bolo to užitočné?